Wyszukiwarka

Potrącenia na liście płac

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska - Wełpa - specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Potrącenie i odliczenie - czyli jak rozumieć art. 87 KP w praktyce. Wynagrodzenie za pracę oraz zasiłki jako przedmiot egzekucji - stanowiska urzędowe i orzecznictwo wpływające na praktykę płacową.
 2. Obowiązki pracodawcy otrzymującego tytuł egzekucyjny dotyczący zajęcia wynagrodzenia, zasiłku lub wierzytelności - podobieństwa i różnice pomiędzy egzekucją sądową i administracyjną.
 3. Uprawnienia komornika i organu administracyjnego zajmującego wynagrodzenie, a sankcje wobec pracodawców.
 4. Zasady rozstrzygania zbiegów tytułów egzekucyjnych przy zbiegu egzekucji sądowej z administracyjną w praktyce:
  • ustalanie organu właściwego do łącznego prowadzenia obu egzekucji,
  • pisma pracodawcy do organów egzekucyjnych o zbiegu egzekucji,
  • omówienie znaczenia tej nowelizacji na działania pracodawcy, nowe obowiązki informacyjne pracodawcy, nowy sposób opisywania przelewów zajętego wynagrodzenia.
 5. Zbieg egzekucji sądowej z sądową w praktyce:
  • zasada chronologii w praktyce i obowiązki z tym związane: po stronie pracodawcy i komorników,
  • kto powinien otrzymywać potrącone wynagrodzenie w przypadku zbiegu egzekucji?
  • dlaczego nie można tworzyć „depozytów” u pracodawcy?
  • przykładowe tytuły wykonawcze oraz pisma od pracodawcy do komorników.
 6. Zbieg egzekucji administracyjnej z administracyjną w praktyce:
  • nowe zasady wyznaczania administracyjnego organu egzekucyjnego właściwego do łącznego prowadzenia obu egzekucji,
  • nowe pouczenia dla pracodawców otrzymujących administracyjny tytuł wykonawczy,
  • nowe obowiązki informacyjne pracodawcy, nowy sposób opisywania przelewów zajętego wynagrodzenia,
  • przykładowe pisma pracodawcy do administracyjnych organów egzekucyjnych o zbiegu egzekucji administracyjnych.
 7. Procedura postępowania pracodawcy - krok po kroku - w przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę lub zasiłków:
  • terminy, zakres i obieg informacji udzielanych przez pracodawcę,
  • ustalanie stanu zadłużenia,
  • spłata zadłużenia i rozliczenie dłużnika,
  • zbieg kilku potrąceń na jednej liście płac pracownika: egzekucja alimentacyjna i niealimentacyjna w praktyce - stanowisko resortu pracy,
  • potrącenia ze składników miesięcznych i za okresy dłuższe niż jeden miesiąc,
  • potrącenia w miesiącu, w którym dla pracownika-dłużnika sporządzanych jest kilka list płac.
 8. Kwoty wolne od potrąceń, gdy dokonujemy potrącenia w 2019 r.:
  • z wynagrodzenia za pracę - z uwzględnieniem PPK i bez składek na PPK,
  • z wynagrodzenia chorobowego,
  • z zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
  • na liście płac przy potrąceniu zarówno z wynagrodzenia za pracę jak i z zasiłków.
 9. Potrącenia bez zgody pracownika - w praktyce w 2019 r.:
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki,
  • kary pieniężne,
  • przykładowe obliczenia na liście płac.
 10. Dobrowolne potrącenia za zgodą pracownika w praktyce 2019 r.:
  • kolejność dokonywania potrąceń,
  • zgoda na potrącenia - jak powinien wyglądać sposób wyrażania zgody na potrącenia z wynagrodzenia za pracę a jak z zasiłków?
  • kwota wolna od potrąceń - także przy zbiegu egzekucji bez zgody pracownika i potrąceń dobrowolnych,
  • przykładowe obliczenia na listach płac.
 11. Potrącenia z zasiłków po zmianie kwoty wolnej - praktyczne wyliczenia.
 12. Zbieg egzekucji z wynagrodzenia i zasiłku pracownika - czyli jak wyliczyć kwotę potrącenia w miesiącu, gdy pracownik-dłużnik oprócz wynagrodzenia za pracę lub wynagrodzenia chorobowego otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego:
  • podobieństwa i różnice w naliczaniu wysokości kwot z poszczególnych potrąceń,
  • granice potrąceń,
  • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia przy pojedynczym potrąceniu i w razie zbiegu potrąceń,
  • różne kwoty wolne od potrąceń i ich dostosowanie do miesiąca/ilości dni pobranego zasiłku,
  • potrącenia dobrowolne a kwota wolna.
 13. Potrącenia na liście płac w różnych przypadkach: wypłata dla byłego pracownika, dla członków rodziny zmarłego pracownika, przy naliczaniu odpraw, odszkodowań, rekompensat lub ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
 14. Potrącenia z wypłat z umów cywilno-prawnych - po nowelizacji przepisów KPC:
  • osoby objęte ochroną,
  • granice potrąceń i kwoty wolne,
  • zajęcie wierzytelności w praktyce,
  • kiedy występuje kwota wolna i granica potrącenia?
  • umowa zlecenia jako świadczenie powtarzające się i służące utrzymaniu dłużnika a stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę,
  • potrącenia z jednorazowych umów zlecenia i umów o dzieło,
  • egzekucja z umowy cywilno-prawnej zawieranej z własnym pracownikiem.
 15. Kontrowersje i wątpliwości dotyczące egzekucji ze świadczeń pieniężnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ryczałtów za samochód prywatny, innych świadczeń w naturze itp.
 16. Sankcje za nieprawidłowe postępowanie pracodawcy przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków.
 17. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top