fbpx

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wpisanie na listę doradców podatkowych. Przygotowanie to ma taki charakter, aby uczący się posiadł umiejętności rozwiązywania testów jednokrotnego wyboru, pytań otwartych oraz zadań pisemnych z zakresu źródeł i wykładni prawa, materialnego prawa podatkowego, systemu podatkowego, międzynarodowego prawa podatkowego, analizy podatkowej, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, prawa celnego i dewizowego, prawa karnego skarbowego, administracji finansowej, kontroli skarbowej, ewidencji podatkowej, przepisów o doradztwie podatkowym, etyki zawodowej oraz rachunkowości.


Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe, posiadające zasób wiadomości z zakresu prawa podatkowego, których celem jest przystąpienie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.


Program kursu jest dostosowany do zakresu wiedzy wymaganej na egzaminie państwowym na doradcę podatkowego, a zajęcia są prowadzone w oparciu o zagadnienia wymagane na tym egzaminie.


Tematyka kursu obejmuje:

 • źródła prawa, wykładnię prawa i system podatkowy,
 • zobowiązania podatkowe (ordynacja podatkowa),
 • podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych,
 • podatek VAT,
 • podatek akcyzowy oraz oznaczenia znakami skarbowymi,
 • kontrolę podatkową i czynności sprawdzające,
 • administrację finansową i kontrolę skarbową,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • ewidencję podatkową i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
 • prawo karno skarbowe,
 • rachunkowość,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne,
 • podstawy międzynarodowego prawa podatkowego,
 • postępowanie podatkowe i sądowa kontrola decyzji administracyjnych,
 • prawo celne,
 • postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji,
 • analizę podatkową,
 • prawo dewizowe,
 • pisanie pism procesowych w prawie podatkowym,
 • przepisy o doradztwie podatkowym oraz etykę zawodową.


Program kursu obejmuje 216 godzin dydaktycznych.


Wykładowcami  na kursie będą w zależności od grupy:

 • Pan Roman Andrzejwski - wykładowca z zakresu prawa celnego,
 • Pan Tomasz Beger - doradca podatkowy,
 • Pani Joanna Dębska - doradca podatkowy,
 • Pan Tomasz Gzela - wykładowca z zakresu prawa,
 • Pan Michał Górski - doradca podatkowy,
 • Pan Piotr Liss - doradca podatkowy,
 • Pan Jarosław Sekita - doradca podatkowy,
 • Pan Kacper Sołoniewicz - doradca podatkowy,
 • Pani Katarzyna Tomala - doradca podatkowy,
 • Pan Piotr Wyrwa - doradca podatkowy.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

Kurs dla kandydatów na doradców podatkowych kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. z 2014, poz. 622).

 

 
 
Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2020/2021) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 4 640,00 zł, w tym wpisowe: 250,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 4 176,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4 408,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

 

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Back to top