Miejsce:
Warszawa
Typ:
Kurs
Tryb:
soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest wsparcie rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług. Stąd wynika potrzeba szkolenia i przygotowania do pracy kandydatów na certyfikowanych ekspertów usług księgowych. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Celem kształcenia jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę w księgowości,
 • posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,
 • rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej,
 • uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością,
 • jest lub zamierza zostać członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Przed przystąpieniem do egzaminu na certyfikowanego eksperta usług księgowych należy dostarczyć kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane warunki uczestnictwa.

Program

Program kursu obejmuje:

 1. Organizację usług księgowych.
 2. Umowę o świadczenie usług księgowych.
 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 4. Ochronę danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.
 5. Odpowiedzialność karną skarbową przy świadczeniu usług księgowych.
 6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej.
 7. Organizację systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.
 8. Ryzyka w usługach księgowych.
 9. Etykę zawodową w świadczeniu usług księgowych.

Program kursu obejmuje 32 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Joanna Dębska – doradca podatkowy, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Maria Marek – radca prawny,
 • Pani Krystyna Raczyńska – Styczek – wykładowca z zakresu prawa.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat eksperta usług księgowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

 

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119