fbpx

Wyszukiwarka

Podatek od towarów i usług - projektowane zmiany od 1 stycznia 2021 r., nowy JPK_VAT i pozostałe najważniejsze zmiany w 2020 r. oraz bieżące problemy - szkolenie on-line

 • Kategoria: SZKOLENIA ON-LINE
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 30-11-2020
 • Koniec zapisów: 30-11-2020
 • Wykładowcy: Wojewoda Tomasz

Pozostałe terminy

Program

Wykładowca: Tomasz Wojewoda - specjalista w zakresie podatków

Program kursu
(8 godzin wykładowych):
 1. Projektowane zmiany od 1 stycznia 2021 r. w ramach tzw. pakietu SLIM VAT:
  • Nowe zasady rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zmniejszających VAT należny (in minus), przepisy przejściowe itp.
  • Doprecyzowanie zasady rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zwiększających VAT należny (in plus).
  • Nowe zasady rozliczania przez nabywcę korekt VAT-u naliczonego in minus.
  • Wydłużenie terminu do potrącenia podatku VAT naliczonego.
  • Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
  • Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku prezentów o małej wartości.
  • Nowe zasady stosowana kursów walut, wprowadzenie możliwości stosowania na gruncie VAT kursów walut przyjętych dla celów podatku dochodowego itp.
  • Zmiany w zakresie rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów, wydłużenie terminu do wywozu towarów stanowiącego warunek stosowania stawki 0%.
  • Zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych.
  • Zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej i mechanizmu podzielonej płatności (kursy walut, kompensaty, wprowadzenie możliwości płacenia w split payment na rzecz przedstawiciela celnego itp.).
  • Pozostałe zmiany.
  • Przepisy przejściowe.
 2. Zmiany, od 1 października 2020 r., w zakresie zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK_VAT. Zasady składania, zakres danych, oznaczenia cyfrowe i literowe, korekty, kary za niedopełnienie obowiązku itp.
 3. Wprowadzenie, od 1 lipca 2020 r., uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.
 4. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r. i od 1 lipca 2020 r., w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0%).
 5. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych (zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp., praktyka i orzecznictwo TSUE).
 6. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie odpowiedzialności solidarnej, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista), po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego. Wydłużenie, od 31 marca 2020 r., terminu do złożenia zawiadomienia w przypadku wpłaty na rachunek spoza wykazu, zmiany od 1 lipca 2020 r.
 7. Zmiany, od 1 maja 2019 r., w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych - okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.
 8. Pozostałe zmiany.
 9. Refakturowanie usług - zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, refakturowanie usług transportowych, orzecznictwo TSUE.
 10. Zasady rozliczania zaliczek w obrocie krajowym i międzynarodowym, moment powstania obowiązku podatkowego, zasady wystawiania faktur zaliczkowych, nadpłaty, zasady potrącania VAT-u naliczonego przez nabywcę.
 11. Potrącanie VAT-u naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty nie zarejestrowane jako podatnik VAT.
 12. Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.), brak obowiązku wystawiania not korygujących. Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających błędy dotyczące kwoty podatku, stawki itp.
 13. Czynności nieodpłatne: użyczenia, prezenty, nagrody, przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP – zasady rozliczania na gruncie VAT. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT-em.
 14. Katalog towarów i usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencji w kasie rejestrującej w przypadku nieodpłatnych dostaw dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 15. Pozostałe zagadnienia.
 16. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
 • Sesja video I 9.00 - 10.30
 • Sesja video II 10.45 - 12.15
 • Sesja video III 12.45 - 14.15
 • Sesja video IV 14.45 - 16.15

Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł).

Back to top