Wyszukiwarka

Lista płac od podstaw - praktyczne ujęcie

 • Kategoria: Kadry / płace
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 19-11-2018
 • Koniec zapisów: 19-11-2018
 • Wykładowcy: Skórzewska Ewa

Pozostałe terminy

Program

Wykładowca: Ewa Skórzewska - biegły rewident, specjalista w zakresie płac

Terminy kursu:
 • 19 - 20 listopada 2018 roku,
 • 17 - 18 grudnia 2018 roku,
 • 20 i 22 lutego 2019 roku.

Program kursu (16 godzin wykładowych):
 1. Podstawy prawne naliczania listy płac - umowa o pracę.
 2. Technika naliczania wynagrodzenia pracownika – od brutto do netto:
  • przychód ze stosunku pracy a podstawa oskładkowania i opodatkowania,
  • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – obowiązek podlegania oraz metody obliczania,
  • zaliczka na podatek dochodowy – pracownicze koszty uzyskania przychodów, skala podatkowa – obowiązki związane z obliczeniem i poborem,
  • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych – zasady naliczania oraz zwolnień z opłacania,
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 3. Minimalne wynagrodzenie za pracę:
  • obowiązki pracodawcy,
  • składniki wliczane do kwoty minimalnego wynagrodzenia.
 4. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w naturze oraz nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy oraz ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  • paczki, bilety, wypoczynek dorosłych i dzieci, zapomogi, imprezy firmowe itp.,
  • narzędzia pracy – komputer, samochód, ryczałt samochodowy, ubiór służbowy itp.,
  • inne świadczenia – nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno – rentowa, świadczenia BHP, posiłki, diety, szkolenia, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie itp.
 5. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika – regulacje prawne, zasady naliczania oraz obliczanie w praktyce:
  • wynagrodzenie za pracę,
  • wynagrodzenie za pracę pomniejszone – absencje pracownicze,
  • wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • wynagrodzenie urlopowe,
  • ekwiwalent za urlop,
  • wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego,
  • wynagrodzenie za dyżur,
  • wynagrodzenia za czas przestoju,
  • odprawy i odszkodowania.
 6. Fakultatywne składniki wynagrodzenia w praktyce – regulacje wewnętrzne oraz zasady oskładkowania i opodatkowania:
  • dodatków,
  • premii,
  • nagród,
  • prowizji
  • i innych składników dobrowolnych.
 7. Wynagrodzenie za czas choroby:
  • ogólne zasady obliczania,
  • składniki uwzględniane w podstawie naliczenia,
  • obliczanie w praktyce wynagrodzenia za czas choroby.
 8. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – zasady nabywania prawa, naliczania podstawy oraz dokumentowania:
  • zasiłku chorobowego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku opiekuńczego,
  • zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłku dodatkowego i rodzicielskiego,
  • świadczenia wyrównawczego.
 9. Potrącenia na liście płac w praktyce:
  • potrącenia obligatoryjne i dobrowolne,
  • granice dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę,
  • kwota wolna od potrąceń,
  • nadpłacone wynagrodzenie i potrącenia po ustaniu stosunku pracy,
  • potrącenia z zasiłków,
  • potrącenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
785,00
(dla członków Stowarzyszenia – 745,75 zł).

Back to top