Wyszukiwarka

KURS "SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ"

 • Kategoria: KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 24-11-2018
 • Termin zakończenia: 09-03-2019
 • Koniec zapisów: 24-11-2018

Pozostałe terminy

 • Zobacz 23-03-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu specjalista ds. rachunkowości inwestycyjnej (kod zawodu 241104), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie i kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo – księgowych oraz posiadają wiedzę z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów).

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • Rzeczowe aktywa trwałe.
 • Nieruchomości inwestycyjne.
 • Koszty finansowania zewnętrznego.
 • Dotacje rządowe.
 • Utrata wartości aktywów.
 • Aktywa trwałe przeszacowane do sprzedaży.
 • Umowy o usługę budowlaną.
 • Ujmowanie przychodów z tytułu odsetek, tantiem i dywidend.
 • Leasing.
 • Płatności w formie akcji.
 • Bieżący i odroczony podatek dochodowy.
 • Instrumenty finansowe – prezentacja i wycena.
 • Wycena według wartości godziwej.
 • Zysk na akcję.
 • Angażowanie kapitału prywatnego do świadczenia usług publicznych (tzw. partnerstwo publiczno – prywatne) np. budowa mostów, wodociągów, szpitali, portów lotniczych itp.
 • Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych, korygowanie błędów.


Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pan Waldemar Molenda - biegły rewident
 • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident

Program kursu obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne specjalisty ds. rachunkowości inwestycyjnej z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa  wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.180,- zł.

(dla członków Stowarzyszenia – 1.962,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 2.071,- zł).

Planowane terminy zajęć

LISTOPAD 2018: 24, 25

GRUDZIEŃ 2018: 8, 9

STYCZEŃ 2019: 12, 13, 26, 27

LUTY 2019: 9, 10, 23, 24

MARZEC 2019: 9


ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ!

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2180,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1962,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2071,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 1100,00 zł
 • rata 2: 1080,00 zł

Back to top