Wyszukiwarka

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2018 roku - wybrane zagadnienia problemowe

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 28-08-2018
 • Koniec zapisów: 28-08-2018
 • Wykładowcy: Tomala Katarzyna

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Wyodrębnienie źródeł przychodów
  • Charakterystyka źródła zyski kapitałowe.
  • Przyporządkowanie kosztów podatkowych do przychodów z danego źródła.
  • Ustalenie przedmiotu opodatkowania i zasady ustalenia zobowiązania podatkowego.
  • Rozliczenie straty podatkowej.
  • Zmiany w zasadach opodatkowania przychodów w zyskach osób prawnych - likwidacja zwolnień podatkowych.
  • Aporty przedsiębiorstw - ryzyko utraty zwolnienia po stronie wnoszącego aport.
  • Źródło przychodów a udział w spółkach osobowych.
 2. Nowy limit dla odsetek od pożyczek i innych kosztów finansowania dłużnego - nowy art. 15c
  • Mechanizm uchylenia przepisów o cienkiej kapitalizacji, tj. które przepisy stosować w 2018 r. do starych pożyczek i kredytów.
  • Ustalenie kosztów finansowania dłużnego i nadwyżki tych kosztów.
  • Ustalenie limitu z art. 15c i kwoty kosztów nie stanowiących kosztów podatkowych.
 3. Nowy limit kosztów w zakresie niektórych wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych - art. 15e.
 4. Koszty wyłączone z kosztów podatkowych i inne zmiany z 2018 r.
  • Amortyzacja i opłaty za korzystanie z niektórych aktywów uprzednio zbytych przez podatnika.
  • Koszty finansowane z wyniku netto.
  • Transakcje typu debt push down.
  • Szacowanie przychodów w transakcjach z podmiotami niepowiązanymi.
  • Darowizny jako przychody darczyńcy.
  • Koszty podatkowe związane ze zbyciem wierzytelności i nieściągalnymi wierzytelnościami.
 5. Koszty podatkowe - wybrane zagadnienia na gruncie aktualnego orzecznictwa i interpretacji podatkowych, w tym:
  • Reprezentacja a reklama i promocja, koszty działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Kary umowne i odszkodowania.
  • Jednorazowa amortyzacja z uwzględnieniem zmian z 2017 r. i 2018 r.
  • Straty i niedobory.
  • Rozliczenie leasingu po stronie leasingobiorcy - skutki wykupu przedmiotu leasingu.
 6. Podatek u źródła z tytułu przychodów wypłacanych na rzecz zagranicznych podmiotów - wybrane zagadnienia, zmiany przepisów w 2017 r. i 2018 r.
 7. Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości.
 8. Zmiany przepisów w 2018 r. dotyczące podatkowych grup kapitałowych.
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top