Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-16:00)
Termin rozpoczęcia:
20-21.06.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Termin zakończenia:
21.06.2024
Koniec zapisów:
20.06.2024
Wykładowca:
Tomaszewska Beata

Opłata:
840,00 zł - cena podstawowa
798,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Cel

Adresat: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby związane z obszarem kadrowo-płacowym w korporacjach, firmach średnich i małych, instytucjach
lub organizacjach, które zajmują się naliczaniem wynagrodzeń, obsługą płacową, i są odpowiedzialne
za prawidłowe rozliczanie wynagrodzeń i zastosowanie przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatku od osób fizycznych. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr
i płac, specjalistów HR, księgowych, którzy są na co dzień zaangażowani w procesy związane
z wynagrodzeniami pracowników jak i osób, które chcą nauczyć się prawidłowo naliczać wynagrodzenia od podstaw, bądź planują po przerwie powrócić do naliczania wynagrodzeń.

Cel: Przeanalizowanie i przećwiczenie na przykładach techniki naliczania wynagrodzeń krok po kroku od podstaw, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w różnych sytuacjach płacowych. Przećwiczenie zasad naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz wynagrodzenia chorobowego i zasiłków wypłacanych ze środków ZUS. Uwzględnienie wybranych stanowisk urzędowych i orzecznictwa sądowego w zakresie naliczenia wynagrodzeń.

Korzyści: Warsztatowa forma zajęć pozwala uczestnikom przyswoić wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń jak i uporządkować posiądą wiedzę z tego zakresu. Po zajęciach uczestnicy będą potrafili prawidłowo ustalać wynagrodzenie między innymi za miesiąc, w którym wystąpiły różnego rodzaju nieobecności, za miesiąc w którym pracownik został zatrudniony lub rozwiązał  umowę o pracę.  Zagadnienia zostaną wyjaśnione w przystępny sposób. Na zajęciach zostaną przeanalizowane i omówione przykłady z życia wzięte co pozwoli uniknąć błędów w codziennej pracy.

Program

Wykładowca: Beata Tomaszewska – wykładowca z zakresu płac

Program kursu (16 godzin wykładowych):Pierwszy dzień szkolenia

 1. Pojęcie – wynagrodzenia za pracę wykonaną na podstawie umowy o pracę
  1. Przepisy regulujące naliczanie wynagrodzeń.
  2. Terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę z umowy o pracę
 2. Podstawy naliczania wynagrodzeń
  1. Zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne,
  2. Zasady naliczania składki na ubezpieczenia zdrowotne,
  3. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, pracownicze koszty uzyskania przychodu, kwota wolna od podatku,
  4. Zasady naliczania składek na PPK,
  5. Zasady naliczania list płac z zastosowaniem zwolnień podatkowych „Zerowy PIT”
  6. Wprowadzenie do stosowania ograniczania składki zdrowotnej do wysokości podatku obliczonego wg zasad obowiązujących n a dzień 31 grudnia 2021 r.,
  7. Zasady naliczania składek finansowanych przez pracodawcę:
   • Składki społeczne,
   • Fundusze poza ubezpieczeniowe.
 3.  Przykłady naliczania list płac od brutta do netta, ustalanie zaliczki na podatek dochodowy po zmianach ustawy o PIT.
  1. Rozliczanie od brutta do netta list płac z zastosowaniem różnych schematów podatkowych (koszty uzyskania przychodu, kwota zmniejszająca podatek również 1/12, 1/24 i 1/36, ulgi podatkowe),
  2. Omówienie Formularza PIT-2 obowiązujące w 2024 r.
  3. Omówienie zasad składania i stosowania oświadczeń i wniosków podatkowych obowiązujących w 2024 r. zarówno na formularzy PIT-2 jak i na wzorach własnych pracodawców.
  4. Omówienie stosowania ulg podatkowych z uwzględnieniem orzecznictwa,
  5. Omówienie naliczanie wynagrodzenia
  6. Omówienie naliczanie podatku dochodowego w skali roku, z uwzględnieniem przekroczenia progu podatkowego, zasady naliczania podatku w miesiącu przekroczenia progu podatkowego,
 4. Wpływ wybranych świadczeń w naturze na podstawę naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku.
  1. Świadczenia wypłacane z ZFŚS
  2. Zapomogi ze środków obrotowych
  3. Posiłki
  4. Świadczenia wynikające z przepisów BHP
  5. Ryczałt lub ekwiwalent za pracę zdalną
 5.  Wpływ przepisów dotyczących pracy zdalnej na naliczanie wynagrodzeń (koszty uzyskania przychodu, ryczałt lub ekwiwalent za pracę zdalną
 6. Zasady obliczania ryczałtu pieniężnego za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zasady ustalania przychodu z tytułu korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych z uwzględnieniem projektu rozporządzenia zmieniającego stawki kilometrówki.
 7. Naliczenie wynagrodzeń w ujęciu rocznym

