fbpx

Wyszukiwarka

Warsztat praktyczny na danych z JPK (Excel) - bieżąca i okresowa weryfikacja poprawności ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem przepisów podatkowych

Program

Wykładowca: Agnieszka Gajewska – biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zasady (polityka) rachunkowości:
  • wymogi a praktyka,
  • praktyczne narzędzie dla księgowego,
  • organizacja planu kont, rachunku kosztów (w tym ujęcie podatkowe).
 2. JPK – zawartość, narzędzie weryfikacji danych.
 3. Koszty w ujęciu bilansowym i podatkowym – kompletność, wycena.
 4. Przychody w ujęciu bilansowym i podatkowym - kompletność, wycena.
 5. Majątek trwały – zmiany stanu majątku trwałego, potwierdzenie wartości, ewidencje bilansowe i podatkowe.
 6. Zapasy – okresowa inwentaryzacja (uwzględniając rodzaj działalności).
 7. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności – ewidencja, inwentaryzacja i odpisy aktualizujące – bilansowe i podatkowe, sposób na uprawdopodobnienie nieściągalności.
 8. Aktywa finansowe – w tym środki pieniężne – wycena, kompletność ujęcia, potwierdzenia.
 9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – sposób rozliczenia, wycena, różnice podatkowe.
 10. Rozliczenia międzyokresowe bierne i rezerwy - świadczenia pracownicze, rezerwy na gwarancje, sprawy sądowe.
 11. Zobowiązania finansowe – wycena, kompletność ujęcia.
 12. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – ewidencja, zobowiązania przedawnione, korekta 30 dni – rozliczanie, księgowanie.
 13. Zobowiązania z tytułu podatków – uzgodnienie poprawności naliczenia podatku VAT, podatek dochodowy, ZUS.
 14. Kapitał własny – poprawność poszczególnych elementów kapitału własnego, dokumenty statutowe.
 15. Zamknięcie ksiąg rachunkowych.
 16. Sprawozdanie finansowe – jak sporządzić aby spełnić wymogi ustawy o rachunkowości?
 17. Sprawozdanie z działalności - jak sporządzić aby spełnić wymogi ustawy o rachunkowości?
 18. Zatwierdzanie (w tym podział wyniku finansowego) i ogłaszanie sprawozdań finansowych.
 19. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje


Szkolenie przeznaczone dla małych i średnich jednostek, pracowników biur rachunkowych którzy na bieżąco powinni weryfikować poprawność prowadzonych ksiąg i rozliczeń podatkowych.


Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top