Wyszukiwarka

Bieżąca i okresowa weryfikacja poprawności ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem przepisów podatkowych i JPK w praktyce – elementy warsztatowe Excel

Pozostałe terminy

 • Zobacz 09-05-2019: szkolenie

Program

Wykładowca: Agnieszka Gajewska – biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zasady (polityka) rachunkowości:
  • wymogi a praktyka,
  • praktyczne narzędzie dla księgowego,
  • organizacja planu kont, rachunku kosztów (w tym ujęcie podatkowe).
 2. Nowe wymogi związane z nowymi regulacjami kontroli skarbowej – JPK.
 3. Przykład powiązania JPK_KR z JPK_WB, JPK_MAG, JPK_FA i JPK_VAT.
 4. Koszty w ujęciu bilansowym i podatkowym – kompletność, wycena.
 5. Przychody w ujęciu bilansowym i podatkowym - kompletność, wycena.
 6. Majątek trwały – zmiany stanu majątku trwałego, potwierdzenie wartości, ewidencje bilansowe i podatkowe.
 7. Zapasy – okresowa inwentaryzacja (uwzględniając rodzaj działalności).
 8. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności – ewidencja, inwentaryzacja i odpisy aktualizujące – bilansowe i podatkowe, sposób na uprawdopodobnienie nieściągalności.
 9. Aktywa finansowe – w tym środki pieniężne – wycena, kompletność ujęcia, potwierdzenia.
 10. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – sposób rozliczenia, wycena, różnice podatkowe.
 11. Rozliczenia międzyokresowe bierne i rezerwy - świadczenia pracownicze, rezerwy na gwarancje, sprawy sądowe.
 12. Zobowiązania finansowe – wycena, kompletność ujęcia.
 13. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – ewidencja, zobowiązania przedawnione, korekta 30 dni – rozliczanie, księgowanie.
 14. Zobowiązania z tytułu podatków – uzgodnienie poprawności naliczenia podatku VAT, podatek dochodowy, ZUS.
 15. Kapitał własny – poprawność poszczególnych elementów kapitału własnego, dokumenty statutowe.
 16. Zamkniecie ksiąg rachunkowych.
 17. Sprawozdanie finansowe – jak sporządzić aby spełnić wymogi ustawy o rachunkowości E-Sprawozdanie Finansowe.
 18. Sprawozdanie z działalności - jak sporządzić aby spełnić wymogi ustawy o rachunkowości?
 19. Zatwierdzanie (w tym podział wyniku finansowego) i składanie sprawozdań finansowych w KRS, KAS.
 20. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top