fbpx

Wyszukiwarka

Warsztat praktyczny na danych z JPK (Excel) - bieżąca i okresowa weryfikacja poprawności ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem przepisów podatkowych - szkolenie on-line

 • Kategoria: SZKOLENIA ON-LINE
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 30-09-2020
 • Koniec zapisów: 30-09-2020
 • Wykładowcy: Gajewska Agnieszka

Pozostałe terminy

 • Zobacz 24-11-2020: szkolenie

Program

Wykładowca: Agnieszka Gajewska – biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zasady (polityka) rachunkowości:
  • wymogi a praktyka,
  • praktyczne narzędzie dla księgowego,
  • organizacja planu kont, rachunku kosztów (w tym ujęcie podatkowe).
 2. JPK – zawartość, narzędzie weryfikacji danych.
 3. Koszty w ujęciu bilansowym i podatkowym – kompletność, wycena, weryfikacja spójności, dat w JPK.
 4. Przychody w ujęciu bilansowym i podatkowym - kompletność, wycena, weryfikacja spójności, kwot, VAT, dat w JPK.
 5. Podatek dochodowy – weryfikacja, zaliczki.
 6. Majątek trwały – zmiany stanu majątku trwałego, potwierdzenie wartości, ewidencje bilansowe i podatkowe.
 7. Zapasy – okresowa inwentaryzacja (uwzględniając rodzaj działalności).
 8. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności – ewidencja, inwentaryzacja i odpisy aktualizujące – bilansowe i podatkowe, sposób na uprawdopodobnienie nieściągalności (KUP).
 9. Aktywa finansowe – w tym środki pieniężne – wycena, kompletność ujęcia, potwierdzenia.
 10. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – sposób rozliczenia, wycena, różnice podatkowe.
 11. Rozliczenia międzyokresowe bierne i rezerwy - świadczenia pracownicze, rezerwy na gwarancje, sprawy sądowe.
 12. Zobowiązania finansowe – wycena, kompletność ujęcia.
 13. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – ewidencja, zobowiązania przedawnione, korekta 30 dni – rozliczanie, księgowanie.
 14. Zobowiązania z tytułu podatków – uzgodnienie poprawności naliczenia podatku VAT, podatek dochodowy, ZUS.
 15. Kapitał własny – poprawność poszczególnych elementów kapitału własnego, dokumenty statutowe.
 16. Zamknięcie ksiąg rachunkowych.
 17. Sprawozdania – jak się przygotować do sporządzenia, aby spełnić wymogi ustawy o rachunkowości?
 18. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.


Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
 • Sesja video I 9.00 - 10.30
 • Sesja video II 10.45 - 12.15
 • Sesja video III 12.45 - 14.15
 • Sesja video IV 14.45 - 16.15

Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł).

Back to top