Wyszukiwarka

Nowe zasady wynagradzania zleceniobiorców od 1 stycznia 2017 r. – minimalna stawka godzinowa w praktyce

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska – Wełpa – specjalista w zakresie płac

Program kursu
(8 godzin wykładowych):
 1. Minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorców i osób wykonujących umowy o świadczenie usług, czyli nowelizacja przepisów o zasadach wynagradzania zleceniobiorców w praktyce:
  • nowa terminologia w zależności od rodzaju umowy: „minimalne wynagrodzenie za pracę” a „minimalna stawka godzinowa” – kogo obowiązują nowe zasady i jak definiować „stawkę godzinową” od 1 stycznia 2017 r.,
  • kim jest zleceniobiorca wg ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ?
  • zakres obowiązywania nowych przepisów wobec umów cywilnoprawnych, do których będą miały zastosowanie nowe regulacje w zakresie minimalnych stawek godzinowych,
  • kogo nie dotyczy „minimalna stawka godzinowa” ?
  • jak zwierać umowy zlecenia / umowy o świadczenie usług po 1 stycznia 2017 roku ?
  • nowe zasady objęcia wynagrodzenia zleceniobiorców szczególną ochroną,
  • nowe zasady regulujące określone terminy wypłat wynagrodzenia dla zleceniobiorców,
  • zasady dotyczące ustalania liczby godzin wykonywania umowy zlecenia lub świadczenia usługi a nowy obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy osób nie będących pracownikami,
  • nowe regulacje w przypadku, gdy umowa wykonywana jest przez kilku zleceniobiorców lub przez osobę trzecią jako „zastępcę” zleceniobiorcy,
  • zasady obliczania wynagrodzenia dla zleceniobiorcy po nowelizacji,
  • odpowiedzialność za brak ewidencji czasu pracy lub zaniżanie minimalnego wynagrodzenia godzinowego,
  • okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów zlecenia i umów o świadczenie usług,
  • niespójność nowej ustawy o wynagrodzeniu minimalnym z Kodeksem cywilnym w zakresie umów zlecenia.
 2. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zasad kontrolowania zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych.
 3. Co różni umowę o pracę od umowy zlecenia, a jakie są różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło ? – uregulowania zawarte w Kodeksie cywilnym a orzecznictwo SN i kontrole ZUS. Przedmiot umowy zlecenia i umowy o dzieło w praktyce – czyli na co zwracać uwagę, by nie popełnić błędów ?
 4. Zmiany w zakresie obejmowania ubezpieczeniem społecznym umów cywilnoprawnych po nowelizacji od 1 stycznia 2016 r.:
  • oskładkowanie umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia, sposób rozliczania zbiegu tytułów do ubezpieczeń,
  • oświadczenia zleceniobiorców w praktyce,
  • zwroty nadpłaconych składek od umów zleceń powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 5. Lista płac dla zleceniobiorców – opodatkowanie i oskładkowanie umów:
  • podstawa naliczania składek społecznych,
  • podstawa naliczania składki zdrowotnej,
  • opodatkowanie umów cywilnoprawnych – w tym podatek ryczałtowy.
 6. Różnice i podobieństwa w wyliczaniu wynagrodzenia:
  • dla pracownika i zleceniobiorcy,
  • dla menedżera „na kontrakcie” i dzieło biorcy,
  • dla członka zarządu i członka rady nadzorczej.
 7. Naliczanie list płac – przykłady różnych kalkulacji:
  • umowa zlecenia, umowa o dzieło,
  • kontrakt menedżerski,
  • powołanie do pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej.
 8. Jak rozliczać zwolnienie lekarskie zleceniobiorcy ?
  • kto i kiedy wypłaca zasiłek ?
  • w jaki sposób wykazać zasiłki zleceniobiorcy w dokumentach ZUS ?
  • jak obliczyć podatek od zasiłku ?
 9. Nowe obowiązki zleceniobiorcy/ubezpieczonego mające na celu właściwe rozstrzyganie zbiegu tytułów do ubezpieczeń:
  • wzór oświadczenia zleceniobiorcy po 1 stycznia 2016 r.,
  • wzór zaświadczenia płatnika składek o odprowadzeniu składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu umowy zlecenia,
  • wniosek do ZUS o kontrolę prawidłowości naliczenia składek jako nowe uprawnienie płatnika składek w praktyce.
 10. Zasady zwolnień z naliczania składek i podatku dotyczące zleceniobiorców w praktyce – przykłady, orzeczenia i interpretacje.
 11. Kontrole ZUS i zamiana umów o dzieło na umowy zlecenia w praktyce. Orzecznictwo dotyczące umów cywilno-prawnych.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
430,00
(dla członków Stowarzyszenia – 408,50 zł).

Back to top