Miejsce:
online
Typ:
Kurs
Tryb:
soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00
Termin rozpoczęcia:
20.07.2024
Termin zakończenia:
28.07.2024
Koniec zapisów:
20.07.2024
Wykładowca:
Sochoń Marek

Opłata:
920,00 zł - cena podstawowa
874,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Brak miejsc

Cel

Cel szkolenia:​

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z prowadzeniem analizy finansowej w przedsiębiorstwie.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają narzędzia, procesy i metody wykorzystywane podczas przeprowadzania analizy finansowej. Nabyta wiedza pozwoli uczestnikom na wykonywanie w właściwy sposób analiz finansowych, jak również na dokonywania interpretacji wyników analiz w sposób kompletny i zrozumiały dla każdego odbiorcy informacji.

Adresaci szkolenia

Decydenci w przedsiębiorstwach odpowiedzialni za prezentowanie wyników finansowych przedsiębiorstw.
Osoby pracujące w komórkach zajmujących się oceną kondycji finansowej klientów.
Pracownicy działów controllingu finansowego i strategicznego w przedsiębiorstwach.
Analitycy finansowi.
Specjaliści działów controllingu.
Analitycy kredytowi.
Pracownicy odpowiedzialni za rachunkowość zarządczą w przedsiębiorstwie.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Poznanie specyfiki przygotowywania analizy finansowej przedsiębiorstwa.
Nauczenie się interpretacji wyników ex post działalności firmy i właściwego podejścia do wykorzystania danych historycznych do prognozowania przyszłych danych.
Poznanie metod i sposobów holistycznego podejścia do danych finansowych przedsiębiorstwa.
Poznanie niezbędnych narzędzi wykorzystywanych w analizie finansowej.
Poznanie sposobów i zasad interpretacji wyników analizy finansowej.
Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa pozwalającej na ocenę sytuacji i kondycji przedsiębiorstwa.
Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przeprowadzania oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

Program

Kurs obejmuje 32 godziny dydaktyczne.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

I Analiza finansowa  w procesach zarządczych przedsiębiorstw:

 1. Procesy finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie vs. miejsce analizy finansowej w przedsiębiorstwie jako systemie finansowym.
 2. Cele finansowe i strategie finansowe w działalności przedsiębiorstw, a analiza finansowa.
 3. Wartości przedsiębiorstwa i zysk jednostki jako nadrzędne mierniki efektywności przedsiębiorstwa.
 4. Kryteria przetrwania i sukcesu firmy w XX wieku i obecnie – wyzwania dla analizy finansowej.

II Informacje finansowe wykorzystywane w analizie finansowej:

 1. Rodzaj informacji wykorzystywanych w analizie finansowej.
 2. Sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności.
 3. Wiarygodność i jakość danych przedstawianych w innych dokumentach niż w sprawozdaniach finansowych.
 4. Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych.
 5. Informacje zewnętrzne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia analizy finansowej.

III Jakość informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych w świetle metodologii ich ewidencjonowania i ujawniania:

 1. Rachunkowość podatkowa jako system regulujący ewidencjonowania i ujawnianie informacji finansowej przedsiębiorstw.
 2. Metody stosowane w rachunkowości.
 3. Zasady stosowane w rachunkowości.
 4. Rachunkowość zarządcza vs. rachunkowość podatkowa.
 5. Elementy sprawozdania finansowego.

IV Rodzaje metod stosowanych w procesie analizy danych:

 1. Metody ogólne.
 2. Metody szczegółowe:
  • Metody jakościowe,
  • Metody ilościowe,
  • Metody porównań,
  • Metody analizy przyczynowej.

V Biznes plany, raporty finansowe, wyceny przedsiębiorstw, due diligence, prognozy finansowe – charakterystyka dokumentów i narzędzi do ich przygotowania:

 1. Charakterystyka dokumentów analitycznych.
 2. Model finansowy – jako podstawowe narzędzie pracy analityka finansowego.
 3. Zasady tworzenia modeli finansowych.
 4. Prezentacja autorskiego modelu analitycznego.

VI Kryteria  wg których analityk finansowy przeprowadza analizy:

 1. Kryterium czasu:
  • Decyzje długoterminowe,
  • Decyzje średnioterminowe,
  • Decyzje krótkoterminowe.
 2. Kryterium szczegółowości:
  • Decyzje strategiczne,
  • Decyzje ogólne,
  • Decyzje operacyjne.
 3. Kryterium obszaru działania:
  • Decyzje operacyjne,
  • Decyzje inwestycyjne,
  • Decyzje finansowe.

