fbpx

Wyszukiwarka

BILANS 2020 - MODUŁ I – ZAMKNIĘCIE ROKU I SPORZĄDZANIE JEDNOSTKOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DLA JEDNOSTEK MAŁYCH I ŚREDNICH

Pozostałe terminy

 • Zobacz 10-02-2021: szkolenie

Program

Moduł ten obejmuje 8 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu jednego dnia.

Terminy szkoleń:
 • 26 listopada 2020 r. - Marta Kostrzewa – biegły rewident - szkolenie on-line
 • 7 grudnia 2020 r. - Marta Kostrzewa – biegły rewident - szkolenie on-line
 • 16 grudnia 2020 r. - Jadwiga Godlewska – biegły rewident - szkolenie on-line
 • 12 stycznia 2021 r. - Bożena Wilk – biegły rewident - szkolenie stacjonarne
 • 28 stycznia 2021 r. - Magdalena Maksymiuk – biegły rewident - szkolenie on-line
 • 10 lutego 2021 r. - Jadwiga Godlewska – biegły rewident - szkolenie on-line

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Najważniejsze zmiany w polskim prawie bilansowym i handlowym wpływające na sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz nowe obowiązki kierownika jednostki i organu zatwierdzającego.
 2. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce:
  • zmiany w polskim prawie bilansowym w roku 2020 (ustawa o rachunkowości i Krajowe Standardy Rachunkowości) i ich wpływ na sprawozdawczość finansową,
  • podstawy prawne sporządzania e-sprawozdań,
  • szczegółowość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym w zależności od wielkości podmiotu gospodarczego.
 3. Obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie finansowe:
  • obowiązki i odpowiedzialność osoby, której powierzono sporządzanie sprawozdania finansowego za wiarygodność prezentowanych informacji,
  • odpowiedzialność i obowiązki kierownika jednostki i organów nadzorujących (terminowość sporządzenia, upublicznienie sprawozdania finansowego, nadzór nad prowadzącymi księgi, itp.),
  • obowiązki związane ze sprawozdawczością „elektroniczną”.
 4. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia sprawozdania finansowego:
  • inwentaryzacja i zapewnienie kompletności ujęcia zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym,
  • powiązanie ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w poszczególnych elementach i pozycjach sprawozdawczości finansowej,
  • księgi rachunkowe w wersji elektronicznej - w formacie JPK.
 5. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:
  • zastosowanie uproszczeń w wycenie aktywów i pasywów przez jednostki małe i mikro,
  • weryfikacja polityki rachunkowości w zakresie zmian ustawy o rachunkowości,
  • wybrane aspekty - wycena aktywów i pasywów a wiarygodność danych prezentowanych przez sprawozdania finansowe.
 6. Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie - wybrane zagadnienia.
 7. Prezentacja przychodów i kosztów - wybrane zagadnienia:
  • przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej (np. wpływ zdarzeń po dniu bilansowym a kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych w przychodach i zrównanych z nimi),
  • pozostała działalność operacyjna i finansowa (np. poprawność prezentacji w poszczególnych pozycjach, wynik na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z pozycjami ujawnionymi w sprawozdaniu).
 8. Weryfikacja przychodów i kosztów dla potrzeb sprawozdawczości podatkowej - nota podatkowa w strukturze logicznej.
 9. Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym - zakres i szczegółowość pozycji ujawnianych w zestawieniu zmian w kapitale i ich powiązanie z księgami rachunkowymi oraz poszczególnymi pozycjami ujawnionymi w pozostałych elementach sprawozdania finansowego.
 10. Rachunek z przepływów pieniężnych - metodologia sporządzania, ogólne informacje o pozycjach ujawnianych w obszarze korekt działalności operacyjnej, prezentacja kluczowych informacji w zakresie przepływów działalności inwestycyjnej i finansowej, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w sprawozdaniu z przepływów.
 11. Informacja dodatkowa:
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego (np. zakres danych identyfikujących podmiot sprawozdawczy, objaśnienie zasad ujawnienia specyficznych a będących w gestii kierownika jednostki zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego, objaśnienie nietypowych zdarzeń gospodarczych wpływających na porównywalność danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym),
  • dodatkowe informacje i objaśnienia (np. rodzaj podmiotu i charakter działalności a zakres objaśnień, powiązanie objaśnień z innymi pozycjami ujawnionymi w pozostałych elementach sprawozdania finansowego, zakres informacji pozafinansowych prezentowanych przez podmiot sprawozdawczy, objaśnienia dotyczące jednostek powiązanych i dane niezbędne dla potrzeb konsolidacji),
  • prezentowanie tytułów wpływających na wynik finansowy brutto dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
 • w przypadku kursów realizowanych w formie stacjonarnej 450,00 zł od osoby (dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł) - cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch,
 • w przypadku kursów realizowanych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (on-line) 320,00 zł od osoby (dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł) – cena obejmuje: udział w kursie oraz autorskie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej.


Istnieje możliwość zakupu zeszytu specjalnego RACHUNKOWOŚCI pt. „Zamknięcie roku 2020”.
https://rachunkowosc.com.pl/zamkniecie_roku_2020


Planowane terminy zajęć

SZKOLENIE ON-LINE

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł).

Back to top