Wyszukiwarka

Prawo pracy - praktyczne ujęcie od podstaw

Program

Wykładowcy: Elżbieta Młynarska - Wełpa - specjalista w zakresie płac i kadr

Terminy kursu:
- 11 - 12 lipca 2019 roku,
- 27 - 28 sierpnia 2019 roku.

Program kursu - 16 godzin wykładowych:

Moduł - ostatnie zmiany przepisów prawa pracy i nowelizacja od 1 stycznia 2019 r.:
 1. E-ZLA, czyli elektroniczne zwolnienia lekarskie - obowiązkowa forma od 1 grudnia 2018 r. i jej wpływ na konieczność dostosowania postanowień Regulaminów pracy do sytuacji, w której zwolnienia lekarskie nie będą dostarczane „papierowo”.
 2. Zmiany przepisów prawa pracy od 1 stycznia 2019 r., a możliwość żądania podania przez pracownika numeru swojego rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą.
 3. Dokumentacja pracownicza w 2019 r. - po nowelizacji przepisów dotyczących prowadzenia (w postaci papierowej albo elektronicznej) oraz przechowywania akt osobowych pracownika - przepisy wykonawcze:
  • obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, a obowiązek jej wydania w określonym terminie i zniszczenia nieodebranej na czas dokumentacji (zróżnicowanie zakresu obowiązków od daty nawiązania stosunku pracy),
  • informowanie pracowników o okresie przechowywania i terminie na odebranie dokumentacji oraz o terminie na jej zniszczenie,
  • kopia dokumentacji na życzenie pracownika lub byłego pracownika (albo innej uprawnionej osoby),
  • dodatkowe obowiązki pracodawcy w przypadku zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną,
  • procedury w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.
 4. Nowelizacja Kodeksu pracy - zmiany już obowiązujące:
  • podwyższony limit wskazujący obowiązek tworzenia regulaminów,
  • świadectwo pracy - nowe zasady wydawania i nowy wzór,
  • dłuższe terminy odwołania do sądu od wypowiedzeń ze strony pracodawcy,
  • nowe uprawnienia rodziców - czyli nowe obowiązki pracodawcy w ułatwianiu korzystania z ruchomego czasu pracy oraz pracy w formie telepracy niektórych pracowników - rodziców, w tym rodziców dziecka niepełnosprawnego - zmiana obowiązująca od 6 czerwca 2018 r.
  • planowane zmiany na 2019 rok.
 5. Nowy wzór świadectwa pracy - zmiana od 1 stycznia 2017 r. - zasady sporządzania świadectw pracy i wytyczne resortu pracy na ten temat:
  • najważniejsze informacje umieszczane w świadectwie pracy w praktyce - omówienie nowego wzoru świadectwa pracy,
  • zasady wystawiania świadectw pracy dotyczących umów terminowych - po nowelizacji,
  • uprawnienia rodzicielskie w świadectwie pracy,
  • błędy popełniane przy wystawianiu świadectw pracy,
  • sprostowanie zapisów i wystawianie duplikatów świadectwa pracy.
Moduł nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę w praktyce:
 1. Różne umowy o pracę - cechy charakterystyczne:
  • umowa na okres próbny,
  • umowa na czas określony,
  • umowa na czas nieokreślony,
  • umowa na czas określony zawarta w celu „zastępstwa”,
  • wzory umów.
 2. Różne umowy o pracę, ale takie same okresy wypowiedzenia, czyli jak ustalać prawidłową długość okresu wypowiedzenia umów terminowych po nowelizacji Kodeksu pracy od 22 lutego 2016 r.
 3. Jak zatrudniać pracowników, gdy 33 miesiące umów o pracę zawartych na czas określony mija?
 4. Dodatkowe zapisy w umowach o pracę - co warto wprowadzić do swojego wzoru?
 5. Sposoby rozwiązywania umów o pracę:
  • jak wybrać najlepszy sposób rozwiązania umowy o pracę?
  • czy porozumienie stron jest najbardziej bezkonfliktową formą rozstania się z pracownikiem?
  • rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  • rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym z winy pracownika,
  • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych.
 6. Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę:
  • na czas określony i okres próbny i „okres zastępstwa” - bez zachowania okresu wypowiedzenia,
  • na czas nieokreślony - przy zachowaniu i bez zachowania okresu wypowiedzenia,
  • czym różni się wygaśnięcie umowy o pracę od rozwiązania umowy z upływem czasu, na który została zawarta?
  • kto i kiedy jest chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę?
  • jak przygotowywać i wręczać wypowiedzenie umowy pracownikowi?
Moduł czas pracy:
 1. Pojęcia związane z czasem pracy w praktyce:
  • doba a tydzień pracowniczy,
  • okres rozliczeniowy,
  • dzień wolny od pracy i 5-dniowy tydzień pracy,
