BILANS 2018 - MODUŁ I – ZAMKNIĘCIE ROKU I SPORZĄDZANIE JEDNOSTKOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

 • Kategoria: BILANS
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 31-01-2019
 • Koniec zapisów: 31-01-2019
 • Wykładowcy: Fołta Teresa

Program

Moduł ten obejmuje 8 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu jednego dnia.

Wykładowcy i terminy szkoleń:

Termin szkolenia

Wykładowca

14 listopada 2018 r.

Marta Kostrzewa – biegły rewident

3 grudnia 2018 r.

Justyna Beata Zakrzewska – biegły rewident

10 grudnia 2018 r.

Adam Kęsik – biegły rewident

18 grudnia 2018 r.

Jadwiga Godlewska – biegły rewident

9 stycznia 2019 r.

Adam Kęsik – biegły rewident

16 stycznia 2019 r.

Jadwiga Godlewska – biegły rewident

31 stycznia 2019 r.

Teresa Fołta – biegły rewident


Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Uwarunkowania sprawozdawczości finansowej w Polsce:
  • szczegółowość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym w zależności od wielkości podmiotu gospodarczego,
  • zmiany w polskim prawie bilansowym w roku 2018 (ustawa o rachunkowości i Krajowe Standardy Rachunkowości) i ich wpływ na sprawozdawczość finansową.
 2. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia sprawozdania finansowego:
  • inwentaryzacja i zapewnienie kompletności ujęcia zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym,
  • powiązanie ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w poszczególnych elementach i pozycjach sprawozdawczości finansowej.
 3. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:
  • wycena aktywów i pasywów a wiarygodność danych prezentowanych przez sprawozdania finansowe,
  • zastosowanie uproszczeń w wycenie aktywów i pasywów przez jednostki małe i mikro.
 4. Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie:
  • rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe (np. powiązanie wartości bilansowej z zapisami w księgach rachunkowych, weryfikacja poprawności zastosowanych odpisów amortyzacyjnych i związana z nią trwała utrata wartości - KSR 4, leasing z uwzględnieniem zaktualizowanych postanowień KSR 5),
  • rzeczowe aktywa obrotowe (np. istota zastosowania reguły „możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto”, ujawnienie wartości bilansowej wyrobów gotowych, które w trakcie roku nie były objęte ewidencją szczegółową, nowy KSR nr 12 dla wyceny aktywów biologicznych),
  • rozrachunki (np. zasady przyporządkowania do poszczególnych pozycji szczegółowych sprawozdania finansowego, poprawność weryfikacji kwot należnych o odpisy aktualizujące),
  • inwestycje i zobowiązania finansowe (np. powiązanie ewidencji szczegółowej aktywów i zobowiązań finansowych z ich odzwierciedleniem w poszczególnych pozycjach bilansowych, specyficzne wymogi wyceny bilansowej i możliwe do zastosowania uproszczenia, zastosowanie wartości godziwej w praktyce sprawozdawczości polskiej),
  • rezerwy, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów (np. ujęcie w księgach rachunkowych a przyporządkowanie tytułów do rezerw lub rozliczeń międzyokresowych, udokumentowanie szacunków, wycena i prezentacja transakcji długoterminowych - kontrakty),
  • pozostałe pozycje ujawniane w bilansie (np. poprawność prezentacji pozycji kapitałowych lub funduszowych w kontekście dokumentów formalnoprawnych funkcjonowania podmiotu sprawozdawczego).
 5. Prezentacja przychodów i kosztów:
  • przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej (np. wpływ zdarzeń po dniu bilansowym a kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych w przychodach i zrównanych z nimi),
  • pozostała działalność operacyjna i finansowa (np. poprawność prezentacji w poszczególnych pozycjach, wynik na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji, dotacje rządowe i ujawnienie informacji o pomocy z funduszy unijnych, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z pozycjami ujawnionymi w sprawozdaniu),
  • pozostałe pozycje (np. poprawność ujęcia podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem postanowień KSR 2, poprawność zamknięcia ksiąg rachunkowych i ujęcia wyniku netto w sprawozdaniu),
  • weryfikacja przychodów i kosztów dla potrzeb sprawozdawczości podatkowej.
 6. Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym - zakres i szczegółowość pozycji ujawnianych w zestawieniu zmian w kapitale i ich powiązanie z księgami rachunkowymi oraz poszczególnymi pozycjami ujawnionymi w pozostałych elementach sprawozdania finansowego.
 7. Rachunek z przepływów pieniężnych - metodologia sporządzania, ogólne informacje o pozycjach ujawnianych w obszarze korekt działalności operacyjnej, prezentacja kluczowych informacji w zakresie przepływów działalności inwestycyjnej i finansowej, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w sprawozdaniu z przepływów.
 8. Informacja dodatkowa:
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego (np. zakres danych identyfikujących podmiot sprawozdawczy, objaśnienie zasad ujawnienia specyficznych a będących w gestii kierownika jednostki zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego, objaśnienie nietypowych zdarzeń gospodarczych wpływających na porównywalność danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym),
  • dodatkowe informacje i objaśnienia (np. rodzaj podmiotu i charakter działalności a zakres objaśnień, powiązanie objaśnień z innymi pozycjami ujawnionymi w pozostałych elementach sprawozdania finansowego, zakres informacji pozafinansowych prezentowanych przez podmiot sprawozdawczy, objaśnienia dotyczące jednostek powiązanych i dane niezbędne dla potrzeb konsolidacji),
  • prezentowanie tytułów wpływających na wynik finansowy brutto dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
 9. Obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie finansowe:
  • obowiązki i odpowiedzialność osoby, której powierzono sporządzanie sprawozdania finansowego za wiarygodność prezentowanych informacji,
  • odpowiedzialność i obowiązki kierownika jednostki i organów nadzorujących (terminowość sporządzenia, upublicznianie sprawozdania finansowego, nadzór nad prowadzącymi księgi rachunkowe, itp.),
  • obowiązki związane ze sprawozdawczością „elektroniczną”.
 10. Procedury badania sprawozdań finansowych - prawidłowość wyboru firmy audytorskiej, istota pracy biegłego rewidenta a oczekiwania co do wyniku jego pracy, zasady współpracy z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdania finansowego.
 11. Projektowane zmiany w przepisach prawa bilansowego i ich wpływ na sprawozdawczość lat następnych w kontekście porównywalności danych za rok 2018.

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość zakupu zeszytu specjalnego RACHUNKOWOŚCI pt. „Zamknięcie roku 2018”.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
445,00
(dla członków Stowarzyszenia – 422,75 zł).

Back to top