Miejsce:
Warszawa
Typ:
Kurs
Tryb:
‧ poniedziałki i środy w godzinach 17:00 - 20:15
‧ soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie, którzy chcą uzyskać podstawowe wiadomości z zakresu prawa podatkowego .

 
Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia na kursie „Podatki dla niezaawansowanych” jest uzyskanie przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy.

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu asystent ds. księgowości w zakresie rozliczeń podatkowych. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny,  jak i praktyczny tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę  i umiejętności do wykonywania tego zawodu.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 1. aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 2. samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 3. samodzielne studiowanie literatury przedmiotu,
 4. przeprowadzenie prac kontrolnych oraz egzaminu wewnętrznego.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

Program

Kurs obejmuje 82 godziny dydaktyczne (w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzanego w trybie stacjonarnym).

W trakcie procesu dydaktycznego – w miarę potrzeby – wykładowcy będą opracowywać i przekazywać uczestnikom materiały ilustrujące prowadzone wykłady, tj. prezentacje, konspekty, ćwiczenia, druki itp. Materiały te będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej Forma przygotowanych i przekazywanych materiałów będzie dostosowana do systemu realizacji kursu.

Program obejmuje następujące zagadnienia

zajęcia edukacyjne: system podatkowy w Polsce i w UE

zajęcia edukacyjne: podatki dochodowe w działalności gospodarczej od podstaw

zajęcia edukacyjne: podatek od towarów i usług od podstaw

zajęcia edukacyjne: opodatkowanie wynagrodzeń

 

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymują niezbędne podręczniki. Podręczniki mogą mieć postać papierową lub elektroniczną.

 
Sposoby i forma zaliczenia

Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu będzie oceniane na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych oraz egzaminu wewnętrznego.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

 1. aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych,
 2. zaliczenie dwóch prac kontrolnych oraz zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia,
 3. zaliczenie egzaminu wewnętrznego wg ustalonych kryteriów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie przez uczestnika warunków ukończenia kursu określonych w pkt a) i b).

Zasady przeprowadzania egzaminów wewnętrznych oraz prac kontrolnych określone zostały w stosownych regulaminach, które zostały zatwierdzone przez osobę prowadzącą placówkę i stanowią załączniki do statutu placówki.

Egzamin odbędzie się w placówce w Warszawie.

Wykładowcą wiodącym w zależności od grupy jest:

 • Pani Aldona Namiestnik-Hok – wykładowca rachunkowości,
 • Pan Grzegorz Tomala – dorada podatkowy,
 • Pani Beata Tomaszewska – wykładowca z zakresu płac.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych asystenta ds. księgowości w zakresie rozliczeń podatkowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) w roku szkolnym 2023/2024 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.310,- zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.079,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.194,50 zł.).

Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) w roku szkolnym 2023/2024 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.550,- zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.295,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.422,50 zł.).

 

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Kurs hybrydowy – udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line. Wybór formy kursu w chwili zapisu.

Kurs stacjonarny – zajęcia odbywać się będą w Oddziale Okręgowym SKwP w Warszawie.

Kurs on-line:

 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119