Miejsce:
online
Miejsce egzaminu:
Płock Al. Piłsudskiego 35
Typ:
Kurs
Tryb:
piątki i soboty - piątek (16:30 - 19:45), sobota (9:00 - 16:00)
Termin rozpoczęcia:
04.10.2024
Termin zakończenia:
04.04.2025
Koniec zapisów:
04.10.2024
Wykładowca:
Pilichowska Anna, Pyszyński Leszek, Koper Agnieszka

Opłata:
3600,00 zł - promocyjna cena podstawowa wraz z wpisowym
3240,00 zł - promocyjna cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
3420,00 zł - promocyjna cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
180,00 zł - wpisowe

Raty:
4 raty
Wpłata 1: 1000,00 zł
Wpłata 2: 1000,00 zł
Wpłata 3: 1000,00 zł
Wpłata 4: 600,00 zł
Zapisz się

Cel

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych. Skierowany jest on do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi. W kursie mogą również uczestniczyć osoby, które pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem nauczania.

 
Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu specjalisty do spraw wynagrodzeń. Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 • samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 • samodzielne studiowanie literatury przedmiotu,
 • przeprowadzenie prac kontrolnych oraz egzaminu wewnętrznego.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

Program

Kurs obejmuje 140 godzin dydaktycznych (w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzanego w trybie stacjonarnym).

W trakcie procesu dydaktycznego – w miarę potrzeby – wykładowcy będą opracowywać i przekazywać uczestnikom materiały ilustrujące prowadzone wykłady, tj. prezentacje, konspekty, ćwiczenia, druki itp. Materiały te będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej. Forma przygotowanych i przekazywanych materiałów będzie dostosowana do systemu realizacji kursu.

Program obejmuje następujące zagadnienia

zajęcia edukacyjne: płace

 • Naliczanie list płac dla pracowników – wprowadzenie i ogólne zasady:
 • Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń wypłacanych i przekazywanych w naturze pracownikom:
 • Obligatoryjne składniki wynagrodzenia – zasady naliczania i ćwiczenia praktyczne:
 • Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop:
 • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • Odliczenia i potrącenia na liście płac – zasady i przykładowe obliczenia:
 • Ćwiczenia w naliczaniu wartości wynagrodzenia do wypłaty dla pracowników z uwzględnieniem zwolnień składkowo-podatkowych oraz nieobecności pracownika z zachowaniem i bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
 • Naliczanie wartości do wypłaty dla osób niebędących pracownikami:
 • Obowiązki płatnika składek i podatków w praktyce:
 • Podsumowanie i powtórzenie – ćwiczenia z naliczania list płac i składników płacowych dla pracowników i osób niebędących pracownikami.

zajęcia edukacyjne: prawo pracy

 • Przedmiot i zakres prawa pracy. Pojęcie pracownika i pracodawcy. Źródła prawa pracy. Zasady prawa pracy.
 • Nawiązanie stosunku pracy. Forma i treść umowy o pracę. Rodzaje umów o pracę. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę.
 • Przepisy ogólne dotyczące rozwiązywania umów o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia
  i bez zachowania okresu wypowiedzenia. Okresy wypowiedzenia. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy.
 • Ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wygaśnięcie stosunku pracy.
 • Wynagrodzenie za pracę. Regulamin wynagrodzenia za pracę. Ochrona wynagrodzenia. Odprawa emerytalna i pośmiertna.
 • Podstawowe obowiązki stron stosunku pracy. Prawa i obowiązki pracownika
  i pracodawcy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Umowy
  o zakazie konkurencji. Nagrody, wyróżnienia oraz odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników. Obowiązki pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracownika.
 • Czas pracy. Norma czasu pracy. Systemy i rozkłady czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedzielę i święta.
 • Urlopy pracownicze. Prawo do urlopu wypoczynkowego i wymiar urlopu. Zasady udzielania i rozliczania urlopów wypoczynkowych. Urlop bezpłatny. Urlopy związane z rodzicielstwem.
 • Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądów pracy.
 • Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
 • Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy.

zajęcia edukacyjne: program PŁATNIK

 • Komunikacja z ZUS przy użyciu programu PŁATNIK.
 • Konfiguracja programu:
 • Aktualizacja komponentów programu i danych płatnika.
 • Obsługa „Rejestru płatników”:
 • Obsługa „Rejestru ubezpieczonych”:
 • Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych (ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA):
 • Generowanie (dla płatnika potwierdzonego w ZUS) miesięcznych imiennych dokumentów rozliczeniowych:
 • Generowanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.
 • Tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych:
 • Przekaz elektroniczny – wysyłanie dokumentów do ZUS:
 • Informacja miesięczna i roczna o składkach ubezpieczonego.
 • Generowanie informacji: ZUS IWA.
 • Korekty dokumentów zgłoszeniowych.
 • Korekty dokumentów rozliczeniowych wg kompletu rozliczeniowego z ZUS:

