Miejsce:
on-line
Typ:
Kurs
Tryb:
soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Wymagania wstępne dla uczestników kursu
Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, które zamierzają samodzielnie prowadzić książki przychodów i rozchodów. Uczestnikami kursu mogą być również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania
Celem kursu jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów. Uczestnicy poznają podstawy prawne dotyczące działalności gospodarczej, podstawy podatku dochodowego i podstawy podatku VAT.
Zakłada się, że po zakończeniu kursu absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania w/w czynności.
Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 • samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 • samodzielne studiowanie literatury przedmiotu,
 • przeprowadzenie pracy kontrolnej.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

Program

Kurs obejmuje 70 godzin dydaktycznych.

W trakcie procesu dydaktycznego – w miarę potrzeby – wykładowcy będą opracowywać i przekazywać uczestnikom materiały ilustrujące prowadzone wykłady, tj. prezentacje, konspekty, ćwiczenia, druki itp. Materiały te będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej. Forma przygotowanych i przekazywanych materiałów będzie dostosowana do systemu realizacji kursu.

 

Program obejmuje następujące zagadnienia

zajęcia edukacyjne książka przychodów i rozchodów – praktyczne ujęcie od podstaw

 • Podatkowa książka przychodów i rozchodów jako forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej
 • Podatek od towarów i usług
 • Składniki majątku wykorzystywane w działalności gospodarczej
 • Przychody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Koszty związane z prowadzeniem działalności
 • Dowody księgowe – podstawa zapisu w księdze
 • Rozliczanie pracownika w firmie z US i ZUS
 • Inwentaryzacja
 • Rozliczenie podatkowe w ciągu roku podatkowego dla prowadzących KPiR
 • Zamknięcie księgi na koniec roku
 • Wykorzystanie informacji zawartych w księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji i dokumentacji do analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa

 
Opis efektów kształcenia

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza dająca możliwość wykonywania pracy, polegającej na:

 • identyfikowaniu składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej;
 • znajomości zasad wyceny składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej;
 • poznaniu zasad wyceny składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej stosowanych w rozliczeniach podatkowych;
 • prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów;
 • wystawianiu niezbędnych dokumentów księgowych;
 • prawidłowym dokumentowaniu kosztów prowadzonej działalności gospodarczej;
 • ustaleniu podstawy opodatkowania;
 • właściwym ustaleniu w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy;
 • sporządzaniu zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • sporządzaniu deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług;
 • sporządzaniu dokumentacji płacowej zatrudnianych pracowników.

 

W ramach ceny uczestnicy otrzymują:

 • komplet podręczników;
 • materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora;
 • dostęp do pakietu MS Office.

 

Sposoby i forma zaliczenia

Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności będzie oceniane na podstawie przeprowadzonej pracy kontrolnej.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu jest:

 1. aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych,
 2. zaliczenie pracy kontrolnej oraz zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia.

 

Wykładowcy:

Pan Sławomir Pawłowski – biegły rewident

Dodatkowe informacje

Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) w roku szkolnym 2023/2024 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.180,- zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 1.962,- zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.071,- zł.).

 

Rabat za kontynuację udzielany jest w przypadku gdy zgłoszenie na kurs przesłane zostanie w ciągu jednego roku od zakończenia innego kursu, realizowanego przez placówki kształcenia ustawicznego O/O w Warszawie SKwP, dłuższego niż 32 godziny dydaktyczne.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams.
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119