VII Analiza i prognozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych:

 1. Analiza i prognozowanie w oparciu o dane finansowe.
 2. Kluczowe problemy analizy i planowania.
 3. Kluczowe podmioty analizy i planowania,
 4. Analiza i prognozowanie w oparciu o analizy strategiczne.
 5. Analiza i planowania z wykorzystaniem analiz marketingowych.
 6. Kompilacja metod ilościowych i jakościowych w procesie analizy i planowania.

VII Finansowanie działalności przedsiębiorstw:

 1. Rodzaje kapitałów w przedsiębiorstwie:
  • Kapitał własny,
  • Kapitał obcy.
 2. Szacowanie kosztów finansowania wg rodzajów kapitału.
 3. Analiza struktury i jakości źródeł finansowania majątku – zasady i reguły modelowe.

VIII Ustalanie kondycji finansowej na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych:

 1. Elementarna analiza pozycji bilansu.
 2. Elementarna analiza pozycji rachunku zysków i strat.
 3. Elementarna analiza pozycji rachunku przepływów pieniężnych.
 4. Szybki test wypłacalności przedsiębiorstwa.
 5. Diagnozowanie symptomów kryzysu w przedsiębiorstwie na podstawie ogólnej analizy sprawozdania finansowego.

IX Wskaźnikowa analiza finansowa w ocenie kondycji przedsiębiorstwa:

 1. Zasady interpretacji wyników analizy.
 2. Najczęściej popełniane błędy w analizie finansowej przedsiębiorstwa.
 3. Wskaźniki analizy aktywów i pasywów.
 4. Wskaźniki rentowności.
 5. Wskaźniki płynności.
 6. Wskaźniki analizy poziomu i obsługi zadłużenia.
 7. Wskaźniki analizy efektywności i sprawności działania jako podstawa zarządzania kapitałem obrotowym:
  • Wskaźniki sprawności działania,
  • Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto.
 8. Dźwignia operacyjna.
 9. Dźwignia finansowa.
 10. Dźwignia połączona.
 11. Analiza DU POINTA.
 12. Metodologie jakościowo-ilościowe oceny wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa stosowane przez instytucje finansowe:
  • 5c klienta.
  • Metody punktowe.

X Badanie zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstw:

 1. Kryzys – charakterystyka stanu zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstwa
 2. Upadłość przedsiębiorstwa – czy to koniec ?
 3. Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna – metody pomiaru zagrożenia upadłością
  • Modele zagraniczne
  • Modele polskie
 4. Podatności przedsiębiorstwa na kryzys – analiza i pomiar – wczesny pomiar zagrożenia upadłością

XI Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych:

 1. Typy projektów inwestycyjnych vs źródła ich finansowania.
 2. Zasady przygotowania prognozy przepływów pieniężnych:
  • Prognoza przychodów operacyjnych,
  • Prognoza kosztów operacyjnych,
  • Prognoza pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
  • Prognoza wydatków inwestycyjnych.
 3. Szacowanie wartości rezydualnej w projekcie.
 4. Wskaźniki statyczne w analizie oceny projektów inwestycyjnych.
 5. Wskaźniki dynamiczne oceny projektów inwestycyjnych:
  • Zmiana wartości pieniądza w czasie.
  • Stopa dyskontowa, a WACC
 6. Wskaźniki ekonomiczne w ocenie projektów inwestycyjnych.
 7. Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych.

XII Wycena firm:

 1. Metody wyceny przedsiębiorstw – zagadnienia podstawowe:
  • Metody dyskontowe,
  • Metody majątkowe,
  • Metody wskaźnikowe.
  • Metoda porównań.
  • Metody mieszane .
  • Mierniki wyceny rynkowej,
  • EVA – Ekonomiczna wartość dodana.

XIII Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie:

 1. Pojęcie ryzyka i przedsiębiorstw wykorzystujących ryzyko.
 2. Metody pomiaru ryzyka.
 3. Metody jakościowe.
 4. Metody ilościowe.

Dodatkowe informacje

 • Szkolenie będzie realizowane z wykorzystaniem programu MS Teams.
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.

Planowane terminy zajęć:

LIPIEC 2024: 20, 21, 27, 28

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119