Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Kursy z zakresu kadr i płac Kursy z zakresu kadr i płac - on-line Kursy z zakresu kadr i płac - kursy hybrydowe (stacjonarne/on-line)
Typ:
Kurs
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
06.07.2024
Termin zakończenia:
19.10.2024
Koniec zapisów:
06.07.2024

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
2900,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
2610,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
2755,00 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
150,00 zł - wpisowe
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
2790,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
2511,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
2650,50 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
150,00 zł - wpisowe
Zapisz się

Cel

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Adresatami szkolenia są pracownicy działów kadr, płac i księgowi oraz każdy kto:

 1. ukończył kurs podstawowy („Kadry i płace w praktyce”) i chce pogłębić swoją wiedzę w zakresie sporządzania dokumentacji personalnej oraz stosowania prawa pracy w praktyce podczas kursu zaawansowanego, gdzie aspekty teoretyczne będą utrwalone podczas rozwiązywania ćwiczeń i kazusów,
 2. chce nauczyć się nie tylko podstawowych sposobów naliczania i rozliczania urlopów pracowniczych oraz czasu pracy, gdyż te już zna, ale opanować metody rozliczania poszczególnych absencji i godzin pracy wraz z godzinami nadliczbowymi w różnych systemach czasu pracy i przy różnej długości okresów rozliczeniowych,
 3. chce nauczyć się lub uszczegółowić swoją wiedzę z zakresu przygotowywania dokumentacji pracowniczej w trudnych sytuacjach: kary porządkowe, rozwiązywanie umów o pracę oraz wypowiedzeń zmieniających warunki pracy lub płacy,
 4. chce poznać stanowisko organów urzędowych i sądownictwa na zagadnienia kadrowe budzące wątpliwości i będące przedmiotem roszczeń pracowniczych,
 5. chce uaktualnić swoją wiedzę przed powrotem do pracy,
 6. chce odświeżyć lub uporządkować swoją wiedzę w tej dziedzinie.

Kurs jest rekomendowany dla osób, które ukończyły kurs kadrowo-płacowy (podstawowy) w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

 

Zastanawiasz się nad zapisem na kurs “Specjalista ds. kadr – kurs dla zaawansowanych”, ale nie jesteś przekonany, czy masz wystarczającą wiedzę? Zachęcamy Cię do rozwiązania nieobowiązkowego krótkiego testu, który pozwoli Ci sprawdzić swoją wiedzę i zdecydować, który kurs jest dla Ciebie najlepszy: czy kurs “Kadry i płace w praktyce”, czy “Specjalista ds. kadr – kurs dla zaawansowanych “– TEST WIEDZY (QUIZ)

 

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia jest poznanie przez uczestników zasad prowadzenia i archiwizowania oraz bieżącego sporządzania dokumentacji personalnej wraz z tajnikami rozliczania czasu pracy i przygotowania zakładu pracy do ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w praktyce. Kurs umożliwi połączenie umiejętności teoretycznych z nauką praktyczną, by nabyta wiedza była wiedzą, którą uczestnik potrafi użyć w praktyce prowadząc dokumentację osobową w sposób zgodny z przepisami w każdym wymiarze, także poprzez prowadzenie właściwej ewidencji czasu pracy i nieobecności pracowniczych.

Celem kursu, jest doskonalenie wiedzy osób zajmujących się dokumentacją personalną oraz sprawami osobowymi pracowników. Uczestnik kursu nie tylko poszerzy swoją wiedzę, ale utrwali ją podczas licznych zadań do samodzielnego rozwiązania oraz ćwiczeń na konkretnych kazusach oraz ćwiczeń podczas zajęć. Celem kursu jest opanowanie praktycznych aspektów stosowania prawa pracy na co dzień, tak by minimalizować ryzyko popełnienia błędów oraz poznać zależności pomiędzy poszczególnymi procesami kadrowymi pracodawcy.

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu specjalista ds. kadr. Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 • samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 • samodzielne studiowanie literatury przedmiotu,
 • przeprowadzenie pracy kontrolnej oraz egzaminu wewnętrznego.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

Program

Kurs obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzanego w trybie stacjonarnym.

