Wyszukiwarka

Program PŁATNIK ZUS – praktyczne ujęcie od podstaw

 • Kategoria: Kadry / płace
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 30-03-2019
 • Koniec zapisów: 30-03-2019
 • Wykładowcy: Rumszus Bożenna

Pozostałe terminy

 • Zobacz 06-07-2019: szkolenie

Program

Wykładowca: Bożenna Rumszus – specjalista z zakresu programu PŁATNIK

Terminy szkolenia: 30 – 31 marca 2019 r., 6 – 7 lipca 2019 roku


Program kursu – 16 godzin wykładowych:

WSTĘP DO ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH – WYKŁAD
 1. Ubezpieczenia społeczne w ZUS:
  • ubezpieczenie emerytalne,
  • ubezpieczenie rentowe,
  • ubezpieczenie chorobowe,
  • ubezpieczenie wypadkowe.
 2. Ubezpieczenie zdrowotne.
 3. Definicja i obowiązki płatnika składek ZUS.
 4. Definicja i prawa ubezpieczonego w systemie ubezpieczeń ZUS.
 5. Tytuły do ubezpieczeń (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, działalność gospodarcza).
 6. Zbieg różnych tytułów ubezpieczeń.
 7. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń:
  • zgłoszenie i wyrejestrowanie płatnika składek (osoby fizycznej, osoby prawnej),
  • zgłoszenie i wyrejestrowanie ubezpieczonego,
  • zgłoszenie i wyrejestrowanie członka rodziny ubezpieczonego.
 8. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne:
  • podstawa wymiaru składek,
  • wysokość składek,
  • źródła finansowania składek,
  • terminy rozliczania i opłacania składek.
 9. Przykład rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla:
  • pracownika zatrudnionego na umowę o pracę (lista płac),
  • zleceniobiorcy (rachunek).
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
 1. Komunikacja z ZUS przy użyciu programu PŁATNIK.
 2. Parametry funkcjonowania programu:
  • menu główne, opis ekranów i okienek, skróty klawiaturowe,
  • rejestracja parametrów wyliczeniowych,
  • dziennik operacji (rejestracja pracy użytkowników programu),
  • aktualizacja komponentów programu.
 3. Obsługa rejestru płatników składek:
  • zakładanie i modyfikacja kartoteki płatnika,
  • potwierdzanie danych płatnika w ZUS.
 4. Generowanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek:
  • zgłoszenie osoby prawnej i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
  • zmiana danych identyfikacyjnych i adresowych,
  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń.
 5. Obsługa rejestru ubezpieczonych:
  • zakładanie i modyfikacja kartoteki ubezpieczonego,
  • potwierdzanie danych ubezpieczonego w ZUS (różnice pomiędzy kartoteką potwierdzoną a niepotwierdzoną w ZUS),
  • wyszukiwanie i filtrowanie danych w rejestrze ubezpieczonych.
 6. Generowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego (ZZA, ZUA,ZIUA,ZWUA):
  • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę (w tym cudzoziemca),
  • zgłoszenie i wyrejestrowanie zleceniobiorcy (w tym zbieg tytułów do ubezpieczenia),
  • zgłoszenie i wyrejestrowanie wolontariusza, stypendysty sportowego, studenta oraz uczestnika studiów doktoranckich, za którego szkoła wyższa jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • zgłoszenie zmiany danych (nazwiska, adresu) ubezpieczonego,
  • zgłoszenie zmiany zakresu ubezpieczeń,
  • wyrejestrowanie ubezpieczonego włącznie z wyrejestrowaniem płatnika (likwidacja płatnika składek).
 7. Generowanie dokumentów zgłoszeniowych członków rodziny ubezpieczonego (ZCNA):
  • zgłoszenie i wyrejestrowanie członka rodziny,
  • zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych i adresowych członka rodziny,
  • wyrejestrowanie członka rodziny włącznie z wyrejestrowaniem pracownika,
  • wyrejestrowanie członka rodziny włącznie z wyrejestrowaniem płatnika składek.
 8. Tworzenie zestawu z dokumentami zgłoszeniowymi:
  • dodawanie dokumentów do zestawu/odłączanie dokumentów,
  • weryfikacja poprawności danych w zestawie,
  • ustawianie kolejności przetwarzania danych w zestawie dokumentów zgłoszeniowych.
 9. Generowanie miesięcznych imiennych raportów rozliczeniowych: ZUS RZA, ZUS RCA, ZUS RSA dla płatnika potwierdzonego w ZUS:
  • rozliczenie składek pracownika, zleceniobiorcy– w trakcie trwania zatrudnienia oraz po jego zakończeniu,
  • rozliczenie składek pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności uzyskanym w trakcie miesiąca rozliczeniowego,
  • rozliczenie składek pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim i urlopie wychowawczym,
  • przekroczenie przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • rejestracja okresów przerw w opłacaniu składek (choroba, urlop bezpłatny, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, itp.),
  • rejestracja wyrównania świadczenia chorobowego.
 10. Generowanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w oparciu o imienne raporty rozliczeniowe: ZUS RZA, ZUS RCA, ZUS RSA.
 11. Import danych z programu kadrowo –płacowego.
 12. Tworzenie zestawu z dokumentami rozliczeniowymi:
  • weryfikacja kompletności danych o składkach wg dokonanych zgłoszeń,
  • uzupełnianie imiennych raportów rozliczeniowych z poziomu zestawu dokumentów.
 13. Przekaz elektroniczny – wysyłanie dokumentów do ZUS:
  • ustawienia przekazu elektronicznego,
  • certyfikaty i ich aktualizacja (podpis kwalifikowany, certyfikat ZUS, listy CRL ),
  • symulacja przekazu danych do ZUS,
  • raporty o wysyłce i potwierdzeniu,
  • lokalizacja raportów pobieranych z ZUS,
  • przesyłki pobrane oraz przesyłki zarejestrowane,
  • statusy przetworzenia dokumentów - zestawy wprowadzone, zestawy wysłane, komplety rozliczeniowe z ZUS.
 14. Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych:
  • zgłoszenie/wyrejestrowanie z błędną datą,
  • zgłoszenie/wyrejestrowanie z błędnym kodem tytułu ubezpieczenia,
  • zgłoszenie/wyrejestrowanie z błędnym zakresem ubezpieczeń,
  • korzystanie z druku ZUS KOA.
 15. Korygowanie dokumentów rozliczeniowych:
  • generowanie dokumentów korygujących z użyciem kreatora tworzenia dokumentów rozliczeniowych,
  • korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych bez zmiany lub ze zmianą kodu tytułu ubezpieczenia,
  • korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych wynikające z przekroczenia rocznego limitu podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • korekty zasiłków i nieobecności spowodowanych chorobą,
  • korekty składek na fundusz pracy i FGŚP.
 16. Przygotowanie dokumentu ZUS IWA.
 17. Tworzenie dokumentów z informacją miesięczną lub roczną o składkach ubezpieczonego.
 18. Archiwizacja danych:
  • zapis danych z zestawu dokumentów do pliku zew.,
  • archiwizacja zestawu dokumentów,
  • tworzenie baz dla archiwum.
 19. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
475,00
(dla członków Stowarzyszenia – 375,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 425,00 zł).

Back to top