fbpx

BILANS 2020 - MODUŁ VI – ASPEKTY PODATKOWE ZWIĄZANE Z ZAMKNIĘCIEM KSIĄG RACHUNKOWYCH

Pozostałe terminy

 • Zobacz 22-01-2021: szkolenie

Program

Moduł ten obejmuje 8 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu jednego dnia.

Wykładowca: Magdalena Giedrojć-Juraha - biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Księgi rachunkowe jako podstawa rozliczeń podatkowych:
  • konsekwencje uznania ksiąg rachunkowych za księgi podatkowe,
  • zapisy w polityce rachunkowości a występujące w jednostce obciążenia podatkowe,
  • obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego i zapisów ordynacji podatkowej dla poszczególnych typów jednostek zdefiniowanych w ustawie Prawo przedsiębiorców - w szczególności JPK i elementy e-sprawozdania,
  • odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg podatkowych oraz sporządzonych na ich podstawie zeznań podatkowych a sporządzenie sprawozdania finansowego.
 2. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia sprawozdania finansowego a terminowość i rzetelność rozliczeń podatkowych:
  • harmonogram prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych uwzględniający terminy sporządzania zeznań podatkowych,
  • wycena bilansowa składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia: wycena w walutach obcych, wycena środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów należności, zobowiązań i rezerw,
  • wpływ na sprawozdanie finansowe i obciążenia podatkowe wyników przeprowadzonej w jednostce inwentaryzacji,
  • identyfikacja dla celów bilansowych zdarzeń po dniu bilansowym i ich wpływ na wysokość opodatkowania.
 3. Księgi rachunkowe jako podstawa wyliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym:
  • pojęcie przychodów według ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego,
  • moment uzyskania przychodów (z uwzględnieniem korekt) oraz ich dokumentowanie,
  • pojęcie kosztów uzyskania przychodów według ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego,
  • moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów (z uwzględnieniem korekt) oraz ich dokumentowanie.
 4. Podatek odroczony a bieżące zobowiązanie podatkowe: schemat ustalania, ewidencja w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 5. Weryfikacja prawidłowości rozliczeń w roku obrotowym dla podatku od towarów i usług (VAT):
  • różnice w podstawie opodatkowania dla podatku VAT w stosunku do podatków dochodowych i ich ewidencja w księgach rachunkowych,
  • prezentacja stanu rozliczeń z tytułu podatku VAT w sprawozdaniu finansowym.
 6. Weryfikacja prawidłowości rozliczeń w trakcie roku obrotowego podatków tzw. kosztowych (podatek od nieruchomości, PCC) i ich odzwierciedlenie w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym.
 7. Podatek odroczony a bieżące zobowiązanie podatkowe: schemat ustalania, ewidencja w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 8. Nota podatkowa z informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego sporządzonego w ustrukturyzowanej formie:
  • zasady i termin sporządzania oraz przesyłania do odpowiednich organów zeznania o osiągniętych przychodach, kosztach podatkowych i wysokości podatku dochodowego a obowiązek sporządzania noty podatkowej,
  • konstrukcja noty podatkowej - załącznika do e-sprawozdania finansowego sporządzonego w formie ustrukturyzowanej,
  • sporządzenie przykładowej noty podatkowej w oparciu o założenia do przykładu - ćwiczenie praktyczne.
 9. Wybrane rozwiązania wynikające z tarczy antykryzysowej Covid-19 na gruncie podatku dochodowego i ich ewidencja w księgach rachunkowych.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
 • Sesja video I 9.00 - 10.30
 • Sesja video II 10.45 - 12.15
 • Sesja video III 12.45 - 14.15
 • Sesja video IV 14.45 - 16.15

Wymagania techniczne:
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.


Istnieje możliwość zakupu zeszytu specjalnego RACHUNKOWOŚCI pt. „Zamknięcie roku 2020”.
https://rachunkowosc.com.pl/zamkniecie_roku_2020

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top