fbpx

Wyszukiwarka

BILANS 2019 - MODUŁ V – ASPEKTY PODATKOWE ZWIĄZANE Z ZAMKNIĘCIEM KSIĄG RACHUNKOWYCH

Program

Moduł ten obejmuje 8 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu jednego dnia.

Wykładowca: Jadwiga Godlewska - biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Przygotowanie ksiąg podatkowych, w tym rachunkowych, do złożenia zeznania w podatku dochodowym i sporządzenia sprawozdania finansowego:
  • dokumentacja polityki rachunkowości a skutki w podatku dochodowym,
  • terminy prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych, a ustalenie podstawy opodatkowania,
  • zasady dokumentowania zdarzeń i operacji gospodarczych – prawo bilansowe a podatki,
  • zasady wyceny bilansowej składników aktywów i pasywów a podstawa opodatkowania, z uwzględnieniem wyceny w walutach obcych – wybrane zagadnienia, w tym w szczególności: środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, należności, zapasy, zobowiązania, leasing,
  • zdarzenia po dniu bilansowym – identyfikacja dla celów bilansowych a ich wpływ na podstawę opodatkowania.
 2. Inwentaryzacja – zasady i określenie skutków dla celów ustalenia podstawy opodatkowania i sporządzenia sprawozdania finansowego
 3. Kategorie przychodów dla celów podatku dochodowego a prawo bilansowe – podobieństwa i różnice:
  • pojęcie przychodów wg ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego,
  • wybrane kategorie przychodów podatkowych: świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne, przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych a zwolnienia przedmiotowe,
  • moment uzyskania przychodów, z uwzględnieniem korekt,
  • dokumentowanie przychodów.
 4. Kategorie kosztów uzyskania przychodów w podstawie opodatkowania a ujęcie w rachunku zysków i strat:
  • pojęcie kosztów uzyskania przychodów wg ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego,
  • moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów, z uwzględnieniem korekt,
  • koszty bezpośrednie a koszty inne niż bezpośrednie,
  • koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych – wybrane zagadnienia,
  • dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów.
 5. Bieżące zobowiązanie podatkowe a podatek odroczony – ustalanie i ewidencja w księgach rachunkowych.
 6. Podatki tzw. kosztowe (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, PCC) – wybrane zagadnienia w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym a podstawa opodatkowania.
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) – weryfikacja prawidłowości rozliczeń w roku obrotowym:
  • podstawa opodatkowania w podatku VAT a w podatku dochodowym i w księgach rachunkowych,
  • rozliczanie podatku od towarów i usług w podstawie opodatkowania,
  • prezentacja podatku VAT w sprawozdaniu finansowym.
 8. Kategorie jednostek w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej a ich obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego, w szczególności ordynacji podatkowej (JPK).
 9. Sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych a zeznanie o osiągniętych przychodach i kosztach podatkowych – zasady i terminy sporządzania oraz przesyłania do odpowiednich organów.
 10. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg podatkowych i sporządzonego na ich podstawie sprawozdania finansowego i zeznania podatkowego.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top