Wyszukiwarka

Fakturowanie i korygowanie transakcji krajowych w VAT - szkolenie nie tylko dla księgowych

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 28-08-2019
 • Koniec zapisów: 28-08-2019
 • Wykładowcy: Pieprzyk Luiza

Program

Wykładowca: Luiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków

Program kursu
(8 godzin wykładowych):
 1. Obowiązek wystawiania faktur w 2019 roku - kiedy i na jakich zasadach?
  • Zmiany w fakturowaniu VAT od 2019 - stan bieżący na dzień szkolenia!
  • Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury?
  • Kiedy nota, kiedy faktura?
  • Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury.
  • Kiedy podatnik zobowiązany jest do wystawiania faktur?
  • Kiedy faktura, kiedy paragon?
  • Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem.
 2. Rodzaje faktur w obrocie gospodarczym - kiedy i jakiego dokumentu użyć właściwie?
  • Faktury dokumentujące sprzedaż w transakcjach krajowych:
   • dokument oznaczony FAKTURA VAT,
   • faktury RR - uwaga zmiany od 2019 r.!
   • faktury VAT marża - różne branże,
   • faktury VAT-MP - metoda kasowa,
   • faktury i dokumenty wewnętrzne,
   • faktury korygujące,
   • noty korygujące,
   • duplikaty faktur.
 3. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT, aby nie narażała na sankcje i kary z kks?
  • Obowiązkowe dane faktury.
  • Data wystawienia faktury.
  • Numeracja faktur.
  • Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze.
  • Nazwa podatnika i nabywcy - pełna czy skrócona?
  • Adres podatnika.
  • Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy.
  • Data transakcji.
  • Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi.
  • Rabaty (opusty lub obniżki cen) na fakturze.
  • Faktura przy różnych stawkach VAT.
  • Wyrazy „metoda kasowa” na fakturze.
  • Wyrazy „odwrotne obciążenie na fakturze”.
  • Symbol PKWiU na fakturach - najważniejszy aspekt dowodowy na trudne czasy
  • Numer rejestracyjny pojazdu samochodowego na fakturze.
  • Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze.
  • Adnotacje na fakturze.
  • Faktury uproszczone.
 4. Faktury elektroniczne - zasady oraz zalety i zagrożenia stosowania.
  • Co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić?- cechy faktury elektronicznej.
  • Akceptacja nabywcy na otrzymywanie e-faktur.
  • Sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury - UWAGA! Omówienie regulaminu i procedur obowiązujących w firmach.
  • Bezpieczny podpis elektroniczny.
  • Umowa w sprawie EDI.
  • Pozostałe sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury (metody kontroli biznesowej i rozwiązania informatyczne).
  • Forma faktury korygującej i duplikaty e-faktur.
  • Pojęcie „wystawienia” i „otrzymania” e-faktury.
 5. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi.
  • Ogólne terminy wystawiania faktur.
  • Warunki dostawy INCOTERMS!
  • Wykonanie usługi, czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
  • Zasadniczy termin wystawienia faktury.
  • Faktury zbiorcze - zasady wystawiania.
  • Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę?
  • Szczególne terminy wystawiania faktur.
  • Usługi budowlane i budowlano-montażowe na rzecz podatników i osób fizycznych.
  • Dostawy i druk książek drukowanych, gazet, czasopism na rzecz podatników i osób fizycznych.
  • Dostawa i dystrybucja energii, usługi telekomunikacyjne, komunalne, najmu, dzierżawy i leasingu oraz stałej obsługi prawnej i biurowej itp.
 6. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług - zasady fakturowania.
  • Jak dokumentować otrzymane zaliczki?
   • Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki?
   • Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa?
   • Kiedy wystawiamy fakturę końcową?
   • Kiedy rozliczamy fakturę końcową?
   • Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej?
   • Czy można wystawiać zerową fakturę końcową?
   • Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki?
   • Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą?
   • Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT?
  • Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe?
   • Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki.
   • Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego.
   • Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony.
 7. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT.
  • Korekta podatku należnego - zasady rozliczania.
  • Podstawa prawna w dyrektywach i ustawie o VAT - zmiana elementów ceny.
  • Skonto, opusty i obniżki cen.
  • Zwrot zaliczki lub towaru, rabaty towarowe.
  • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej.
  • Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
  • Terminy rozliczenia faktur zmniejszających VAT, gdy nie ma potwierdzenia odbioru.
  • Kursy walut na fakturach korygujących.
  • Faktury zmniejszające i zwiększające VAT.
  • Termin rozliczenia faktury korygującej.
  • Zasady korygowania w przypadku zmiany stawek VAT.
  • Korekty z powodu błędów i zdarzeń bieżących.
  • Korekty zmniejszające i zwiększające wartości na fakturze pierwotnej.
  • Korekty z obowiązkiem otrzymania potwierdzenia odbioru i bez obowiązku.
  • Ważne elementy wynikające z ustawy VAT dotyczące korygowania transakcji.
 8. W jaki sposób należy udokumentować sprzedaż krajową dokonaną przez Internet:
  • Kiedy należy ewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej?
  • Czy korzystanie z systemu płatności wpływa na prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej?
  • Czy korzystanie z kart płatniczych wpływa na prawo do korzystania ze zwolnienia?
  • Jak korygować sprzedaż zrealizowaną przez Internet?
  • Jak wyznaczyć moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży internetowej?
  • Kiedy zaewidencjonować sprzedaż za zaliczeniem pocztowym i wydać paragon klientowi?
  • W jaki sposób rozliczać i dokumentować koszty transportu towarów?
  • Jak rozliczyć koszty przesyłki, gdy dostawa towarów następuje za pośrednictwem poczty?
 9. Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi.
  • Comiesięczne kontrole faktur w systemie JPK.
  • SPLIT PAYMENT - wpływ na fakturowanie i rozliczanie transakcji w VAT.
  • Weryfikacja kontrahenta na stronach Ministerstwa Finansów - obowiązek przy sprzedaży i zakupie.
  • Dokumentacja handlowa i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury.
  • Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury.
  • Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US oraz obrocie gospodarczym.
  • Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy.
  • Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży - UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!
  • Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych.
  • Wystawianie refaktur - terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce.
  • Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania.
 10. Błędy w fakturowaniu i ich konsekwencje - nowe zagrożenia dla podatnika.
  • Faktura - kiedy daje prawo do odliczenia VAT?:
   • Wydatki niedające prawa do odliczenia podatku naliczonego - analiza przypadków z art. 88.
   • Wykreślenie z rejestru a odliczanie podatku naliczonego - KONTROWERSJE 2018.
   • Błędy na fakturach, które powodują utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego.
   • Faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący.
   • Faktury fikcyjne i puste - nowe zagrożenia po nowelizacji przepisów.
   • Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT.
   • Nieświadomy udział w oszustwie podatkowym.
   • Odliczenie VAT, mimo że faktura nie została poprawnie wystawiona.
   • Otrzymanie przedwcześnie lub zbyt późno wystawionej faktury - skutki u nabywcy.
   • Wpływ warunków dostawy INCOTERMS na odliczanie podatku naliczonego.
 11. Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego się nierzetelnymi dokumentami w VAT:
  • Rzetelność, wadliwość, fikcyjność - największe zagrożenie 2019.
  • Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2018 r. - kto i jak odpowiada?
  • Blokada rachunków bankowych spowodowana błędami w fakturowaniu transakcji.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
460,00
(dla członków Stowarzyszenia – 437,00 zł).

Back to top