Wyszukiwarka

BILANS 2018 - MODUŁ IV – KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Program

Moduł ten obejmuje 16 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu dwóch dni.

Wykładowca: Małgorzata Trentowska - biegły rewident

Termin szkolenia: 5 - 6 lutego 2019 roku

Program kursu (16 godzin wykładowych):
 1. Przesłanki konsolidacji sprawozdań finansowych.
 2. Podstawy prawne dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych.
 3. Grupa kapitałowa i tworzące ją jednostki:
  • definicja grupy kapitałowej i określenie relacji pomiędzy tworzącymi ją jednostkami,
  • jednostka dominująca a znaczący inwestor (kryteria kwalifikacji).
 4. Struktura informacyjna sprawozdań skonsolidowanych:
  • definicja konsolidacji,
  • części składowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  • charakterystyczne pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
   • wartość firmy i ujemna wartość firmy i ich odpisy,
   • kapitały mniejszości,
   • różnice kursowe z przeliczenia.
 5. Podstawowe zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych:
  • powstanie obowiązku konsolidacji,
  • wyłączenia z konsolidacji,
  • polityka rachunkowości grupy kapitałowej,
  • wybór metody konsolidacji.
 6. Istota i procedury konsolidacji metodą pełną.
 7. Istota i procedury konsolidacji metodą proporcjonalną.
 8. Istota i zakres podmiotowy wykazywania udziałów metodą praw własności.
 9. Dokumentacja konsolidacyjna i jej zakres.
 10. Zasady postępowania w momencie powstania obowiązku konsolidacji:
  • nabycia akcji/udziałów w roku, za który sporządzamy skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  • powstanie obowiązku konsolidacji w okresach późniejszych niż nabycie udziałów/akcji.
 11. Ustalanie składu grupy kapitałowej, struktury powiązań oraz wskazanie właściwej metody konsolidacji, czy prezentacja metodą praw własności:
  • obligatoryjne i fakultatywne wyłączenia podmiotowe z konsolidacji,
  • działy bezpośrednie i pośrednie w jednostkach podporządkowanych,
  • metoda pełna, metoda proporcjonalna, metoda praw własności - wskazanie ich zastosowania.
 12. Konsolidacja sprawozdań finansowych sporządzonych w walucie obcej.
 13. Praktyczne procedury konsolidacyjne przy metodzie pełnej:
  • wycena aktywów netto jednostek zależnych w wartości godziwej i ujmowanie różnic pomiędzy ich wartością księgową,
  • ustalanie i wykazywanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym:
   • kapitału własnego grupy kapitałowej i kapitału mniejszości oraz zysków/strat mniejszości,
   • wartości firmy, ujemnej wartości firmy i ich odpisów,
  • identyfikacja i przykłady korekt konsolidacyjnych z tytułu:
   • wzajemnych należności i zobowiązań,
   • przychodów i kosztów dotyczących transakcji wzajemnych,
   • zysków i strat powstałych na operacjach dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, zawartych w wartości podlegających konsolidacji aktywów,
   • dywidendy.
 14. Praktyczne procedury konsolidacyjne przy metodzie proporcjonalnej.
 15. Przykłady wykazywania udziałów metodą praw własności.
 16. Podatek odroczony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
 17. Szczególne przypadki w konsolidacji sprawozdań finansowych - zarys problemów:
  • emisja dodatkowego kapitału przez jednostki podporządkowane,
  • nabycie dodatkowych udziałów/akcji,
  • sprzedaż całości lub części udziałów/akcji.
 18. Zasady sporządzania skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych.
 19. Konsolidacja w następnych latach obrotowych (problemy).

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
785,00
(dla członków Stowarzyszenia – 745,75 zł).

Back to top