Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Kursy z zakresu kadr i płac - kursy hybrydowe (stacjonarne/on-line)
Typ:
Kurs
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
15.06.2024
Termin zakończenia:
19.10.2024
Koniec zapisów:
15.06.2024

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
2900,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
2610,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
2755,00 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
150,00 zł - wpisowe
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
2790,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
2511,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
2650,50 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
150,00 zł - wpisowe
Zapisz się

Cel

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Adresatami szkolenia są pracownicy działów płac, kadr i księgowi oraz każdy kto:

 • ukończył kurs podstawowy („Kadry i płace w praktyce”) i chce pogłębić swoją wiedzę w zakresie naliczania płac podczas kursu zaawansowanego, gdzie aspekty teoretyczne będą utrwalone podczas rozwiązywania ćwiczeń i kazusów,
 • chce opanować tajniki naliczania poszczególnych składników wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, np. wynagrodzenia urlopowego, odpraw czy zasiłków,
 • chce uaktualnić swoją wiedzę przed powrotem do pracy,
 • chce zaktualizować lub uporządkować swoją wiedzę w tej dziedzinie,
 • chce poznać tajniki naliczania wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce.

Kurs jest rekomendowany dla osób, które ukończyły kurs kadrowo-płacowy (podstawowy) w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

Zastanawiasz się nad zapisem na kurs “Specjalista ds. płac – kurs dla zaawansowanych”, ale nie jesteś przekonany, czy masz wystarczającą wiedzę? Zachęcamy Cię do rozwiązania nieobowiązkowego krótkiego testu, który pozwoli Ci sprawdzić swoją wiedzę i zdecydować, który kurs jest dla Ciebie najlepszy: czy kurs “Kadry i płace w praktyce”, czy “Specjalista ds. płac – kurs dla zaawansowanych “– TEST WIEDZY (QUIZ)

 

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia jest poznanie przez uczestników tajników naliczania wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w praktyce. Kurs umożliwi połączenie umiejętności teoretycznych z nauką praktyczną, by nabyta wiedza była wiedzą, którą uczestnik potrafi użyć w praktyce naliczając poszczególne składniki wynagrodzeń.

Celem kursu jest doskonalenie wiedzy osób zajmujących się płacami. Uczestnik kursu nie tylko poszerzy swoją wiedzę, ale utrwali ją podczas licznych zadań domowych oraz ćwiczeń na konkretnych kazusach oraz ćwiczeń podczas zajęć. Celem kursu jest opanowanie naliczania płac, tak by optymalizować kosztowo stosowane systemy wynagrodzenia.

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu kierownik działu kadrowo – płacowego.

Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 • samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 • samodzielne studiowanie literatury przedmiotu,
 • przeprowadzenie pracy kontrolnej oraz egzaminu wewnętrznego.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

Program

Kurs obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym.

W trakcie procesu dydaktycznego – w miarę potrzeby – wykładowcy będą opracowywać i przekazywać uczestnikom materiały ilustrujące prowadzone wykłady, tj. prezentacje, konspekty, ćwiczenia, druki itp. Materiały te będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej. Forma przygotowanych i przekazywanych materiałów będzie dostosowana do systemu realizacji kursu.

Program obejmuje następujące zagadnienia

zajęcia edukacyjne: płace dla zaawansowanych

 • Sporządzanie list płac z zakresu stosunku pracy – przypomnienie ogólnych zasad naliczania wynagrodzenia od brutto do netto – w zależności od:
 • Wieloskładnikowe listy płac, uwzględniające optymalizację płacową,
  w tym kompleksowe listy płac obejmujące różne zdarzenia dotyczące pracowników w ramach jednego miesiąca, m.in.:
 • Obliczanie i uwzględnianie na listach płac obligatoryjnych i fakultatywnych składników wynagrodzenia pracownika, m.in.:
 • Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków – potrącenia obligatoryjne, granice potrąceń, maksymalna wysokość potrąceń, kwoty wolne od potrąceń, potrącenia fakultatywne, podobieństwa i różnice pomiędzy potrąceniem i odliczeniem, kontrowersje i stanowiska urzędowe
 • Listy płac dla osób nie będących pracownikami – podobieństwa i różnice przy naliczaniu wynagrodzeń z różnych tytułów
 • Korygowanie list płac i dokumentacji rozliczeniowej
 • Podsumowanie i powtórzenie – ćwiczenia z naliczania wieloskładnikowych listy płac dla pracowników i osób niebędących pracownikami, z uwzględnieniem analizy obowiązków zakładu pracy wynikających z wypłacania i rozliczania wynagrodzeń oraz weryfikacji poprawności przebiegu procesu wynagradzania i przyznawania świadczeń około płacowych wynikających z wewnątrzzakładowych uregulowań

