fbpx

Wyszukiwarka

Podatki i rachunkowość w 2020 roku

Pozostałe terminy

 • Zobacz 25-03-2020: szkolenie

Program


Wykładowcy:
 • Pani Agnieszka Gajewska - biegły rewident,
 • Pan Piotr Liss - doradca podatkowy (II termin) / Pan Tomasz Beger - doradca podatkowy (I termin),
 • Pani Ewa Komorowska - doradca podatkowy.

Terminy kursu:
 • 25, 28 lutego i 6 marca 2020 roku
 • 25, 27 marca i 2 kwietnia 2020 roku


Program kursu - 24 godziny wykładowe:

I. Podatki dochodowe w 2020 roku.

 1. Zmiany 2020: ulga na złe długi w podatkach dochodowych, zapłata na rachunek spoza tzw. Białej listy podatników + split payment w VAT – skutki w podatkach dochodowych.
 2. Kwalifikacja przychodów i kosztów do właściwego źródła, w tym na przełomie roku.
 3. Problematyka rozliczenia kosztów używania samochodów osobowych po nowelizacji w roku 2019.
 4. Inne wybrane koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (np. reprezentacja i reklama, kary umowne).
 5. Ograniczenia w zakresie kosztów finansowania dłużnego oraz zakupu usług niematerialnych.
 6. Opodatkowanie przychodów wynajmowanego środka trwałego (podatek minimalny).
 7. Podatek u źródła.
 8. Zasady korzystania z 9% stawki CIT, z uwzględnieniem zaliczek na CIT.
 9. Zeznanie roczne w podatkach dochodowych oraz inne obowiązki sprawozdawcze związane z zamknięciem roku + ceny transferowe (TP-R).
 10. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) osób do 26 roku życia.
 11. Wyższe koszty uzyskania przychodów dla pracowników oraz stawka PIT 17%.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.


II. Podatek VAT w 2020 roku.


 1. Nowy JPK_VAT i likwidacja deklaracji VAT:
  • wybrane elementy w nowej strukturze:
   • oznaczenia identyfikujące przedmiot opodatkowania z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług, którymi sprzedaż jest szczególnie narażona na nadużycia;
   • oznaczenia pozwalające na identyfikację czynności podlegających opodatkowaniu objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku przewidzianymi w ustawie;
   • oznaczenia dowodów sprzedaży;
   • oznaczenia dowodów zakupu;
  • JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie;
  • JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.
 2. Transakcje wewnątrzwspólnotowe:
  • nowe przesłanki do uznania transakcji jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;
  • nowe wymogi dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
  • podział dokumentów potwierdzających WDT;
  • wprowadzenie terminu na uzyskanie oświadczenia nabywcy potwierdzającego WDT;
  • obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej jako warunek zastosowania stawki 0% dla WDT;
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
   • Dyrektywa Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE.
   • Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzanie wykonawcze (UE) nr 282/2011.
 3. Transakcje międzynarodowe:
  • eksport towarów;
  • import towarów.
 4. Transakcje łańcuchowe – nowe zasady kwalifikacji transakcji łańcuchowych wewnątrz UE:
  • miejsce dostawy;
  • podmiot pośredniczący.
 5. Magazyny typu call-off stock – nowe zasady i warunki dla składów konsygnacyjnych.
 6. Biała lista podatników:
  • zakres informacji;
  • limit transakcji;
  • zlecenie przelewu;
  • sankcje: solidarna odpowiedzialność w VAT, konsekwencje w PIT i CIT;
  • uniknięcie sankcji;
  • kompensaty;
  • płatności za pomocą kart kredytowych;
  • płatności za pośrednictwem operatorów;
  • rachunki depozytowe, powiernicze, escrow;
  • rachunki cesyjne;
  • subrachunki;
  • rachunki zagraniczne;
  • rachunki gospodarki własnej banków/spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
  • rachunki prowadzone przez komorników i organy egzekucyjne;
  • zapisy umowne dotyczące rachunków bankowych.
 7. Mechanizm podzielonej płatności:
  • likwidacja odwrotnego obciążenia w dostawach towarów (zał. Nr 11) i świadczeniu usług budowlanych (zał. Nr 14);
  • zakres przedmiotowy dla transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności – nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT;
  • limit kwotowy dla obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności;
  • likwidacja krajowych informacji podsumowujących w obrocie krajowym – VAT-27;
  • płatności zbiorcze;
  • płatności z rachunku VAT;
  • sankcje niewykonania obowiązku realizacji przelewu w mechanizmie podzielonej płatności;
  • oznaczanie faktur realizowanych w mechanizmie podzielonej płatności;
  • sankcje za błędne oznaczanie faktur podlegających mechanizmowi podzielonej płatności;
  • sankcje dla nabywców niestosujących obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności;
  • przepisy przejściowe.
 8. Utrata prawa przedmiotowego.
 9. Zwolnienie z VAT dla dostaw nieruchomości w związku z wyrokiem ETS C-308/16.
 10. Warunki uzyskania zwrotu podatku w terminie 25 dni.
 11. Dodatkowe zobowiązania w przypadku złożenia korekty deklaracji.
 12. Pakiet paliwowy – nowy katalog produktów ropopochodnych.
 13. Wiążąca informacja stawkowa „WIS”.
 14. Faktury wystawiane do paragonów z NIP.
 15. Usługi noclegowe i gastronomiczne w ramach świadczenia usług turystyki.
 16. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Program szkolenia może ulec zmianie w zależności od bieżących prac legislacyjnych

III. Rachunkowość w 2020 roku.

 1. Prawo bilansowe na rok 2020 – zmiany wpływające na prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 2. Zasady (polityka) rachunkowości oraz dokumentowanie zdarzeń gospodarczych:
  • zmiany związane z szerokim wdrażaniem JPK do kontroli skarbowych, potrzeba nowych informacji;
  • księgi podatkowe a księgi rachunkowe – jak sprostać tym wymogom;
  • analiza przekrojowa danych pochodzących z JPK i systemów informatycznych użytkowanych w podmiotach.
 3. Inwentaryzacja – nowe trendy w sposobach przeprowadzania inwentaryzacji.
 4. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy.
 5. Sporządzanie sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej – automatyzacja procesu, jak przygotować się do nadchodzących zmian.
 6. Zasady zachowania porównywalności danych sprawozdawczych w kontekście zmiany sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu bilansowym.
 7. Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie.
 8. Prezentacja przychodów i kosztów.
 9. Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym.
 10. Rachunek z przepływów pieniężnych – automatyzacja – czy to możliwe? Praktyczne dostosowanie zasad rachunkowości.
 11. Informacja dodatkowa – kompletność ujmowanych danych – jak ewidencjonować dane przez cały rok?
 12. Sprawozdanie z działalności – KSR 9.
 13. Obowiązki i odpowiedzialność osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie finansowe. Zasady przechowywania dokumentacji, w tym archiwa elektronicznych dokumentów, ochrona danych (w tym RODO).
 14. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1150,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1035,00 zł).

Back to top