Miejsce:
online / Warszawa
Typ:
Kurs
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
19.08.2024
Termin zakończenia:
07.10.2024
Koniec zapisów:
19.08.2024
Wykładowca:
Stromecka Anna

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
2550,00 zł - promocyjna cena podstawowa wraz z wpisowym
2295,00 zł - promocyjna cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
2422,50 zł - promocyjna cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
120,00 zł - wpisowe
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
2300,00 zł - promocyjna cena podstawowa wraz z wpisowym
2070,00 zł - promocyjna cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
2185,00 zł - promocyjna cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
120,00 zł - wpisowe
Zapisz się

Cel

Wymagania wstępne dla uczestników kursu
Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu księgowego Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.
Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 • samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 • samodzielne studiowanie literatury przedmiotu,
 • przeprowadzenie pracy kontrolnej oraz egzaminu wewnętrznego.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

Program

Kurs obejmuje 82 godziny dydaktyczne (w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzanego w trybie stacjonarnym).

W trakcie procesu dydaktycznego – w miarę potrzeby – wykładowcy będą opracowywać i przekazywać uczestnikom materiały ilustrujące prowadzone wykłady, tj. prezentacje, konspekty, ćwiczenia, druki itp. Materiały te będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej Forma przygotowanych i przekazywanych materiałów będzie dostosowana do systemu realizacji kursu.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Formy organizacyjno – prawne działalności podmiotów gospodarczych oraz wpływ tej formy na prowadzenie rachunkowości
 2. Rachunkowość jako system informacyjny
 3. Charakterystyka aktywów i pasywów
 4. Operacje gospodarcze
 5. Wybrane zagadnienia publicznoprawne
 6. Dowody księgowe
 7. Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
 8. Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych oraz zasady prowadzenia wybranych ksiąg pomocniczych
 9. Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy
 10. Sporządzanie sprawozdania finansowego dla jednostki mikro i jednostki małej (zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz nr 5 do ustawy o rachunkowości) oraz podział wyniku finansowego, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze
 11. Studium przypadku – od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat
 12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
 13. Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Opis efektów kształcenia

1. Zdobycie kompetencji merytorycznych ( wiedzy)

W wyniku odbytego szkolenia osoba:

 • zna zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym wymienia elementy ksiąg rachunkowych, opisuje konstrukcję zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej
 • zna rodzaje dowodów księgowych oraz ich cechy jakościowe, zgodnie z przepisami o rachunkowości ,
 • posiada wiedzę w zakresie klasyfikowania operacji gospodarczych oraz zna zasady ich ewidencji na kontach księgowych
 • posiada wiedzę z zakresu prezentowania przychodów , kosztów i podatku dochodowego bieżącego w rachunku zysków i strat dla jednostek w których występują jedynie podstawowe , typowe operacje gospodarcze ,
 • zna poszczególne pozycje bilansu jednostek , w których występuje jedynie podstawowe, typowe operacje gospodarcze
 • zna pojęcia etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
 • posiada podstawową wiedzę dotyczącą ogólnych zasad funkcjonowania systemu finansowo- księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • zna podstawy systemy podatkowego w Polsce i rodzaje podatków dotyczących działalności gospodarczej
 • zna podstawowe zapisy prawa bilansowego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych

2. Nabycie umiejętności zawodowych

W wyniku ukończenia kursu osoba potrafi :

 • sporządzić i weryfikować dowody księgowe ( dobiera wzory dowodów księgowych do operacji gospodarczych, wypełnia dowody księgowe i weryfikuje ich poprawność formalno- rachunkową , wskazuje sposoby poprawiania błędów w dowodach księgowych)
 • ujmować operacje gospodarcze w księgach rachunkowych ( rozpoznaje operacje gospodarcze , ewidencjonuje operacje gospodarcze, wskazuje sposoby korygowania błędnych zapisów w księgach rachunkowych)
 • wykonać czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych ( wycenia podstawowe składniki aktywów i pasywów na dzień bilansowy, ustala salda końcowe kont bilansowych, ustala obroty kont wynikowych i wynik finansowy)
 • przyporządkować obroty kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat dla jednostek, w których występują jedynie podstawowe , typowe operacje gospodarcze
 • przyporządkować salda kont do odpowiednich pozycji w bilansie dla jednostek , w których występują jedynie podstawowe, typowe operacje gospodarcze

3. Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

Obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba ubiegająca się o tytuł księgowego posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne , co w szczególności oznacza, że jest gotowa do :

 • realizowania zadań zawodowych zgodnie z podstawowymi zasadami etyki zawodowej
 • uznania potrzeby poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności zawodowych
 • uznawania znaczenia wiedzy w pracy zawodowej i zasięgania opinii kierownictwa w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

W ramach ceny uczestnicy otrzymują:

 • komplet podręczników;
 • materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora;
 • dostęp do pakietu MS Office;
 • serwis kawowy (słuchacze realizujący kurs w formie stacjonarnej),
 • możliwość udziału w fakultatywnych zajęciach komputerowych realizowanych za pomocą programu “Symfonia Finanse i Księgowość”.

Sposoby i forma zaliczenia
Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu będzie oceniane na podstawie przeprowadzonej pracy kontrolnej oraz egzaminu wewnętrznego.
Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu jest:
a) aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych,
b) zaliczenie jednej pracy kontrolnej oraz zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia,
c) zaliczenie egzaminu wewnętrznego wg ustalonych kryteriów.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie przez uczestnika warunków ukończenia kursu określonych w pkt a) i b).

 

Egzamin odbędzie się w placówce w Warszawie.

 

Wykładowcą wiodącym w zależności od grupy jest:

 • Pani Małgorzata Białas-Szymańska – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Monika Chodoń – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Anna Ciosek – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Marta Czupryńska – Kociszewska – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Czupryńska – biegły rewident,
 • Pani Anita Ćwik – wykładowca rachunkowości,
 • Pan Dariusz Filip – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Magdalena Gierojć-Juraha – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Angelika Marciniak – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Wiesława Moczydłowska – wykładowca rachunkowości,
 • Pan Jarosław Pawłowski – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Ewa Sender – biegły rewident,wykładowca rachunkowości,
 • Pani Katarzyna Zasiewska – wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu, po spełnieniu warunków określonych w programie nauczania, mogą uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Dodatkowo mogą uzyskać certyfikat księgowego z kodem zawodu 331301 oraz potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacje zawodową, członka Międzynarodowej federacji Księgowych (IFAC).


CENA PROMOCYJNA

Przy zapisie do 20 sierpnia 2024 r. cena za kurs w trybie online wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.300,00- zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.070,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.185,00 zł.)

Przy zapisie do 20 sierpnia 2024 r. cena za kurs w trybie stacjonarnym wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.550,00- zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.295,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.422,50 zł.)

Najniższa cena uczestnictwa w kursie z ostatnich 30 dni (w trybie online) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosiła 2.350,00- zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.115,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.232,50 zł.).

Najniższa cena uczestnictwa w kursie z ostatnich 30 dni (w trybie stacjonarnym) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.595,00- zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.335,50 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.465,25 zł.).

 

Rabat za kontynuację udzielany jest w przypadku gdy zgłoszenie na kurs przesłane zostanie w ciągu jednego roku od zakończenia innego kursu, realizowanego przez placówki kształcenia ustawicznego O/O w Warszawie SKwP, dłuższego niż 32 godziny dydaktyczne.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Kurs hybrydowy – udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line. Wybór formy kursu w chwili zapisu.

Kurs stacjonarny – zajęcia odbywać się będą w Oddziale Okręgowym SKwP w Warszawie.

Kurs on-line:

 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119