W trakcie procesu dydaktycznego – w miarę potrzeby – wykładowcy będą opracowywać i przekazywać uczestnikom materiały ilustrujące prowadzone wykłady, tj. prezentacje, konspekty, ćwiczenia, druki itp. Materiały te będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej. Forma przygotowanych i przekazywanych materiałów będzie dostosowana do systemu realizacji kursu.

 

Program obejmuje następujące zagadnienia

zajęcia edukacyjne: prawo pracy w praktyce

 • Dokumentacja osobowa pracowników
 • Obowiązki stron stosunku pracy
 • Zasady tworzenia dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem
  i ustaniem zatrudnienia pracowników i osób niebędących pracownikami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stanowiskami urzędowymi  i orzecznictwem
 • Procedury kadrowe dla pracowników i osób niebędących pracownikami
 • Nadzorowanie obsługi spraw kadrowych w ujęciu praktycznym
 • Rozwiązywanie stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy, postępowanie sądowe a roszczenia ze stosunku pracy – w świetle orzecznictwa, PIP oraz MRPiPS

zajęcia edukacyjne: czas pracy w praktyce

 • Czas pracy – uregulowania prawne i aspekty praktyczne rozliczania

zajęcia edukacyjne: urlopy i uprawnienia rodzicielskie w praktyce

 • Urlopy pracownicze i uprawnienia związane z rodzicielstwem w praktyce

 

Opis efektów kształcenia

Efektem kształcenia powinna być zaktualizowana wiedza zawodowa i umiejętności zawodowe uczestnika z zakresu przepisów dotyczących prawa pracy, a w szczególności:

 • znajomości obowiązków stron stosunku pracy ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności pracodawcy wobec pracowników i zewnętrznych organów kontrolnych,
 • poznania różnic pomiędzy stosunkiem pracy, a umowami cywilno-prawnymi,
 • sporządzania dokumentacji personalnej,
 • naliczania urlopów wypoczynkowych i udzielanie zwolnień od pracy oraz ewidencja i rozliczanie absencji pracowniczych,
 • analizowania i rozliczania czasu pracy pracowników,
 • poznania zasad kontrolowania pracodawców przez organy zewnętrzne oraz procedury postępowania przed sądem pracy.

Podczas kursu uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności zbieżne z efektami uczenia się wymaganymi dla kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych”, która została włączona do rejestru kwalifikacji obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2018 r. (M.P. z 2018 roku poz. 1237).

 

W ramach ceny uczestnicy otrzymują:

 • komplet podręczników;
 • materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora;
 • dostęp do pakietu Office 365;
 • dostęp do platformy szkoleniowej;
 • dostęp do filmów szkoleniowych w ramach samokształcenia (e-learning);
 • serwis kawowy (słuchacze realizujący kurs w formie stacjonarnej).

 

Sposoby i forma zaliczenia

Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu będzie oceniane na podstawie przeprowadzonej pracy kontrolnej oraz egzaminu wewnętrznego.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

 1. aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych,
 2. zaliczenie pracy kontrolnej oraz zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia,
 3. zaliczenie egzaminu wewnętrznego wg ustalonych kryteriów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie przez uczestnika warunków ukończenia kursu określonych w pkt a) i b).

Egzamin odbędzie się w placówce w Warszawie.

 

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Joanna Cur () – wykładowca z zakresu prawa,
 • Pan Jacek Kędziora () – radca prawny, wykładowca z zakresu prawa,
 • Pani Elżbieta Młynarska – Wełpa ()wykładowca z zakresu kadr i płac,
 • Pani Elżbieta Stepaniukwykładowca z zakresu kadr i płac.

 

Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych specjalisty ds. kadr wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 


Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.900,00 zł, w tym wpisowe: 150,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.610,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.755,00 zł).

Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.790,00 zł, w tym wpisowe: 150,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.511,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.650,50 zł.).

 

Rabat za kontynuację udzielany jest w przypadku gdy zgłoszenie na kurs przesłane zostanie w ciągu jednego roku od zakończenia innego kursu, realizowanego przez placówki kształcenia ustawicznego O/O w Warszawie SKwP, dłuższego niż 32 godziny dydaktyczne.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Planowane terminy zajęć:

LIPIEC 2024: 6, 7, 13, 14

SIERPIEŃ 2024: 24, 25

WRZESIEŃ 2024: 7, 8, 21, 22

PAŹDZIERNIK 2024: 5, 6, 19

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119