Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Jacek Kędziora – specjalista ds. kadr, adwokat

Program kursu (16 godzin wykładowych):

        PROGRAM SZKOLENIA

  1. Prawne aspekty rekrutacji pracowników
   • Jak przeprowadzać proces rekrutacji i jakich pytań nie należy zadawać kandydatom do pracy?
   • Jak uniknąć zarzutu dyskryminacji?
   • Jakie dane osobowe kandydata do pracy może przetwarzać przyszły pracodawca?
   • Przez jaki okres można przechowywać CV oraz inne dokumenty dostarczone przez kandydata w ramach rekrutacji?
  2. Nawiązanie stosunku pracy
   • W jaki sposób może dojść do nawiązania stosunku pracy?
   • Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje Kodeks pracy?
   • W jakich przypadkach może dojść do ponownego nawiązania umowy o pracę zawartej na okres próbny?
   • Jakie są limity zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony?
   • W jakich sytuacjach można zawrzeć umowę na czas określony z przekroczeniem limitów?
   • Jak sporządzić umowę o prace dopasowaną do specyfiki pracy danego pracownika?
   • Czy można zastąpić umowę o pracę umową cywilnoprawną?
   • Czy można zatrudnić pracownika na podstawie dwóch umów?
   • Czy w ramach jednej umowy można powierzyć pracownikowi kilka rodzajów pracy?
   • Czy sporządzenie pisemnego zakresu obowiązków jest obowiązkowe?
   • Na co należy zwrócić uwagę zatrudniając pracownika na część etatu?
  3. Zmiana stosunku pracy
   • W jaki sposób dokonać trwałej zmiany treści stosunku pracy?
   • Czy zawarcie porozumienia zmieniającego jest możliwe w każdym przypadku?
   • Czy porozumienie zmieniające może być zawarte na czas oznaczony?
   • Na jakich zasadach warto powierzać funkcje kierownicze?
   • Na co należy zwrócić uwagę wypowiadając pracownikowi warunki pracy i płacy?
   • W jaki sposób wprowadzać zmiany regulaminu wynagrodzenia w sytuacji gdy są one korzystne lub mniej korzystne dla pracownika?
   • Czy pracodawca może dokonać zmiany zakresu obowiązków pracownika bez jego zgody?
   • Kiedy pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę bez jego zgody?
   • Czy w trakcie trwania umowy może dojść do zmiany podmiotu zatrudniającego i czy wymaga to zgody pracownika?
   • Czy można zawiesić stosowanie niektórych przepisów prawa pracy z uwagi na złą sytuację ekonomiczną pracodawcy?
   • Jakie instrumenty zmiany stosunku pracy przewidziano w tarczach antykryzysowych?
  4. Monitoring i inne formy kontroli
   • Jakie są zasady stosowana monitoringu wizyjnego?
   • Czy pracodawca może kontrolować pocztę służbową pracownika?
   • Czy pracodawca może kontrolować stan trzeźwości pracownika?
   • Czy dopuszczalne jest pobieranie danych biometrycznych od pracownika na potrzeby ewidencji przebywania na terenie zakładu pracy i czasu pracy?
   • Czy można stosować kontrolę osobistą lub przeglądać rzeczy (np. plecak, torbę) wynoszone przez pracownika przy opuszczaniu zakładu pracy?
   • Jak chronić tajemnicę informacji uzyskanych przez pracownika w związku z pracą?
  5. Dyscyplina pracy, motywowanie pracownika oraz pociąganie go do odpowiedzialności
   • W jakim zakresie można wydać polecenie skierowane do pracownika?
   • Jaką funkcję pełni układ zbiorowy pracy, regulamin pracy i obwieszczenie i co powinny zawierać?
   • Kiedy konieczne jest współdziałanie pracodawcy z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników?
   • Jak nagradzać i premiować załogę, aby uniknąć zarzutu dyskryminacji?
   • Na co uważać przy tworzeniu systemów motywacyjnych?
   • Czym różni się premia uznaniowa od premii „regulaminowej”?
   • W jaki sposób wymierzać karę porządkową?
   • Kiedy mamy do czynienia z dyscyplinowaniem pracownika a kiedy z mobbingiem, molestowaniem lub nierównym traktowaniem w zatrudnieniu?
   • Na jakich zasadach pracownik ponosi odpowiedzialność za spowodowane szkody?
   • Jak zabezpieczyć interesy pracodawcy powierzając pracownikowi telefon, komputer, samochód lub inny składnik mienia?
  6.  Rozwiązanie stosunku pracy
   • Czym różni się rozwiązanie stosunku pracy od jego wygaśnięcia?
   • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – czy można oznaczyć dowolną datę ustania stosunku pracy?
   • Jaka powinna być forma i treść wypowiedzenia?
   • Czy można wypowiedzieć stosunek pracy bez zachowania tradycyjnej formy pisemnej?
   • Co zrobić, gdy pracownik nie chce przyjąć wypowiedzenia?
   • Jak ustalić długość okresu wypowiedzenia?
   • Jak skracać i wydłużać okres wypowiedzenia i jakie są tego konsekwencje?
   • Czy można wyznaczyć pracownikowi urlop wypoczynkowy w trakcie okresu wypowiedzenia bez jego zgody?
   • Jak zwolnić pracownika z obowiązku pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (czy pracodawca może zmienić swoją decyzję)?
   • Jak cofnąć wypowiedzenie?
   • Jaka jest rola związku zawodowego w przypadku wypowiedzenia umowy?
   • Komu i kiedy nie można wręczyć wypowiedzenia?
   • Czy pracownik w okresie wypowiedzenia ma takie same uprawnienia i obowiązki jak pozostałe osoby?
   • W jakich sytuacjach pracodawca musi uzasadniać swoją decyzję?