 

Drugi dzień

 1. Rodzaje składników wynagrodzenia.
 2. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia:
  1. Minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w 2024 r.
  2. Naliczanie dodatku za pracę w porze nocnej,
  3. Naliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 3. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku różnych nieobecności (bezpłatny urlop opiekuńczy):
  1. Zwolnienie lekarskie wyłącznie na dni robocze,
  2. Zwolnienie lekarskie na 30 dni i jeden dzień pracy,
  3. Obliczanie wynagrodzenia stałego przy zmianie wynagrodzenia w trakcie miesiąca.
  4. Obliczanie wynagrodzenia stałego przy nawiązaniu lub rozwiązaniu stosunku pracy w trakcie miesiąca
  5. Obliczanie wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik korzysta z bezpłatnego urlopu opiekuńczego
 4. Zasady obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy:
  1. Zasady ustalania miesięcy wchodzących do podstawy urlopowej
  2. Składniki stałe w miesiącu wykorzystania urlopu wypoczynkowego,
  3. Składniki zmienne w podstawie wynagrodzenia urlopowego.
  4. Zasady przeliczania składników w podstawie urlopowej na przykładzie dodatku za pracę w porze nocnej
  5. Zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia a wynagrodzenie urlopowe.
 5. Zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:
  1. Składniki stałe w podstawie do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
  2. Składniki zmienne w podstawie do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
  3. Współczynnik do ekwiwalentu na rok 2024 r. oraz zasada jego ustalania,
  4. Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 6. Ustalanie wynagrodzenia za okresy niewykonywania pracy za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (m.in. urlop okolicznościowy, urlop szkoleniowy, opieka nad dzieckiem w wieku do 14 lat, zwolnienie od pracy spowodowane działaniem siły wyższej).
 7. Ustalanie wysokości odprawy i odszkodowań.
 8. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – zasady nabywania prawa, naliczania podstawy oraz dokumentowania:
  1. Zasiłku chorobowego,
  2. Świadczenia rehabilitacyjnego,
  3. Zasiłku opiekuńczego
  4. Zasiłku macierzyńskiego
 9. Urlopy związane z rodzicielstwem po zmianach Kodeksu pracy:
  1. Urlop rodzicielski,
  2. Urlop ojcowski,
 10. Ustalanie wynagrodzenia chorobowego i innych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian przepisów obowiązujących od 2024 roku.
  1. Ustalanie okresu zasiłkowego,
  2. Kontynuacja podstawy zasiłkowej na nowych zasadach,
  3. Wysokość zasiłków w tym zasiłku za pobyt w szpitalu,
  4. Zasady ponownego ustalania podstawy zasiłkowej po przerwie,
  5. Długość okresu zasiłkowego po ustaniu ubezpieczenia,
 11. Ustalanie podstawy zasiłkowej.
  1. Składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
  2. Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w zależności od ich rodzaju – stałe czy zmienne,
  3. Składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w wysokości faktycznie wypłaconej,
  4. Sposób uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
  5. Zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
  6. Minimalna podstawa zasiłkowa w 2024 r przy dwukrotnej zmianie wynagrodzenia minimalnego,
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119