fbpx

Wyszukiwarka

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w praktyce

 • Kategoria: Kadry / płace
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 15-04-2020
 • Koniec zapisów: 15-04-2020
 • Wykładowcy: Salamon Aldona

Pozostałe terminy

 • Zobacz 14-05-2020: szkolenie

Program

Wykładowca: Aldona Salamon - specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku; jak ustalać podstawę, gdy pomiędzy okresami zatrudnienia występuje przerwa (przypadająca np. na sobotę czy niedzielę), pojęcie wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru, choroba pracownika w pierwszym miesiącu zatrudnienia, na co zwracać uwagę zanim wypłacimy zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, pracownik chorujący na przełomie roku.
 2. Premie, nagrody, dodatki i świadczenia pozapłacowe w podstawie wymiaru zasiłku (uregulowane i nieuregulowane w przepisach płacowych).
 3. Dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe, dodatek za pracę w warunkach uciążliwych dla zdrowia, wynagrodzenie za czas dyżuru oraz wynagrodzenie za czas przestoju w podstawie wymiaru zasiłku.
 4. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne.
 5. Zasady uzupełniania wynagrodzenia stałego i zmiennego z uwzględnieniem sytuacji szczególnych (gdy pracownik otrzymuje wyłącznie stałe wynagrodzenia oraz gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe i zmienne, a za miesiąc podlegający uzupełnieniu otrzymał jednocześnie wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy).
 6. Podstawa wymiaru zasiłku w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek – ustalanie średniego wskaźnika potrąconych składek (uzupełnianie wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek).
 7. Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku wynagrodzenia wypłaconego na kilku listach płac w miesiącu, w którym doszło do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS.
 8. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy (zasady uwzględniania składników za okresy kwartalne, półroczne, roczne i inne po zmianie wymiaru czasu pracy; gdy zmiana nastąpiła po zakończeniu oraz w trakcie uwzględnianego okresu – odmienne zasady).
 9. Składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu i składniki, których wypłaty zaprzestano w podstawie wymiaru zasiłku.
 10. Wpływ zamiany składnika wynagrodzenia na inny na podstawę wymiaru zasiłku (w tym np. zamiana składnika miesięcznego na roczny, rocznego na kwartalny itp.).
 11. Premie i nagrody z ustalonym maksymalnym limitem a podstawa wymiaru zasiłku.
 12. Przychód z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą w podstawie wymiaru zasiłku (w tym gdy pomiędzy poszczególnymi umowami zlecenia nie występują i występują przerwy oraz gdy umowy zostały zawarte na nakładające się okresy).
 13. Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku; kiedy podstawa wymiaru zasiłku ulegnie zamianie, pomimo, iż pomiędzy okresami pobierania świadczeń chorobowych przerwa jest krótsza niż 3 kalendarzowe miesiące.
 14. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku (w tym w sytuacji, gdy pracownik otrzymuje składnik wypłacany za okres absencji chorobowej).
 15. Potrącenia i egzekucja z zasiłku; jak ustalać kwotę wolną od potrąceń, gdy okres pobierania zasiłku obejmuje część miesiąca.
 16. Terminy i zasady wypłaty zasiłku, przedawnienie roszczenia o wypłatę zasiłku.
 17. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy, pracownika tymczasowego, osoby wykonującej pracę za granicą - na czym polegają różnice.
 18. Zwrot nienależnie pobranego zasiłku.
 19. Ćwiczenia praktyczne z ustalania podstawy wymiaru zasiłku.
 20. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top