  • odpoczynek dobowy i tygodniowy,
  • praca zmianowa.
 2. Norma i wymiar czasu pracy a przerwy w pracy:
  • norma dobowa a norma tygodniowa,
  • obliczanie wymiaru czasu pracy,
  • kiedy mamy do czynienia z przekroczeniem norm czasu pracy?
  • przerwy wliczane do czasu pracy,
  • przerwy nie wliczane do czasu pracy - tzw. lunch oraz prywatne wyjście.
 3. Najczęściej stosowane systemy czasu pracy w praktyce:
  • podstawowy system czasu pracy,
  • systemy równoważnego czasu pracy,
  • system zadaniowego czasu pracy,
  • praca w ruchu ciągłym,
  • system pracy weekendowej.
 4. Praca w dni wolne, niedziele i święta:
  • praca w dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
  • dzień wolny za pracę w „sobotę” - do kiedy musi być udzielony?
  • dopuszczalność pracy w niedziele i święta i sposób jej rekompensowania,
  • w jaki sposób uwzględniać w harmonogramie pracy dni wolne za pracę w niedzielę i święta?
  • co 4-ta niedziela wolna w praktyce.
 5. Praca w godzinach nadliczbowych:
  • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych,
  • limit godzin nadliczbowych w skali dnia, tygodnia i roku,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z dodatkiem 50% lub 100%,
  • rekompensata za nadgodziny: czas wolny na wniosek i bez wniosku pracownika.
 6. Ewidencja czasu pracy w praktyce:
  • dla kogo powinna być prowadzona ewidencja czasu pracy?
  • co ewidencjonujemy?
  • jak ewidencjonować pracę w godzinach nadliczbowych?
  • jak przechowywać ewidencję czasu pracy?
  • planowanie, rozliczanie a ewidencjonowanie czasu pracy.
Moduł urlopy pracownicze i uprawnienia rodzicielskie:
 1. Urlopy wypoczynkowe w praktyce:
  • nabywanie prawa do pierwszego i kolejnych urlopów wypoczynkowych,
  • wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na pełny i niepełny etat,
  • wykorzystanie urlopu bieżącego i zaległego a urlop na żądanie,
  • dodatkowy urlop dla pracownika niepełnosprawnego,
  • urlop w trakcie okresu wypowiedzenia.
 2. Uprawnienie pracownicze związane z rodzicielstwem - urlop macierzyński i urlop rodzicielski - zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania:
  • katalog uprawnień dla rodziców w świetle Kodeksu pracy oraz ustawy zasiłkowej,
  • w jaki sposób skorzystać z uprawnień - dokumentacja, termin wnioskowania?
  • prawo do zasiłku macierzyńskiego dla ojca dziecka,
  • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w zakładzie pracy, który urlopu udzielił oraz z pracą w innym zakładzie pracy a proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego,
  • uprawnienia dla osób nie będących pracownikami.
 3. Urlop wychowawczy po nowelizacji:
  • jak dokumentować udzielanie urlopu wychowawczego?
  • w jakim terminie pracownik może złożyć/wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego?
  • na jakich warunkach musi być zatrudniony pracownik powracający z urlopu wychowawczego?
  • w jaki sposób i kiedy można rozwiązać umowę z pracownikiem korzystającym/powracającym z urlopu wychowawczego?
  • z jakiej ochrony i jak długo korzysta pracownik mający prawo do urlopu wychowawczego?
 4. Urlop ojcowski w praktyce:
  • prawo do urlopu ojcowskiego i długość urlopu,
  • wykorzystywanie urlopu ojcowskiego w dwóch częściach,
  • zasiłek macierzyński z tytułu urlopu ojcowskiego,
  • więcej niż jeden stosunek pracy a prawo do urlopu ojcowskiego,
  • termin wnioskowania i niezbędne dokumenty.
 5. Dodatkowe przywileje rodziców:
  • urlop „okolicznościowy” z tytułu urodzenia dziecka,
  • przerwy na karmienie,
  • opieka nad dzieckiem do 14-tego roku życia - wg nowych zasad czyli wykorzystywanie w dniach lub w godzinach,
  • inne zwolnienia od pracy dotyczące kobiet w ciąży,
  • prawo do zasiłku opiekuńczego.
 6. Obniżenie wymiaru etatu pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego, a ochrona zatrudnienia po nowelizacji Kodeksu pracy od 2 stycznia 2016 r.
 7. Nowe uprawnienia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych - czyli nowelizacja przepisów z 2018 r. w praktyce.
 8. Odpowiedzialność pracodawcy, roszczenia ze stosunku pracy oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów - kontrole PIP, spory sądowe - najciekawsze orzeczenia i stanowiska urzędowe.
 9. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
785,00
(dla członków Stowarzyszenia – 745,75 zł).

Back to top