Miejsce:
online
Typ:
Kurs
Tryb:
piątek, sobota i niedziela - piątek (16:30 - 20:45), sobota i niedziela (9:00 - 16:00)
Termin rozpoczęcia:
28.06.2024
Termin zakończenia:
05.10.2024
Koniec zapisów:
28.06.2024
Wykładowca:
Marciniak Angelika, Mościcka Renata, Nieborek Dorota

Opłata:
4750,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
4275,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
4512,50 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
250,00 zł - wpisowe

Raty:
5 rat
Wpłata 1: 1200,00 zł
Wpłata 2: 1000,00 zł
Wpłata 3: 1000,00 zł
Wpłata 4: 1000,00 zł
Wpłata 5: 550,00 zł
Zapisz się

Cel

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Uczestnikami kursu powinny być osoby zamierzające zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, które są absolwentami szkół średnich lub wyższych oraz posiadają wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości, tzn.:

 • ukończyły kurs I stopnia realizowany w ramach ścieżki zawodowej zawodu księgowego lub
 • ukończyły średnią szkołę ekonomiczną, której program obejmował naukę rachunkowości lub
 • uzyskały tytuł technika rachunkowości lub
 • ukończyły studia wyższe licencjackie lub magisterskie, których program obejmował naukę rachunkowości lub
 • pracują w działach zajmujących się rachunkowością lub
 • ukończyły inną formę kształcenia uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną.

 

Zastanawiasz się nad zapisem na kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości, ale nie jesteś przekonany, czy masz wystarczającą wiedzę? Zachęcamy Cię do rozwiązania nieobowiązkowego krótkiego testu, który pozwoli Ci sprawdzić swoją wiedzę i zdecydować, który kurs jest dla Ciebie najlepszy: czy kurs z podstaw rachunkowości, czy kurs dla samodzielnych księgowych – TEST WIEDZY (QUIZ)

 

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości. Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 • samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 • samodzielne studiowanie literatury przedmiotu,
 • przeprowadzenie prac kontrolnych oraz egzaminu wewnętrznego.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

Program

Kurs obejmuje 180 godzin dydaktycznych (w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym).

W trakcie procesu dydaktycznego – w miarę potrzeby – wykładowcy będą opracowywać i przekazywać uczestnikom materiały ilustrujące prowadzone wykłady, tj. prezentacje, konspekty, ćwiczenia, druki itp. Materiały te będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej. Forma przygotowanych i przekazywanych materiałów będzie dostosowana do systemu realizacji kursu.

Program obejmuje następujące zagadnienia

zajęcia edukacyjne: rachunkowość z elementami etyki zawodowej

 1.  Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacjach pozarządowych działających w oparciu o przepisy pożytku publicznego i wolontariacie
 2. Aktywa pieniężne
 3. Rozrachunki i fundusze specjalne
 4. Obrót materiałowy i towarowy
 5. Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
 6. Inwestycje i zobowiązania finansowe
 7. Kapitał (fundusz) własny
 8. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
 9. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz kalkulacja i ewidencja produktów
 10. Pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa, wynik finansowy i jego obowiązkowe obciążenia
 11. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości) i podział wyniku finansowego oraz obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych

zajęcia edukacyjne: prawo podatkowe I

 1. Podatek od towarów i usług (VAT)
 2. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
 3. Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT
 4. Podatki i opłaty kosztowe
 5. Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

zajęcia edukacyjne: wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy

 1. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego
 2. Wybrane zagadnienia z prawa pracy

Opis efektów kształcenia

Uczestnik:

 • ocenia poprawność dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych,
 • ewidencjonuje operacje gospodarcze występujące w jednostkach z uwzględnieniem aspektów podatkowych,
 • ewidencjonuje i rozlicza koszty w różnych przekrojach klasyfikacyjnych,
 • sporządza roczne sprawozdanie finansowe: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową
 • przygotowuje podstawowe dane do rozliczenia podatku dochodowego i podatku od towarów i usług w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe.

W ramach ceny uczestnicy otrzymują:

 • komplet podręczników i aktów prawnych;
 • materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora;
 • dostęp do pakietu Office 365;
 • dostęp do platformy szkoleniowej;
 • dostęp do filmów szkoleniowych w ramach samokształcenia (e-learning);
 • serwis kawowy (słuchacze realizujący kurs w formie stacjonarnej);
 • możliwość udziału w fakultatywnych zajęciach komputerowych realizowanych za pomocą programu “Symfonia Finanse i Księgowość”.

Sposoby i forma zaliczenia

Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu będzie oceniane na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych oraz egzaminu wewnętrznego.
Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu jest:

 1. aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych,
 2. zaliczenie trzech pracy kontrolnych oraz zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia,
 3. zaliczenie egzaminu wewnętrznego wg ustalonych kryteriów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie przez uczestnika warunków ukończenia kursu określonych w pkt a) i b).

 

Egzamin odbędzie się w placówce w Warszawie.

 

Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:
 • Pani Agnieszka Cicha () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Magdalena Gierojć-Juraha () – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Łyżwa () – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Henryka Makowska () – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Angelika Marciniak () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Agata Matyjasek () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Beata Molenda-Zaleska () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Aldona Namiestnik-Hok () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Katarzyna Ossowska () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Dorota Nieborek () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Maria Rasińska – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Katarzyna Zasiewska () – wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu, po spełnieniu warunków określonych w programie nauczania, mogą uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Dodatkowo mogą uzyskać certyfikat specjalisty ds. rachunkowości z kodem zawodu 241103 oraz potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.750,00- zł, w tym wpisowe: 250,- (dla członków Stowarzyszenia – 4.275,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 4.512,50 zł).

 

Rabat za kontynuację udzielany jest w przypadku gdy zgłoszenie na kurs przesłane zostanie w ciągu jednego roku od zakończenia innego kursu, realizowanego przez placówki kształcenia ustawicznego O/O w Warszawie SKwP, dłuższego niż 32 godziny dydaktyczne.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Kurs on-line:

 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.

W czasie trwania kursów przewidziane są prace kontrolne zgodnie z programem nauczania.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Planowane terminy zajęć:

CZERWIEC 2024: 28, 29, 30

LIPIEC 2024: 5, 6, 7, 12, 19, 20, 21, 26

SIERPIEŃ 2024: 2, 3, 4, 23, 25, 30 ,31

WRZESIEŃ 2024: 1, 6, 7, 8, 13, 20, 21, 22

PAŹDZIERNIK 2024: 5

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *Materiały dydaktyczne

Płatnik
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119