Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace Prawo
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
04.03.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
04.03.2022
Wykładowca:
Kędziora Jacek

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Jacek Kędziora – specjalista ds. kadr, adwokat

Program kursu (6 godzin wykładowych):
 1. Prawo do urlopu wypoczynkowego – wprowadzenie
 2. Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego
 3. Wymiar urlopu wypoczynkowego
 4. Staż pracy i inne okresy mające wpływ na wymiar urlopu ze szczególnym uwzględnieniem:
  • okresów nauki,
  • okresów pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium stażowego,
  • okresów pracy w gospodarstwie rolnym,
  • zagranicznego stażu pracy,
  • okresów za które pracownik nabywa prawo do odszkodowania lub innych świadczeń płatnych przez pracodawcę,
  • okresów służby wojskowej oraz pełnienia innego rodzaju służby mundurowej
 5. Skutki udokumentowania przez pracownika stażu pracy w trakcie zatrudnienia.
 6. Prawo do urlopu w pierwszym roku aktywności zawodowej pracownika:
  • specyficzne zasady nabywania prawa do urlopu,
  • brak ustawowego obowiązku zaokrąglania niepełnych dni urlopu w górę,
  • rozliczanie urlopu w przypadku zmiany pracodawcy w tym samym roku kalendarzowym,
  • studium przypadku
 7. Prawo do tzw. kolejnego urlopu pracownika pełnoetatowego oraz zatrudnionego na część etatu:
  • zasady nabywania urlopu,
  • zasady zaokrąglania urlopu,
  • udzielanie urlopu w dniach a rozliczanie w godzinach,
  • urlop proporcjonalny,
  • zmiana pracodawcy w trakcie miesiąca,
  • zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego,
  • zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie roku,
  • dwie umowy z tym samym pracodawcą,
  • zatrudnienie w kilku miejscach a maksymalna pula urlopu w roku kalendarzowym,
  • urlop uzupełniający wynikający z nabycia prawa do urlopu w wyższym wymiarze,
  • wykorzystanie urlopu w wyższym wymiarze u poprzedniego pracodawcy,
  • studium przypadku – naliczanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
 8. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego:
  • termin wykorzystania urlopu,
  • wymóg zaplanowania jednej części urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni,
  • plan urlopów,
  • urlop na żądanie,
  • udzielenie urlopu na cały dzień lub jego część,
  • zmiana terminu urlopu na wniosek pracownika,
  • odwołanie pracownika z urlopu bądź zmiana terminu z przyczyn dotyczących pracodawcy,
  • niezdolność pracownika do pracy spowodowana chorobą oraz inne okoliczności uniemożliwiające wykorzystanie urlopu,
  • udzielanie urlopu wypoczynkowego po powrocie pracownika z urlopów związanych z rodzicielstwem,
  • urlop zaległy – odpowiedzialność i uprawnienia pracodawcy,
  • urlop wypoczynkowy w świetle przepisów wprowadzonych w okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19,
  • urlop a złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia,
  • urlop wypoczynkowy a powołanie pracownika do służby wojskowej (w tym wojskowej obrony terytorialnej, służby przygotowawczej lub ćwiczeń),
  • kiedy można odstąpić od wypłaty ekwiwalentu.
 9. Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla niepełnosprawnego pracownika
 10. Szczególne przypadki urlopów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz stanowisk urzędowych (w tym Państwowej Inspekcji Pracy)
 11. Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119