Miejsce:
online
Typ:
Kurs
Tryb:
piątek i sobota - piątek (16:30 - 19:45), sobota (8:30 - 15:30)
Termin rozpoczęcia:
11.05.2024
Termin zakończenia:
28.03.2025
Koniec zapisów:
11.05.2024
Wykładowca:
Zwolińska Ewa, Mościcka Renata, Ziątkowska Aleksandra

Opłata:
5275,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
4747,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
5011,25 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
250,00 zł - wpisowe

Raty:
5 rat
Wpłata 1: 1200,00 zł
Wpłata 2: 1000,00 zł
Wpłata 3: 1000,00 zł
Wpłata 4: 1000,00 zł
Wpłata 5: 1075,00 zł

Cel

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Uczestnikami kursu powinny być osoby zamierzające zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, które są absolwentami szkół średnich lub wyższych oraz posiadają wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości, tzn.:

 • ukończyły kurs I stopnia realizowany w ramach ścieżki zawodowej zawodu księgowego lub
 • ukończyły średnią szkołę ekonomiczną, której program obejmował naukę rachunkowości lub
 • uzyskały tytuł technika rachunkowości lub
 • ukończyły studia wyższe licencjackie lub magisterskie, których program obejmował naukę rachunkowości lub
 • pracują w działach zajmujących się rachunkowością lub
 • ukończyły inną formę kształcenia uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną.

Zastanawiasz się nad zapisem na kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości ale nie jesteś przekonany czy masz wystarczającą wiedzę? Rozwiąż nasz test i sprawdź swoją wiedzę z podstaw rachunkowości zanim zapiszesz się na kurs dla samodzielnych księgowych!TEST WIEDZY

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości. Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 • samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 • samodzielne studiowanie literatury przedmiotu,
 • przeprowadzenie prac kontrolnych oraz egzaminu wewnętrznego.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

Program

Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych (w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym).

W trakcie procesu dydaktycznego – w miarę potrzeby – wykładowcy będą opracowywać i przekazywać uczestnikom materiały ilustrujące prowadzone wykłady, tj. prezentacje, konspekty, ćwiczenia, druki itp. Materiały te będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej. Forma przygotowanych i przekazywanych materiałów będzie dostosowana do systemu realizacji kursu.

Program obejmuje następujące zagadnienia

zajęcia edukacyjne: rachunkowość z elementami etyki zawodowej

 1.  Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacjach pozarządowych działających w oparciu o przepisy pożytku publicznego i wolontariacie
 2. Aktywa pieniężne
 3. Rozrachunki i fundusze specjalne
 4. Obrót materiałowy i towarowy
 5. Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
 6. Inwestycje i zobowiązania finansowe
 7. Kapitał (fundusz) własny
 8. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
 9. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz kalkulacja i ewidencja produktów
 10. Pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa, wynik finansowy i jego obowiązkowe obciążenia
 11. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości) i podział wyniku finansowego oraz obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych

zajęcia edukacyjne: prawo podatkowe I

 1. Podatek od towarów i usług (VAT)
 2. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
 3. Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT
 4. Podatki i opłaty kosztowe
 5. Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

zajęcia edukacyjne: wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy

 1. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego
 2. Wybrane zagadnienia z prawa pracy

Opis efektów kształcenia

Uczestnik:

 • ocenia poprawność dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych,
 • ewidencjonuje operacje gospodarcze występujące w jednostkach z uwzględnieniem aspektów podatkowych,
 • ewidencjonuje i rozlicza koszty w różnych przekrojach klasyfikacyjnych,
 • sporządza roczne sprawozdanie finansowe: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową
 • przygotowuje podstawowe dane do rozliczenia podatku dochodowego i podatku od towarów i usług w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe.

W ramach ceny uczestnicy otrzymują:

 • komplet podręczników i aktów prawnych;
 • materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora;
 • dostęp do pakietu Office 365;
 • dostęp do platformy szkoleniowej;
 • dostęp do filmów szkoleniowych w ramach samokształcenia (e-learning);
 • serwis kawowy (słuchacze realizujący kurs w formie stacjonarnej);
 • możliwość udziału w fakultatywnych zajęciach komputerowych realizowanych za pomocą programu “Symfonia Finanse i Księgowość”.

Sposoby i forma zaliczenia

Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu będzie oceniane na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych oraz egzaminu wewnętrznego.
Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu jest:

 1. aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych,
 2. zaliczenie trzech pracy kontrolnych oraz zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia,
 3. zaliczenie egzaminu wewnętrznego wg ustalonych kryteriów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie przez uczestnika warunków ukończenia kursu określonych w pkt a) i b).

Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:
 • Pani Joanna Giszczak () – wykładowca rachunkowości,
 • Pan Sławomir Pawłowski () – wykładowca z zakresu prawa podatkowego,
 • Pan Leszek Pyszyński () – wykładowca z zakresu prawa,
 • Pani Izabela Śniecińska – wykładowca z zakresu prawa,
 • Pani Agnieszka Deresz () – wykładowca podatków,
 • Pani Agnieszka Mazurek () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Renata Mościcka () – wykładowca podatków,
 • Pani Aleksandra Ziątkowska () – wykładowca prawa,
 • Pani Ewa Zwolińska () – wykładowca rachunkowości.
 • Pani Magdalena Markowska () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Magdalena Tyszka () – wykładowca rachunkowości,
 • Pan Konrad Kamiński () – wykładowca prawa,
 • Pani Aldona Olszewska () – wykładowca z podatków,
 • Pani Grażyna Wróblewska () – wykładowca rachunkowości.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu, po spełnieniu warunków określonych w programie nauczania, mogą uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Dodatkowo mogą uzyskać certyfikat specjalisty ds. rachunkowości z kodem zawodu 241103 oraz potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 5.275,00 zł, w tym wpisowe: 250,- (dla członków Stowarzyszenia – 4.747,50 zł , dla osób kontynuujących naukę – 5.011,25 zł.).


Rabat za kontynuację udzielany jest w przypadku gdy zgłoszenie na kurs przesłane zostanie w ciągu jednego roku od zakończenia innego kursu, realizowanego przez placówki kształcenia ustawicznego O/O w Warszawie SKwP, dłuższego niż 32 godziny dydaktyczne.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

 • Szkolenie będzie realizowane z wykorzystaniem programu MS Teams
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps).

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Egzamin odbędzie się w placówce w Siedlcach.

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119