Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-16:00)
Termin rozpoczęcia:
08.07.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
08.07.2024
Wykładowca:
Tomala Katarzyna

Opłata:
435,00 zł - cena podstawowa
413,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Cel

Szkolenie przeznaczone jest dla praktyków księgowych – osób zajmujących się naliczeniem amortyzacji, ale również tych kalkulujących zobowiązania podatkowe  w CIT i PIT, a więc muszę odnieść się do prawidłowo ustalonych kosztów podatkowych amortyzacji.

Przedstawiamy problematykę amortyzacji od strony zdarzeń typowych w każdym przedsiębiorstwie, ale również tych, które mają miejsce sporadycznie (aport lub zakup przedsiębiorstwa, wykup po leasingu, budowa własnego środka trwałego). Zwrócimy uwagę na pułapki w przepisach, wskażemy ryzyka i obszary najczęstszych błędów. Odniesiemy się do praktycznych przykładów powołując aktualnego stanowiska Dyrektora KIS i MF. Nie pominiemy też trudnego tematu spółki nieruchomościowej – może rozliczasz taką spółkę, a jeszcze o tym nie wiesz i nie widzisz szczególnych zagrożeń podatkowych. Poruszymy też specyficzne problemy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – przykładowo amortyzację majątku odziedziczonego, majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską itp.

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Pojęcie środków trwały oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym
  • kiedy majątek staje się środkiem trwałym – różnica między składnikami majątku wykorzystywanymi we własnej działalności a oddanymi w najem
  • inwestycje w obcych środkach trwałych
  • rzeczy i prawa używane na podstawie umowy leasingu
  • budynki i budowle jako środki trwałe – kiedy wyposażenie budynku i obiekty pomocnicze stanowią odrębny środek trwały
  • zasady zaliczania praw majątkowych do wartości niematerialnych i prawnych – przykłady utworów i licencji stanowiących WNiP
  • wartość firmy – co to jest i kiedy powstaje
  • Środki trwałe i WNiP nie podlegające amortyzacji
  • zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych wprowadzony 1 stycznia 2022 r. – przepisy przejściowe, praktyczne przykłady i problemy, pojęcie nieruchomości mieszkalnych,
 2. Wartość początkowa – pojęcie i sposoby jej ustalenia
  • majątek kupiony oraz wytworzony we własnym zakresie
  • majątek otrzymany nieodpłatnie
  • majątek otrzymany aportem
  • szczególna zasada dla majątku trwałego nabytego w ramach przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – przypadek ujemnej i dodatniej wartości firmy
  • różnice kursowe a wartość początkowa
  • współwłasność majątku trwałego
  • wartość początkowa w przypadku leasingu finansowego
  • podwyższenie wartości początkowej w wyniku ulepszenia ŚT oraz kiedy modernizacja nie podwyższa wartości początkowej
  • obniżenie wartość początkowej
  • korekta wartości początkowej – kiedy wstecznie, a kiedy na bieżąco
 3. Zasady prowadzenia amortyzacji
  • metody amortyzacji i zasady ich wyboru, częstotliwość naliczenia odpisu amortyzacyjnego
  • zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych i ujmowania w niej majątku trwałego – co to znaczy ujawnienie ŚT i WNiP
  • moment rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji
  • zasady oraz moment podwyższenia i obniżania stawek amortyzacyjnych
  • indywidualne stawki amortyzacyjne dla ŚT – pojęcie ulepszonych i używanych ŚT, ograniczenia wprowadzone od 2021 r.
  • amortyzacja WNiP, w tym wartości firmy
  • amortyzacji majątku nabytego w ramach przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
  • zawieszenie amortyzacji
 4. Amortyzacja jednorazowa
  • niskocenne środki trwałe
  • w ramach pomocy de minimis
  • fabrycznie nowe środki trwałe oraz zaliczki na nabycie ŚT w kosztach podatkowych
 5. Szczególne zasady dotyczące osób fizycznych
  • amortyzacja majątku przez małżonków
  • amortyzacja majątku częściowo wykorzystywana na potrzeby osobiste
  • amortyzacja majątku, który przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych używany był dla potrzeb osobistych
  • wartość początkowa ustalana na podstawie wyceny wartości rynkowej
  • amortyzacja w okresie opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym i po jego zakończeniu
  • majątek trwały pochodzący ze spadkobrania i z darowizn – ograniczenia w rozliczeniu kosztów podatkowych
  • sprzedaż ŚT po wycofaniu ich z działalności gospodarczej, w tym szczególne zasady dla ŚT wykupionych po zakończeniu leasingu operacyjnego
  • przedsiębiorstwo w spadku
 6. Amortyzacja samochodów osobowych
  • samochody używane i samochody wykupione po leasingu
  • ograniczenie kosztów amortyzacji i przypadki, gdy limit ten nie występuje
  • sprzedaż samochodu osobowego będącego ŚT – zasady ustalenia kosztu podatkowego
 7. Przekwalifikowanie kosztów bieżących na wydatki inwestycyjne – czyli korekta kosztów podatkowych i zasady dalszej amortyzacji oraz specjalne odsetki podatkowe
 8. Środki trwałe finansowane z dotacji – koszty podatkowe z tytułu amortyzacji i koszty podatkowe przy sprzedaży
 9. Amortyzacja nieruchomości w spółkach nieruchomościowych – co to jest spółka nieruchomościowa, ograniczenia w amortyzacji podatkowej nieruchomości
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119