Opis efektów kształcenia

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza dająca możliwość wykonywania pracy, polegającej na:

 • naliczaniu list płac;
 • przygotowaniu deklaracji i informacji podatkowych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • przygotowaniu druków w zakresie ubezpieczeń społecznych;
 • analizowaniu uprawnień oraz obowiązków pracowników i pracodawców wynikających z kodeksu pracy, a w szczególności dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, urlopów pracowniczych oraz ochrony pracy;
 • przygotowaniu dokumentacji kadrowej, w tym m.in. umów o pracę, świadectw pracy, wypowiedzenia umów o pracę;
 • wyliczaniu składników wynagrodzenia, tj. wynagrodzenia urlopowego, wynagrodzenia za nadgodziny, innych składników oraz dodatków ze stosunku pracy, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odpraw oraz odszkodowań;
 • wyliczaniu wynagrodzenia za czas choroby;
 • ustalaniu prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wysokości tych świadczeń i podstawy ich wymiaru;
 • posługiwaniu się programem PŁATNIK.

W ramach ceny uczestnicy otrzymują:

 • komplet podręczników;
 • materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora;
 • dostęp do pakietu Office 365;
 • dostęp do platformy szkoleniowej;
 • dostęp do filmów szkoleniowych w ramach samokształcenia (e-learning);
 • serwis kawowy (słuchacze realizujący kurs w formie stacjonarnej).

Sposoby i forma zaliczenia

Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu będzie oceniane na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych oraz egzaminu wewnętrznego.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

 1. aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych,
 2. zaliczenie dwóch prac kontrolnych oraz zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia,
 3. zaliczenie egzaminu wewnętrznego wg ustalonych kryteriów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie przez uczestnika warunków ukończenia kursu określonych w pkt a) i b).

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Joanna Cur () – wykładowca z zakresu prawa,
 • Pani Marzena Jasińska () – wykładowca z zakresu płac,
 • Pani Monika Jędrzejkowska () – wykładowca z zakresu płac,
 • Pan Konrad Kamiński () – wykładowca z zakresu prawa,
 • Pan Jacek Kędziora () – radca prawny, wykładowca z zakresu prawa,
 • Pani Emilia Machnacka – wykładowca z zakresu programu PŁATNIK,
 • Pani Elżbieta Młynarska – Wełpa () – wykładowca z zakresu płac i kadr,
 • Pan Łukasz Pietruk () – radca prawny, wykładowca z zakresu prawa,
 • Pani Krystyna RaczyńskaStyczek – wykładowca z zakresu prawa,
 • Pani Bożenna Rumszus () – wykładowca z zakresu programu PŁATNIK,
 • Pani Ewa Skórzewska () – biegły rewident, wykładowca z zakresu płac,
 • Pan Marcin Świerżewski () – radca prawny, wykładowca z zakresu prawa,
 • Pani Elżbieta Stepaniuk – wykładowca z zakresu prawa,
 • Pani Beata Tomaszewska () – wykładowca z zakresu płac.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych specjalisty ds. wynagrodzeń wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacje zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Koszt uczestnictwa w roku szkolnym 2024/2025 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 3.750,00- zł, w tym wpisowe: 180,- (dla członków Stowarzyszenia – 3.375,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 3.562,50 zł.).

 

CENA WAKACYJNA

Przy zapisie do 2 września 2024 r. na kursy prowadzone w roku szkolnym 2024/2025 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 3.600,00- zł, w tym wpisowe: 180,- (dla członków Stowarzyszenia – 3.240,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 3.420,00 zł.)

Najniższa cena uczestnictwa w kursie z ostatnich 30 dni wraz z materiałami szkoleniowymi wynosiła 3.600,00- zł, w tym wpisowe: 180,- (dla członków Stowarzyszenia – 3.240,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 3.420,00 zł.).

 

 

Rabat za kontynuację udzielany jest w przypadku gdy zgłoszenie na kurs przesłane zostanie w ciągu jednego roku od zakończenia innego kursu, realizowanego przez placówki kształcenia ustawicznego O/O w Warszawie SKwP, dłuższego niż 32 godziny dydaktyczne.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.

W czasie trwania kursów przewidziane są prace kontrolne zgodnie z programem nauczania.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Egzamin odbędzie się w placówce w Płocku

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego kursu

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119