Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Kursy przygotowujące do zawodów księgowych
Typ:
Kurs
Tryb:
soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
Termin rozpoczęcia:
28.09.2024
Termin zakończenia:
26.04.2025
Koniec zapisów:
28.09.2024
Wykładowca:
Makowska Henryka

Opłata:
5530,00 zł - promocyjna cena podstawowa wraz z wpisowym
4977,00 zł - promocyjna cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
5253,50 zł - promocyjna cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
250,00 zł - wpisowe

Raty:
5 rat
Wpłata 1: 1200,00 zł
Wpłata 2: 1000,00 zł
Wpłata 3: 1000,00 zł
Wpłata 4: 1000,00 zł
Wpłata 5: 1330,00 zł
Zapisz się

Cel

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Uczestnikami kursu powinny być osoby zamierzające zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, które są absolwentami szkół średnich lub wyższych oraz posiadają wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości, tzn.:

 • ukończyły kurs I stopnia realizowany w ramach ścieżki zawodowej zawodu księgowego lub
 • ukończyły średnią szkołę ekonomiczną, której program obejmował naukę rachunkowości lub
 • uzyskały tytuł technika rachunkowości lub
 • ukończyły studia wyższe licencjackie lub magisterskie, których program obejmował naukę rachunkowości lub
 • pracują w działach zajmujących się rachunkowością lub
 • ukończyły inną formę kształcenia uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną.

 

Zastanawiasz się nad zapisem na kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości, ale nie jesteś przekonany, czy masz wystarczającą wiedzę? Zachęcamy Cię do rozwiązania nieobowiązkowego krótkiego testu, który pozwoli Ci sprawdzić swoją wiedzę i zdecydować, który kurs jest dla Ciebie najlepszy: czy kurs z podstaw rachunkowości, czy kurs dla samodzielnych księgowych – TEST WIEDZY (QUIZ)

 

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości. Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 • samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 • samodzielne studiowanie literatury przedmiotu,
 • przeprowadzenie prac kontrolnych oraz egzaminu wewnętrznego.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

Program

Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych (w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego).

W trakcie procesu dydaktycznego – w miarę potrzeby – wykładowcy będą opracowywać i przekazywać uczestnikom materiały ilustrujące prowadzone wykłady, tj. prezentacje, konspekty, ćwiczenia, druki itp. Materiały te będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej. Forma przygotowanych i przekazywanych materiałów będzie dostosowana do systemu realizacji kursu.

Program obejmuje następujące zagadnienia

zajęcia edukacyjne: rachunkowość z elementami etyki zawodowej

 1.  Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacjach pozarządowych działających w oparciu o przepisy pożytku publicznego i wolontariacie
 2. Aktywa pieniężne
 3. Rozrachunki i fundusze specjalne
 4. Obrót materiałowy i towarowy
 5. Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
 6. Inwestycje i zobowiązania finansowe
 7. Kapitał (fundusz) własny
 8. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
 9. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz kalkulacja i ewidencja produktów
 10. Pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa, wynik finansowy i jego obowiązkowe obciążenia
 11. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości) i podział wyniku finansowego oraz obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych

zajęcia edukacyjne: prawo podatkowe I

 1. Podatek od towarów i usług (VAT)
 2. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
 3. Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT
 4. Podatki i opłaty kosztowe
 5. Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

zajęcia edukacyjne: wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy

 1. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego
 2. Wybrane zagadnienia z prawa pracy

Opis efektów kształcenia

Uczestnik:

 • ocenia poprawność dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych,
 • ewidencjonuje operacje gospodarcze występujące w jednostkach z uwzględnieniem aspektów podatkowych,
 • ewidencjonuje i rozlicza koszty w różnych przekrojach klasyfikacyjnych,
 • sporządza roczne sprawozdanie finansowe: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową
 • przygotowuje podstawowe dane do rozliczenia podatku dochodowego i podatku od towarów i usług w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe.

W ramach ceny uczestnicy otrzymują:

 • komplet podręczników i aktów prawnych;
 • materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora;
 • dostęp do platformy szkoleniowej;
 • dostęp do filmów szkoleniowych w ramach samokształcenia (e-learning);
 • serwis kawowy;
 • możliwość udziału w fakultatywnych zajęciach komputerowych realizowanych za pomocą programu “Symfonia Finanse i Księgowość”.

Sposoby i forma zaliczenia

Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu będzie oceniane na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych oraz egzaminu wewnętrznego.
Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu jest:

 1. aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych,
 2. zaliczenie trzech pracy kontrolnych oraz zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia,
 3. zaliczenie egzaminu wewnętrznego wg ustalonych kryteriów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie przez uczestnika warunków ukończenia kursu określonych w pkt a) i b).

Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:
 • Pani Agnieszka Cicha () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Magdalena Gierojć-Juraha () – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Łyżwa () – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Henryka Makowska () – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Angelika Marciniak () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Agata Matyjasek () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Beata Molenda-Zaleska () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Aldona Namiestnik-Hok () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Katarzyna Ossowska () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Dorota Nieborek () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Maria Rasińska () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Katarzyna Zasiewska () – wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu, po spełnieniu warunków określonych w programie nauczania, mogą uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Dodatkowo mogą uzyskać certyfikat specjalisty ds. rachunkowości z kodem zawodu 241103 oraz potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa w roku szkolnym 2024/2025 (w trybie stacjonarnym) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 5.730,00- zł, w tym wpisowe: 250,- (dla członków Stowarzyszenia – 5.157,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 5.443,50 zł.).

 

CENA WAKACYJNA

Przy zapisie do 2 września 2024 r. na kursy prowadzone w roku szkolnym 2024/2025 (w trybie stacjonarnym) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 5.530,00- zł, w tym wpisowe: 250,- (dla członków Stowarzyszenia – 4.977,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 5.253,50 zł.)

Najniższa cena uczestnictwa w kursie z ostatnich 30 dni (w trybie stacjonarnym) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosiła 5.530,00- zł, w tym wpisowe: 250,- (dla członków Stowarzyszenia – 4.977,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 5.253,50 zł.).

 

Rabat za kontynuację udzielany jest w przypadku gdy zgłoszenie na kurs przesłane zostanie w ciągu jednego roku od zakończenia innego kursu, realizowanego przez placówki kształcenia ustawicznego O/O w Warszawie SKwP, dłuższego niż 32 godziny dydaktyczne.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Planowane terminy zajęć:

WRZESIEŃ 2024: 28, 29

PAŹDZIERNIK 2024: 12, 13, 26, 27

LISTOPAD 2024: 23, 24

GRUDZIEŃ 2024: 7, 8, 21, 22

STYCZEŃ 2024: 18, 19

LUTY 2025: 1, 2, 15, 16

MARZEC 2025: 1, 2, 15, 16, 29, 30

KWIECIEŃ 2025: 13, 26

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany planowanych zajęć.

 

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego kursu

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119