Miejsce:
Warszawa
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Podstawy prawne i cel sporządzania sprawozdań finansowych.
 2. Zmiany w roku 2021 – zmiany w ustawie o rachunkowości, nowe Krajowe Standardy Rachunkowości oraz Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości.
 3. Zmiany w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych – elektronizacja sprawozdań, ksiąg rachunkowych i dowodów źródłowych (JPK, KSeF).
 4. Zmiany w polityce rachunkowości w związku ze zdarzeniami oraz zmianami w roku 2021, w tym:
  • skutki COVID 19 (przyznana pomoc finansowa oraz wpływ na działalność jednostki),
  • działalność badawczo-rozwojowa,
  • podmioty powiązane i transakcje pomiędzy podmiotami.
 5. Inwentaryzacja – zakres, przedmiot, organizacja.
 6. Wycena bilansowa aktywów i pasywów:
  • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, utrata wartości,
  • odpisy aktualizujące należności handlowe i inne należności,
  • aktywa finansowe i zobowiązania finansowe,
  • rozliczenia międzyokresowe, w tym rozliczenie usług długoterminowych,
  • rezerwy.
 7. Przychody i koszty oraz podatek dochodowy (bieżący i odroczony), ze szczególnym uwzględnieniem transakcji na przełomie roku.
 8. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego:
  • daty, podpisy, forma,
  • porównywalność danych,
  • elementy sprawozdania finansowego,
  • informacja dodatkowa.
 9. Sprawozdanie z działalności.
 10. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe: obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
 11. Zasady badania, zatwierdzania i udostępniania sprawozdań.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Istnieje możliwość zakupu zeszytu specjalnego RACHUNKOWOŚCI pt. „Zamknięcie roku 2021”.
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119