fbpx

BILANS 2020 - MODUŁ II – ZAMKNIĘCIE ROKU I SPORZĄDZANIE JEDNOSTKOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DLA JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEMU BADANIU PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

 • Kategoria: BILANS 2020
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 08-02-2021
 • Koniec zapisów: 08-02-2021
 • Wykładowcy: Wilk Bożena

Program

Moduł ten obejmuje 8 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu jednego dnia.

Terminy szkoleń:

 • 14 stycznia 2021 r. - Aneta Wilk-Łyś - biegły rewident - szkolenie on-line
 • 8 lutego 2021 r. - Bożena Wilk - biegły rewident - szkolenie stacjonarne

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Przepisy obowiązujące podmioty podlegające obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.
 2. Aktualizacja prawa bilansowego - zmiany w przepisach w 2020 roku.
 3. Przygotowanie ksiąg do sporządzenia sprawozdania finansowego:
  • inwentaryzacja i zapewnienie kompletności ujęcia zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym;
  • powiązanie ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w poszczególnych elementach i pozycjach sprawozdawczości finansowej;
  • wycena końcoworoczna aktywów i pasywów.
 4. Szacunki księgowe: amortyzacja, rezerwy, odpisy aktualizujące.
 5. Leasing - ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
 6. Instrumenty finansowe - ujęcie, wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 7. Ustalanie aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego:
  • różnice przejściowe i „trwałe”;
  • analiza efektywnej stawki podatkowej;
  • podatek odroczony w przypadku działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
 8. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych.
 9. Sporządzanie zestawienia zmian w kapitale własnym.
 10. Błędy lat ubiegłych i zmiany zasad rachunkowości - ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
 11. Kompletność sprawozdania finansowego - jak sporządzić kwestionariusz?
 12. E-sprawozdanie - wyzwanie czy rutyna?
 13. Przykłady nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych.
 14. Badanie sprawozdania finansowego:
  • ryzyko badania, w tym ocena ryzyka oszustwa;
  • istotność;
  • ocena kontroli wewnętrznej;
  • proces gromadzenia dowodów badania;
  • sprawozdanie z badania i jego ewentualne modyfikacje;
  • szczególne wymagania dla JZP.
 15. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
 • w przypadku kursów realizowanych w formie stacjonarnej 450,00 zł od osoby (dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł) - cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch,
 • w przypadku kursów realizowanych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (on-line) 320,00 zł od osoby (dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł) – cena obejmuje: udział w kursie oraz autorskie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej.


Istnieje możliwość zakupu zeszytu specjalnego RACHUNKOWOŚCI pt. „Zamknięcie roku 2020”.
https://rachunkowosc.com.pl/zamkniecie_roku_2020

Planowane terminy zajęć

SZKOLENIE STACJONARNE

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top