Wyszukiwarka

BILANS 2018 MODUŁ VIII Zamknięcie rachunkowe i podatkowe 2018 roku w fundacjach, stowarzyszeniach innych organizacjach pozarządowych

 • Kategoria: BILANS
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 12-02-2019
 • Koniec zapisów: 12-02-2019
 • Wykładowcy: Mroczkowski Jan

Program

Wykładowca: Jan Mroczkowski - dyrektor firmy audytorskiej

Terminy szkolenia:
-
11 - 12 grudnia 2018 roku
- 12 - 13 lutego 2019 roku

Program kursu (16 godzin wykładowych):

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
 1. Wymogi formalne i jakościowe stawiane sprawozdaniu finansowemu
 2. Wpływ wyodrębnionych segmentów działalności organizacji non-profit na specyfikę i układ jednostkowych sprawozdań finansowych:
  • organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej,
  • organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą,
  • organizacji pożytku publicznego.
 3. Wpływ zmian ustawy o rachunkowości i innych ustaw na księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.
 4. Księgi rachunkowe jako podstawa do sporządzania sprawozdania finansowego.
 5. Procedury sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego.
 6. Wpływ „Dokumentacji zakładowych zasad (polityki) rachunkowości” na powstawanie problemów w sporządzaniu rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
 7. Inne czynności związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:
  • badanie sprawozdania finansowego
  • zatwierdzanie sprawozdania finansowego
  • sprawozdawczość wobec organów nadzorujących
  • sprawozdawczość wobec organów rejestracyjnych
 8. Pytanie i odpowiedzi.
Rozliczanie się fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych z podatku dochodowego od osób prawnych - studia przypadków
 1. Roczne zeznanie podatkowe CIT-8:
  • metodologia sporządzania zeznania podatkowego,
   • problemy związane ze sporządzaniem deklaracji podatkowych,
   • przychody ujęte w księgach rachunkowych a przychody podatkowe,
   • koszty uzyskania przychodu (koszty bezpośrednie a koszty pośrednie),
   • koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (służące realizacji celów statutowych objętych zwolnieniem i nie mające związku z realizacją celów statutowych objętych zwolnieniem),
   • zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych,
  • strata podatkowa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych (ustalanie i odliczanie),
  • dochód do opodatkowania.
 2. Stosowanie zwolnienia przedmiotowego w PDOP - studia przypadków:
  • „przeznaczenie” a „wydatkowanie” dochodów,
  • skutki podatkowe (zapłata PDOP) w przypadku deklarowania zwolnienia „dochodów” wydatkowanych na:
   • inną działalność niż objętą zadeklarowanym przedmiotem zwolnienia (brak zgodności deklarowanego celu zwolnienia z faktycznym wydatkowaniem),
   • nabycie środków trwałych służących działalności statutowej lub gospodarczej,
   • spłatę pożyczek lub kredytów zaciągniętych dla finansowania działalności statutowej lub gospodarczej,
   • spłatę zobowiązań nie dotyczących działalności innej niż objętej zadeklarowanym przedmiotem zwolnienia.
  • otrzymane nieodpłatne świadczenia a zwolnienie przedmiotowe,
  • zwolnienie przedmiotowe a brak kontynuacji działalności,
 3. Praktyczne sporządzenie rocznego zeznania podatkowego - studia przypadków:
  • prowadzenie wyłącznie działalności statutowej,
   • dochód na działalności statutowej,
   • strata na działalności statutowej.
  • prowadzenie działalności statutowej i dotowanej,
  • prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej,
   • dochód na działalności statutowej i dochód na działalności gospodarczej,
   • strata na działalności statutowej i dochód na działalności gospodarczej,
   • strata na działalności statutowej i strata na działalności gospodarczej.
  • prowadzenie działalności statutowej, gospodarczej i dotowanej.
 4. Procedury dokumentowania i rozliczania zadeklarowanych dochodów zwolnionych przedmiotowo.
 5. Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
 6. Pytanie i odpowiedzi.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
785,00
(dla członków Stowarzyszenia – 745,75 zł).

Back to top