Wyszukiwarka

VAT - obowiązujące i planowane regulacje w zakresie VAT, praktyka organów podatkowych w czasach walki z nadużyciami w VAT

 • Kategoria: Rachunkowość
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 20-11-2018
 • Koniec zapisów: 20-11-2018
 • Wykładowcy: Militz Małgorzata

Pozostałe terminy

 • Zobacz 17-12-2018: szkolenie

Program

Wykładowca: Małgorzata Militz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Split payment „podzielona płatność”:
  • czym jest podzielona płatność i jakie są z tym związane zagrożenia dla podatników?
  • czy w związku z nowymi przepisami o podzielonej płatności faktury powinny zawierać dodatkowe elementy?
  • czy nie mając środków na rachunku VAT będzie można stosować podzieloną płatność?
  • korzyści ze stosowania systemu podzielonej płatności przyśpieszony zwrot podatku z tytułu podzielonej płatności,
  • podzielona płatność w sytuacji zapłaty wynagrodzenia przez podmiot trzeci (faktoring, zbywanie wierzytelności),
  • kiedy jest możliwe przesunięcie środków z rachunku VAT na rachunek „zwykły” podatnika?
 2. Zmiany dotyczące tzw. należytej staranności - nowa „Metodyka” opublikowana przez MF. Praktyka organów podatkowych w zakresie oceny podatnika działania w dobrej wierze:
  • pojęcie należytej staranności w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, NSA oraz praktyce organów podatkowych,
  • zasady należytej staranności przedstawione przez Ministerstwo Finansów - przesłanki, które powinny zwiększyć czujność, zasady weryfikacji nowych oraz dotychczasowych kontrahentów,
  • jakie działania powinny być podejmowane przez podatników, w celu wykazania działania z należytą starannością?
  • nowe zaświadczenia wydawane przez urzędy skarbowe, potwierdzające rzetelność rozliczeń kontrahentów,
  • nowelizacja ustaw wprowadzająca obowiązek raportowania operacji na rachunkach bankowych oraz analizę możliwości użycia rachunku do wyłudzenia skarbowego (tzw. STIR) - uprawnienie KAS do zablokowania rachunku bankowego podatnika,
  • tzw. czarna lista podatników - listy podatników wykreślonych z rejestru, niezarejestrowanych oraz przywróconych do rejestru,
  • utworzenie rejestru podatników VAT czynnych obejmującego numery rachunków bankowych zgłoszonych do urzędu skarbowego oraz odpowiedzialność solidarna nabywcy z dostawcą za jego zaległości podatkowe, w przypadku dokonania płatności za fakturę na rachunek inny niż zgłoszony przez dostawcę do urzędu skarbowego,
  • podzielona płatność- czy płatności dokonywane w tym systemie pozwolą na wykazanie, że podatnik działał z należytą starannością.
 3. Wybrane inne zmiany w VAT, będące obecnie w procesie legislacyjnym:
  • modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu,
  • wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników,
  • zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze,
  • uzależnieniu możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy,
  • uproszczenie w zakresie zmiany danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej,
  • zmiany w zakresie rejestracji, wykreślania podatników z rejestru VAT i przywracania ich do rejestru VAT,
  • wprowadzenie przepisów w zakresie zwrotu VAT w sytuacji „bezpodstawnego wzbogacenia się podatnika”.
 4. Nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych - od 1.01.2019 r. wynikające ze zmian przepisów unijnych:
  • wprowadzenie podziału na bony jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia,
  • moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla bonów jednego oraz różnego przeznaczenia.
 5. Omówienie aktualnego orzeczenia sądów krajowych i TSUE.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
460,00
(dla członków Stowarzyszenia – 437,00 zł).

Back to top