   • Co może być powodem zwolnienia pracownika?
   • W jaki sposób należy opisać przyczynę zwolnienia pracownika?
   • Na co uważać w przypadku przyczyn dotyczących pracownika?
   • Na co należy zwrócić uwagę wypowiadając umowę z przyczyn niedotyczących pracownika?
   • Czym różni się likwidacja stanowiska pracy od redukcji zatrudnienia?
   • Jakie mogą być kryteria doboru pracownika do zwolnienia spośród większej grupy osób zatrudnionych?
   • Czy można zwolnić pracownika z uwagi na wiek?
   • Czy posiadanie innego źródła utrzymania np. w postaci prawa emerytury może być kryterium doboru pracownika do zwolnienia?
   • Kiedy zwolnienia chorobowe mogą stanowić podstawę zakończenia współpracy?
   • Kiedy może dojść do rozwiązana umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i jakie należy spełnić wymogi?
   • Czy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest ograniczone terminem?
   • Czy zamiar rozwiązania umowy bez wypowiedzenia podlega konsultacji ze związkiem zawodowym?
   • Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w związku z nieprawidłowym wypowiedzeniem umowy lub jej rozwiązaniem bez wypowiedzenia?
   • Czy pracownik może wręczyć pracodawcy „dyscyplinarkę” i czy pracodawca może to zakwestionować?
   • Jak prawidłowo wskazać tryb i podstawę ustania stosunku pracy w świadectwie pracy?
   • Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku gdy sąd orzekł o wadliwości wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia?
  7. Zadania kierownika w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy
   • Pojęcie czasu pracy, doby pracowniczej, tygodnia, okresu rozliczeniowego oraz osób zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy.
   • Ustalanie wymiaru czasu pracy pracownika.
   • Rozkład czasu pracy a grafik/harmonogram czasu pracy.
   • Dla kogo nie trzeba sporządzać grafiku?
   • Na jakich zasadach dokonać zmiany grafiku w tracie okresu rozliczeniowego?
   • Dobór odpowiedniego systemu czasu i okresu rozliczeniowego.
   • Zachowanie minimalnych norm odpoczynku.
   • Na czym polega ruchomy czas pracy i jak go wdrożyć?
   • Jak ewidencjonować czas pracy?
   • Czas pracy pracowników zatrudnionych na część etatu.
   • Obowiązek wprowadzenia dodatkowej informacji do umowy o pracę zawartej z pracownikiem zatrudnionym na część etatu.
   • Czas pracy kadry kierowniczej.
   • Czas pracy osób niepełnosprawnych (normy czasu pracy, dodatkowa przerwa, zwolnienie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia).
   • Czas pracy w podróży służbowej.
   • Praca w godzinach nadliczbowych, w soboty, niedziele i święta oraz w porze nocnej.
   • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych.
   • Jak identyfikować godziny nadliczbowe?
   • W jaki sposób rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych?
   • Rekompensata pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
   • Rekompensata pracy w niedziele i święta.
   • Rekompensata pracy w porze nocnej.
   • Wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw osobistych i zasady odpracowywania.
  8. Usprawiedliwianie nieobecności pracownika w pracy. Urlopy pracownicze.
   • Zasady i tryb usprawiedliwiania nieobecności pracownika w pracy.
   • Zwolnienia okolicznościowe, krwiodawstwo, wezwanie do stawiennictwa w sądzie oraz inne przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy.
   • Jak ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego?
   • Na czym polega zasada udzielania urlopu w dniach a jego rozliczania w godzinach?
   • Co dzieje się z udzielonym urlopem w razie choroby pracownika?
   • Od czego zależy termin wykorzystania urlopu?
   • Czy można zmienić ustalony termin urlopu?
   • Czy można wezwać pracownika do przerwania urlopu?
   • Przykłady urlopów pracowniczych, innych niż urlop wypoczynkowy.
  9. Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem
   • Ochrona stosunku pracy kobiety w ciąży.
   • Co dzieje się gdy pracownica poinformuje o ciąży już po rozwiązaniu umowy?
   • Ochrona stosunku pracy osób korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem.
   • Na jakie stanowisko powraca pracownik po okresie korzystania z urlopów?
   • Jak kształtować czas pracy kobiety w ciąży oraz osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 4?
   • Czy osoby te można delegować poza stałe miejsce pracy?
   • Czy można łączyć prace z urlopem rodzicielskim i wychowawczym?
  10. Pracownik niepełnosprawny
   • Z czego wynikają szczególne uprawnienia pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności?
   • Jak kształtować czas pracy pracowników z niepełnosprawnością?
   • Dodatkowy urlop oraz inne przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy.
  11. Odpowiedzialność kierownictwa za naruszanie przepisów prawa pracy
   • Kto odpowiada za naruszenia w przypadku kontroli?
   • W jakiej wysokości nakładane są grzywny?
   • Jakie są prawa PIP w przypadku kontroli?
  12. Odpowiedzi na pytania Uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119