Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Kursy doskonalące wiedzę księgowych i osób zajmujących się podatkami Kursy doskonalące wiedzę księgowych i osób zajmujących się podatkami - kursy hybrydowe (stacjonarne/on-line)
Typ:
Kurs
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
20.04.2024
Termin zakończenia:
06.07.2024
Koniec zapisów:
20.04.2024
Wykładowca:
Podkówka-Sędek Joanna

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
2545,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
2290,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
2417,75 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
150,00 zł - wpisowe
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
2485,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
2236,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
2360,75 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
150,00 zł - wpisowe
Zapisz się

Cel

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie i posiadają określony zasób wiadomości z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości (przynajmniej na poziomie kursu dla samodzielnych księgowych bilansistów – specjalistów ds. rachunkowości).

 

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia na kursie „Specjalista ds. rachunkowości podatkowej” jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu rachunkowości podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy. Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu rachunkowości podatkowej (np. bieżący i odroczony podatek odroczony, VAT w rachunkowości).

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości podatkowej. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 • samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 • samodzielne studiowanie literatury przedmiotu,
 • przeprowadzenie pracy kontrolnej oraz egzaminu wewnętrznego.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

Program

Kurs obejmuje 82 godziny dydaktyczne (w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzanego w trybie stacjonarnym).

W trakcie procesu dydaktycznego – w miarę potrzeby – wykładowcy będą opracowywać i przekazywać uczestnikom materiały ilustrujące prowadzone wykłady, tj. prezentacje, konspekty, ćwiczenia, druki itp. Materiały te będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej. Forma przygotowanych i przekazywanych materiałów będzie dostosowana do systemu realizacji kursu.

 

Program obejmuje następujące zagadnienia

zajęcia edukacyjne: rachunkowość podatkowa

 • Prawo podatkowe – zagadnienia wstępne:
 • Prawo bilansowe a prawo podatkowe:
 • Podatki kosztowe w księgach rachunkowych:
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych – opodatkowanie dochodów osobistych oraz ich ujęcie w księgach rachunkowych:
 • Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej w księgach rachunkowych:
 • Odroczony podatek dochodowy:
 • Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) – podstawowe informacje:
 • Ujęcie w księgach rachunkowych transakcji opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT)

 

Opis efektów kształcenia

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza dająca możliwość wykonywania pracy, polegającej na:

 • ujmowaniu w księgach rachunkowych operacji gospodarczych związanych z bieżącymi rozliczeniami z tytułu podatków bezpośrednich i pośrednich oraz podatkiem odroczonym;
 • identyfikowaniu obszarów zwiększonego ryzyka podatkowego związanego ze zdarzeniami gospodarczymi występującymi w podmiotach gospodarczych.

 

W ramach ceny uczestnicy otrzymują:

 • komplet aktów prawnych;
 • materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora;
 • dostęp do pakietu MS Office;
 • serwis kawowy (słuchacze realizujący kurs w formie stacjonarnej).

 
Sposoby i forma zaliczenia

Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu będzie oceniane na podstawie przeprowadzonej pracy kontrolnej oraz egzaminu wewnętrznego.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

 • aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych,
 • zaliczenie pracy kontrolnej oraz zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia,
 • zaliczenie egzaminu wewnętrznego wg ustalonych kryteriów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie przez uczestnika warunków ukończenia kursu określonych w pkt a) i b).

 

Egzamin odbędzie się w placówce w Warszawie.

 

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Joanna Podkówka-Sędek – wykładowca rachunkowości i podatków,
 • Pani Wanda Wojas – biegły rewident, wykładowca rachunkowości i podatków,
 • Pani Katarzyna Zasiewska () – wykładowca rachunkowości i podatków.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne specjalisty ds. rachunkowości podatkowej z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.485,00 zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.236,50 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.360,75 zł.).

Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.545,00 zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.290,50 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.417,75 zł.).


Rabat za kontynuację udzielany jest w przypadku gdy zgłoszenie na kurs przesłane zostanie w ciągu jednego roku od zakończenia innego kursu, realizowanego przez placówki kształcenia ustawicznego O/O w Warszawie SKwP, dłuższego niż 32 godziny dydaktyczne.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Kurs hybrydowy – udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line. Wybór formy kursu w chwili zapisu.

Kurs stacjonarny – zajęcia odbywać się będą w Oddziale Okręgowym SKwP w Warszawie.

Kurs on-line:

 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Planowane terminy zajęć:

KWIECIEŃ 2024: 20 ,21

MAJ 2024: 11, 12, 25, 26

CZERWIEC 2024: 8, 9, 22, 23

LIPIEC 2024: 6

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119