zajęcia edukacyjne: świadczenia z ubezpieczenia społecznego

 • Przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, macierzyństwa i wypadków przy pracy – ujęcie teoretyczne
 • Ustalanie wartości świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, macierzyństwa i wypadków przy pracy – ujęcie praktyczne

zajęcia edukacyjne: rozliczanie delegowanych za granicę pracowników oraz zatrudnianych cudzoziemców w Polsce

 • Sporządzanie dokumentacji płacowej i rozliczeń dotyczących delegowania pracowników zatrudnionych w kraju do pracy za granicą oraz zatrudnienia obcokrajowców w Polsce

zajęcia edukacyjne: PŁATNIK dla zaawansowanych

 

Opis efektów kształcenia

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza dająca możliwość wykonywania pracy, polegającej na:

 • optymalizacji struktur wynagrodzeń,
 • sporządzaniu listy płac z wieloskładnikową strukturą wynagrodzeń,
 • sporządzaniu listy płac dla pracowników zatrudnionych w kraju i za granicą, jak również cudzoziemców pracujących w Polsce,
 • wycenie świadczeń pracowniczych w celu obliczenia składek oraz zaliczki na podatek,
 • naliczaniu wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • identyfikacji właściwego ustalania procesów rozliczeń płacowych w celu poprawnego wykonywania obowiązków pracodawcy jako płatnika składek i zaliczek na podatek.

Podczas kursu uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności zbieżne z efektami uczenia się wymaganymi dla kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami płacowymi”, która została włączona do rejestru kwalifikacji obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2020 r. (M.P. z 2020 roku poz. 295).

 

W ramach ceny uczestnicy otrzymują:

 • materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora;
 • dostęp do pakietu MS Office;
 • serwis kawowy (słuchacze realizujący kurs w formie stacjonarnej).

 
Sposoby i forma zaliczenia

Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu będzie oceniane na podstawie przeprowadzonej pracy kontrolnej oraz egzaminu wewnętrznego.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

 • aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych,
 • zaliczenie pracy kontrolnej oraz zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia,
 • zaliczenie egzaminu wewnętrznego wg ustalonych kryteriów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie przez uczestnika warunków ukończenia kursu określonych w pkt a) i b).

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Elżbieta Młynarska – Wełpa () – specjalista z zakresu płac,
 • Pani Bożenna Rumszus – specjalista z zakresu programu Płatnik,
 • Pani Aldona Salamon () – specjalista z zakresu płac.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych kierownika działu kadrowo – płacowego wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.900,00 zł, w tym wpisowe: 150,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.610,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.755,00 zł).

Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.790,00 zł, w tym wpisowe: 150,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.511,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.650,50 zł.).

 


Rabat za kontynuację udzielany jest w przypadku gdy zgłoszenie na kurs przesłane zostanie w ciągu jednego roku od zakończenia innego kursu, realizowanego przez placówki kształcenia ustawicznego O/O w Warszawie SKwP, dłuższego niż 32 godziny dydaktyczne.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Planowane terminy zajęć:

CZERWIEC 2024: 15, 16, 29, 30

LIPIEC 2024: 13, 14

SIERPIEŃ 2024: 24, 25

WRZESIEŃ 2024: 7, 8, 21

PAŹDZIERNIK 2024: 5, 6, 19

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119