Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Kursy przygotowujące do zawodów księgowych
Typ:
Kurs
Tryb:
soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
Termin rozpoczęcia:
22.06.2024
Termin zakończenia:
15.03.2025
Koniec zapisów:
22.06.2024
Wykładowca:
Godlewska Jadwiga, Trentowska Małgorzata, Adamczyk Piotr, Pawłowski Sławomir, Świerżewski Marcin

Opłata:
5840,00 zł -cena podstawowa wraz z wpisowym
5256,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
5548,00 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
250,00 zł - wpisowe

Raty:
5 rat
Wpłata 1: 1200,00 zł
Wpłata 2: 1100,00 zł
Wpłata 3: 1100,00 zł
Wpłata 4: 1100,00 zł
Wpłata 5: 1340,00 zł
Zapisz się

Cel

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób posiadających kwalifikacje specjalisty ds. rachunkowości, pragnących pogłębić i ugruntować swoją wiedzę do poziomu umożliwiającego pracę na stanowisku głównego księgowego
 • głównych księgowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z tematyki objętej programem kursu.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo – księgowych oraz posiadają wiadomości z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów) tzn.:

 • ukończyły kurs II stopnia realizowany w ramach ścieżki zawodowej zawodu księgowego lub
 • ukończyły studia wyższe licencjackie lub magisterskie o specjalności rachunkowość lub
 • posiadają certyfikat księgowego wydany przez Ministra Finansów lub
 • pracują co najmniej pięć lat w działach księgowości lub
 • ukończyły inną formę kształcenia uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną.

Zastanawiasz się nad zapisem na kurs dla kandydatów na głównych księgowych , ale nie jesteś przekonany, czy masz wystarczającą wiedzę? Zachęcamy Cię do rozwiązania nieobowiązkowego krótkiego testu, który pozwoli Ci sprawdzić swoją wiedzę i zdecydować, który kurs jest dla Ciebie najlepszy: czy kurs dla samodzielnych księgowych , czy kurs dla kandydatów na głównych księgowych – TEST WIEDZY (QUIZ)

 

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu głównego księgowego. Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 1. aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 2. samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 3. samodzielne studiowanie literatury przedmiotu,
 4. przeprowadzenie prac kontrolnych oraz egzaminu wewnętrznego.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

Program

Kurs obejmuje 212 godzin dydaktycznych (w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego).

W trakcie procesu dydaktycznego – w miarę potrzeby – wykładowcy będą opracowywać i przekazywać uczestnikom materiały ilustrujące prowadzone wykłady, tj. prezentacje, konspekty, ćwiczenia, druki itp. Materiały te będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej. Forma przygotowanych i przekazywanych materiałów będzie dostosowana do systemu realizacji kursu.

Program obejmuje następujące zagadnienia

zajęcia edukacyjne: zaawansowana rachunkowość finansowa oraz sporządzanie sprawozdań finansowych z elementami etyki zawodowe

 1.  Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi a także przepisami podatkowymi
 2. Organizacja rachunkowości, kontroli wewnętrznej i zarządzanie technologią IT, w tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki
 3. Odroczony podatek dochodowy
 4. Wycena bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów działalności operacyjnej w warunkach kontynuacji działalności (pojęcie utraty wartości, różnice trwałe i przejściowe między prawem bilansowym i podatkowym; należności a przychody).
 5. Ujawnienie omawianych zagadnień w sprawozdaniu finansowym
 6. Aktywa i pasywa związane z działalnością inwestycyjną – podejście bilansowe i podatkowe; ujawnianie w sprawozdaniu finansowym (bilansie, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawieniu zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych)
 7. Kapitały i fundusze własne – podstawy prawne, zasady ujawniania w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym (bilansie, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawieniu zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych); kapitały wg prawa bilansowego i podatkowego
 8. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe – prawo bilansowe a podatki; ujawnianie w sprawozdaniu finansowym (bilansie, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawieniu zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych)
 9. Pozostałe wybrane zagadnienia w ujęciu bilansowym a podatki – leasing, kontrakty długoterminowe; ujawnianie w sprawozdaniu finansowym (bilansie, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawieniu zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych)
 10. Sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego (zadanie całościowe) ze szczególnym uwzględnieniem rachunku przepływów pieniężnych, w tym wybrane zagadnienia dla jednostkowych sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych, działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 11. Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych

zajęcia edukacyjne: rachunek kosztów i podstawy rachunkowości zarządczej

 1. Rachunek kosztów
 2. Podstawy rachunkowości zarządczej

zajęcia edukacyjne: analiza finansowa i zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych

