fbpx

Wyszukiwarka

Lista płac od podstaw - praktyczne ujęcie

 • Kategoria: Kadry / płace
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 22-04-2020
 • Koniec zapisów: 22-04-2020
 • Wykładowcy: Skórzewska Ewa

Pozostałe terminy

 • Zobacz 21-05-2020: szkolenie

Program

Wykładowca: Ewa Skórzewska - biegły rewident, specjalista w zakresie płac

Terminy kursu:
 • 12 – 13 marca 2020 roku
 • 22, 24 kwietnia 2020 roku
 • 21 – 22 maja 2020 roku

Program kursu (16 godzin wykładowych):
 1. Podstawy prawne naliczania listy płac - umowa o pracę.
 2. Technika naliczania wynagrodzenia pracownika - od brutto do netto:
  • przychód ze stosunku pracy a podstawa oskładkowania i opodatkowania,
  • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - obowiązek podlegania oraz metody obliczania,
  • zaliczka na podatek dochodowy - pracownicze koszty uzyskania przychodów, skala podatkowa - obowiązki związane z obliczeniem i poborem,
  • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń - zasady naliczania oraz zwolnień z opłacania.
 3. Minimalne wynagrodzenie za pracę:
  • obowiązki pracodawcy,
  • składniki wliczane do kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 r. - nowe regulacje.
 4. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w naturze oraz nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy oraz ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  • paczki, bilety, wypoczynek dorosłych i dzieci, zapomogi, imprezy firmowe itp.,
  • narzędzia pracy - komputer, samochód, ryczałt samochodowy, ubiór służbowy itp.,
  • inne świadczenia - nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno-rentowa, świadczenia BHP, posiłki, diety, szkolenia, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie itp.
 5. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika - regulacje prawne, zasady naliczania oraz obliczanie w praktyce:
  • wynagrodzenie za pracę,
  • wynagrodzenie za pracę pomniejszone - absencje pracownicze,
  • wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • wynagrodzenie urlopowe,
  • ekwiwalent za urlop,
  • wynagrodzenie za czas „urlopu okolicznościowego”,
  • odprawy.
 6. Fakultatywne składniki wynagrodzenia w praktyce - regulacje wewnętrzne oraz zasady oskładkowania i opodatkowania:
  • dodatków,
  • premii,
  • nagród,
  • prowizji
  • i innych składników dobrowolnych.
 7. Wynagrodzenie za czas choroby:
  • ogólne zasady obliczania,
  • składniki uwzględniane w podstawie naliczenia,
  • obliczanie w praktyce wynagrodzenia za czas choroby.
 8. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - zasady nabywania prawa, naliczania podstawy oraz dokumentowania:
  • zasiłku chorobowego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku opiekuńczego,
  • zasiłku macierzyńskiego,
  • świadczenia wyrównawczego.
 9. Potrącenia na liście płac w praktyce:
  • potrącenia obligatoryjne i dobrowolne,
  • granice dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę,
  • kwota wolna od potrąceń,
  • nadpłacone wynagrodzenie i potrącenia po ustaniu stosunku pracy,
  • potrącenia z zasiłków,
  • potrącenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
795,00
(dla członków Stowarzyszenia – 755,25 zł).

Back to top