fbpx

Wyszukiwarka

BILANS 2019 - MODUŁ III – RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - WARSZTATY PRAKTYCZNE NA PLIKACH EXCEL

Program

Moduł ten obejmuje 8 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu jednego dnia.

Wykładowca: Agnieszka Gajewska - biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Podstawy prawne sporządzania Rachunku Przepływów Pieniężnych:
  • krajowe standardy rachunkowości KSR 1,
  • międzynarodowe standardy MSR 7 (różnice).
 2. Podmioty zobowiązane do sporządzenia rpp.
 3. Definicyjne znaczenie pojęć związanych z przepływami pieniężnymi:
  • środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
  • wpływy/wydatki a przychody/koszty w rpp,
  • bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
  • środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania.
 4. Podział rpp na działalność: operacyjną, inwestycyjną i finansową.
 5. Zasady przyporządkowywania operacji gospodarczych do poszczególnych rodzajów działalności:
  • ćwiczenia praktyczne klasyfikowania transakcji do rodzaju działalności – sytuacje szczególne: ujmowanie dotacji, różnice kursowe, odsetki.
 6. Metoda pośrednia sporządzania rpp:
  • istota metody pośredniej,
  • wynik finansowy (netto/brutto) oraz bilansowe zmiany stanu aktywów i pasywów,
  • ćwiczenie z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel,
  • interpretacja wyniku działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.
 7. Metoda bezpośrednia sporządzania rpp:
  • zakres metody bezpośredniej,
  • wymogi dla organizacji systemu finansowo-księgowego do przygotowania rpp metodą bezpośrednią,
  • ćwiczenie z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel,
  • interpretacja wyniku działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.
 8. Informacje objaśniające do rpp:
  • ćwiczenie w zakresie sporządzania noty objaśniającej.
 9. Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top