 1. Analiza sprawozdań finansowych
 2. Podstawy zarządzania finansami

zajęcia edukacyjne: prawo podatkowe II

 1. Podatek od towarów i usług – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnej linii interpretacyjnej i orzecznictwa, zarządzanie i kontroling w rozliczeniach VAT
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych w działalności gospodarczej i zyskach kapitałowych – praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnej linii interpretacyjnej i orzecznictwa, zarządzanie i kontroling w rozliczeniach podatku dochodowego
 3. Prawo karne skarbowe i Ordynacja podatkowa – wybrane zagadnienia
 4. Zasady prawa międzynarodowego w kontekście krajowych przepisów podatkowych

zajęcia edukacyjne: prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia

 1. Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego:
 2. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, RODO, „pranie brudnych pieniędzy”, prawa dewizowego – w zakresie obowiązków sprawozdawczych)

Opis efektów kształcenia

Uczestnik:

 • Organizuje system rachunkowości w jednostce gospodarczej,
 • Ujmuje i kontroluje skutki złożonych zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem aspektów podatkowych,
 • Dokonuje wyceny bieżącej i bilansowej poszczególnych składników aktywów i pasywów z uwzględnieniem skutków podatkowych,
 • Ocenia poprawność księgowania i rozliczania kosztów dla różnych celów,
 • Sporządza roczne sprawozdania finansowe oraz przeprowadza ich analizę,
 • Ustala zobowiązania podatkowe, sporządza deklaracje, zeznania i inne formularze podatkowe,
 • Charakteryzuje podstawowe zasady zarządzania finansami jednostki.

W ramach ceny uczestnicy otrzymują:

 • komplet podręczników i aktów prawnych;
 • materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora;
 • dostęp do platformy szkoleniowej;
 • dostęp do filmów szkoleniowych w ramach samokształcenia (e-learning);
 • serwis kawowy.

Sposoby i forma zaliczenia

Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu będzie oceniane na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych oraz egzaminu wewnętrznego.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu jest:

 1. aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych,
 2. zaliczenie czterech pracy kontrolnych oraz zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia,
 3. zaliczenie egzaminu wewnętrznego wg ustalonych kryteriów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie przez uczestnika warunków ukończenia kursu określonych w pkt a) i b).

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:
 • Pan Piotr Adamczyk () – wykładowca finansów,
 • Pani Teresa Fołta () – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Agnieszka Gajewska () – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Joanna Giszczak () – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Jadwiga Godlewska () – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pan Stanisław Hońko () – doradca podatkowy, wykładowca rachunkowości,
 • Pan Leszek Lewandowicz () – doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pani Ksenia Magierska () – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Magdalena Maksymiuk – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz () – biegły rewident, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pan Renata Mościcka () – doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pan Sławomir Pawłowski () – biegły rewident, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pan Marek Sochoń () – wykładowca finansów,
 • Pan Marcin Świerżewski () – radca prawny, wykładowca prawa,
 • Pani Małgorzata Trentowska () – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Aneta Wilk – Łyś () – biegły rewident, wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu, po spełnieniu warunków określonych w programie nauczania, mogą uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Dodatkowo mogą uzyskać certyfikat głównego księgowego z kodem zawodu 121101 oraz potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 5.840,00 – zł, w tym wpisowe: 250,-
(dla członków Stowarzyszenia – 5.256,00- zł , dla osób kontynuujących naukę – 5.548,00- zł.).

 

Rabat za kontynuację udzielany jest w przypadku gdy zgłoszenie na kurs przesłane zostanie w ciągu jednego roku od zakończenia innego kursu, realizowanego przez placówki kształcenia ustawicznego O/O w Warszawie SKwP, dłuższego niż 32 godziny dydaktyczne.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Planowane terminy zajęć:

CZERWIEC 2024: 22, 23

LIPIEC 2024: 6, 7

SIERPIEŃ 2024:  31

WRZESIEŃ 2024: 1, 14, 15, 28, 29

PAŹDZIERNIK 2024: 12, 13, 26, 27

LISTOPAD 2024: 23, 24

GRUDZIEŃ 2024: 7, 8, 21, 22

STYCZEŃ 2025: 18, 19

LUTY 2025: 1, 2, 16

MARZEC 2025: 1, 15

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119