fbpx

Wyszukiwarka

Urlopy pracownicze od podstaw w ujęciu kadrowo-płacowym - szkolenie on-line

Program

Wykładowcy: Monika Jędrzejkowska - specjalista ds. płac, Jacek Kędziora - adwokat, specjalista ds. kadr

Terminy:
 • 2 - 3 grudnia 2020 roku.

Program szkolenia (16 godzin wykładowych):

I. Kadry
 1. Urlop wypoczynkowy:
  • Prawo do urlopu wypoczynkowego - zasady ogólne.
  • Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.
  • Wymiar urlopu.
  • Staż pracy i inne okresy mające wpływ na wymiar urlopu ze szczególnym uwzględnieniem:
   • okresów nauki,
   • okresów pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium stażowego,
   • okresów pracy w gospodarstwie rolnym,
   • zagranicznego stażu pracy.
  • Prawo do urlopu w pierwszym roku aktywności zawodowej pracownika:
   • zasady nabywania prawa do urlopu,
   • brak obowiązku zaokrąglania urlopu,
   • rozliczanie urlopu w przypadku zmiany pracodawcy w tym samym roku kalendarzowym.
  • Prawo do tzw. kolejnego urlopu pracownika pełnoetatowego oraz zatrudnionego na część etatu:
   • zasady nabywania urlopu,
   • zasady zaokrąglania urlopu,
   • udzielanie urlopu w dniach a rozliczanie w godzinach,
   • urlop proporcjonalny,
   • zmiana pracodawcy w trakcie miesiąca,
   • zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego,
   • urlop uzupełniający wynikający z nabycia prawa do urlopu w wyższym wymiarze,
   • urlop wypoczynkowy a równoległe zatrudnienie,
   • wykorzystanie urlopu w wyższym wymiarze u poprzedniego pracodawcy.
  • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego:
   • termin wykorzystania urlopu,
   • wymóg zaplanowania jednej części urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni,
   • plan urlopów,
   • urlop na żądanie,
   • zmiana terminu urlopu na wniosek pracownika,
   • odwołanie pracownika z urlopu bądź zmiana terminu z przyczyn dotyczących pracodawcy,
   • niezdolność pracownika do pracy spowodowana chorobą oraz inne okoliczności uniemożliwiające wykorzystanie urlopu.
  • Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla niepełnosprawnego pracownika.
  • Urlop pracownika młodocianego.
  • Przykłady urlopów wybranych grup zawodowych.
 2. Urlop bezpłatny:
  • Rodzaje urlopów i zasady ich udzielania.
  • Wpływ urlopu bezpłatnego na uprawnienia pracownicze.
 3. Urlopy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
  • Prawo do urlopu szkoleniowego.
  • Inicjatywa lub zgoda pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika.
  • Wymiar urlopu szkoleniowego.
 4. Urlop macierzyński:
  • Prawo do urlopu i jego wymiar.
  • Szczególne przypadki urlopu macierzyńskiego związane m.in. z martwym urodzeniem dziecka, jego śmiercią po porodzie, leczeniem szpitalnym bądź przyjęciem dziecka na wychowanie.
  • Ochrona stosunku pracy przed jego rozwiązaniem.
 5. Urlop rodzicielski:
  • Prawo do urlopu i jego wymiar.
  • Podział urlopu na części - w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni.
  • Dopuszczalność odroczenia części urlopu rodzicielskiego.
  • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą.
  • Ochrona stosunku pracy przed jego rozwiązaniem.
 6. Urlop wychowawczy:
  • Termin wykorzystania urlopu wychowawczego.
  • Szczególne zasady ochrony stosunku pracy.
  • Okres urlopu i jego podział na części.
  • Relacja pomiędzy liczbą części urlopu wychowawczego a liczbą części urlopu rodzicielskiego.
  • Wpływ urlopu wychowawczego na prawo do urlopu wypoczynkowego.
 7. Urlop ojcowski:
  • Wymiar urlopu ojcowskiego i zasady jego udzielania.
  • Termin na wykorzystanie urlopu.
  • Podział urlopu na części.
 8. Świadczenie pozaurlopowe związane z rodzicielstwem - zwolnienie na opiekę nad dzieckiem:
  • Zasady korzystania ze zwolnienia w dniach lub godzinach.
  • Określenie przez pracownika sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku.
  • Zwolnienie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu.
II. Płace
 1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy:
  • Składniki obligatoryjne i fakultatywne wynagrodzenia wliczane i niewliczane do podstawy naliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
  • Rozliczanie urlopów wypoczynkowych na przełomie miesiąca/roku.
  • Metoda wyliczania wynagrodzenia urlopowego - krok po kroku.
 2. Wynagrodzenie za zwolnienie na opiekę nad dzieckiem:
  • Składniki obligatoryjne i fakultatywne wynagrodzenia wliczane i niewliczane do podstawy naliczenia świadczenia.
  • Metoda wyliczania świadczenia za czas opieki nad dzieckiem - krok po kroku.
 3. Wyliczanie wynagrodzenia za pracę w przypadku korzystania z:
  • Urlopu wypoczynkowego.
  • Opieki nad dzieckiem.
  • Zasiłku macierzyńskiego.
  • Urlopu wychowawczego.
 4. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie macierzyństwa:
  • Zasady nabywania i prawa.
  • Wysokość należnego świadczenia.
  • Okresy wypłaty.
  • Dokumentacja niezbędna do wypłaty zasiłku macierzyńskiego.
  • Okres wyczekiwania i okres zasiłkowy.
  • Wyliczanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego:
   • minimalna podstawa zasiłkowa,
   • składniki miesięczne wliczane do podstawy wymiaru,
   • premie, nagrody i inne składniki kwartalne, półroczne i roczne uwzględniane w podstawie zasiłkowej,
   • uzupełnianie podstaw zasiłkowych,
   • wpływ zmiany etatu na wysokość zasiłku,
   • kontynuacja podstawy zasiłkowej i jej naliczanie w trakcie zatrudnienia,
   • umowy cywilno-prawne zawarte z własnym pracownikiem w podstawie zasiłkowej.
 5. Wyrównanie zasiłku do wysokości świadczenia rodzicielskiego.
III. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych realizowanych w ciągu dwu dni szkoleniowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
 • Sesja video I 9.00 - 10.30
 • Sesja video II 10.45 - 12.15
 • Sesja video III 12.45 - 14.15
 • Sesja video IV 14.45 - 16.15

Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
640,00
(dla członków Stowarzyszenia – 608,00 zł).

Back to top