Miejsce:
on-line
Typ:
Kurs
Tryb:
soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Zakłada się, że uczestnikiem kursu dla kandydatów na dyplomowanych księgowych powinna być osoba:

 1. posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,
 2. posiadająca wiedzę i umiejętności głównego księgowego potwierdzone:
  • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez SKwP z zakresu kursu III stopnia dla kandydatów na głównych księgowych (certyfikat SKwP) lub
  • zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kandydata na głównego księgowego lub
  • zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia,
 3. posiadająca praktykę w dziedzinie rachunkowości: co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym, co najmniej pięcioletnią przy wykształceniu średnim,
 4. uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 5. rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Tytuł dyplomowanego księgowego może uzyskać osoba, która:

 • ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,
 • korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin na dyplomowanego księgowego,
 • złożyła przyrzeczenie, o którym mowa w 5 Uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z 20 lipca 2009 r., w sprawie tytułu zawodowego „Dyplomowany księgowy”.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia jest wzbogacanie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności zawodowych księgowych oraz przygotowanie do egzaminu na dyplomowanego księgowego. Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny,
jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu i efektów kształcenia następuje poprzez:

 1. aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 2. samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 3. samodzielne studiowanie literatury przedmiotu,
 4. przeprowadzenie prac kontrolnych.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

Program

Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych.

W trakcie procesu dydaktycznego – w miarę potrzeby – wykładowcy będą opracowywać i przekazywać uczestnikom materiały ilustrujące prowadzone wykłady, tj. prezentacje, konspekty, ćwiczenia, druki itp. Materiały te będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej. Forma przygotowanych i przekazywanych materiałów będzie dostosowana do systemu realizacji kursu.

Program obejmuje następujące zagadnienia

zajęcia edukacyjne: zaawansowana sprawozdawczość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT

 • Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF oraz UoR – wybrane zagadnienia
 • Polityka rachunkowości w realizacji obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstwa a zarządzanie ryzykiem (UoR, MSR/MSSF)
 • Utrata wartości aktywów (KSR 4 i MSR 36) – wybrane zagadnienia
 • Wycena i prezentacja instrumentów finansowych (rozporządzenie Ministra Finansów, MSSF 9, 7) – wybrane zagadnienia
 • Inne wybrane MSR/MSSF na tle rozwiązań UoR
 • Zasady uznawania i ustalania przychodów (UoR, MSSF 15) – wybrane zagadnienia
 • Sprawozdanie z działalności (UoR i KSR 9), wymogi oraz wykorzystanie zasobów informacyjnych systemu rachunkowości
 • Etyka i wartości zawodowe w biznesie
 • Technologia IT i organizacja systemu rachunkowości – podejście procesowe

zajęcia edukacyjne: zarządzanie finansami – wybrane zagadnienia

 • Ocena efektywności działalności przedsiębiorstwa
 • Ryzyko w zarządzaniu finansami
 • Narzędzia oceny rentowności inwestycji
 • Wycena wartości przedsiębiorstwa (metody: aspekt decyzyjny)

zajęcia edukacyjne: rachunkowość zarządcza

 • Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności
 • Budżetowanie i kontrola kosztów
 • Wybrane koncepcje rachunku kosztów
 • Zrównoważona Karta Osiągnięć (Balanced Scorecard)

zajęcia edukacyjne: rozliczenia podatkowe – wybrane zagadnienia

 • Strategie podatkowe
 • Zagadnienia wynikające z umów międzynarodowych
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi (ceny transferowe)
 • Transakcje związane ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwem – ujęcie bilansowe i podatkowe
 • Inne transakcje – ujęcie bilansowe i podatkowe

W ramach ceny uczestnicy otrzymują:

 • komplet aktów prawnych;
 • materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora;
 • dostęp do pakietu MS Office;

Sposoby i forma zaliczenia

Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu będzie oceniane na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu:

 1. aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych,
 2. zaliczenie czterech pracy kontrolnych oraz zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia,

Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Agnieszka Gajewska () – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pan Stanisław Hońko () – doradca podatkowy, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz – biegły rewident, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pan Marek Sochoń () – wykładowca finansów,
 • Pani Małgorzata Trentowska – biegły rewident, wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje


Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 5.275,00 zł, w tym wpisowe: 250,- (dla członków Stowarzyszenia – 4.747,50 zł, dla osób kontynuujących naukę – 5011,25 zł.).

 

Rabat za kontynuację udzielany jest w przypadku gdy zgłoszenie na kurs przesłane zostanie w ciągu jednego roku od zakończenia innego kursu, realizowanego przez placówki kształcenia ustawicznego O/O w Warszawie SKwP, dłuższego niż 32 godziny dydaktyczne.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

 

Po zakończeniu kursu słuchacze mogą przystąpić do egzaminu na dyplomowanego księgowego, który przeprowadzany jest przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną.
Koszt egzaminu wynosi 450,- zł (płatne dodatkowo na rachunek bankowy wskazany przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną).

 • Szkolenie będzie realizowane z wykorzystaniem programu MS Teams.
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119