Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Kadry/płace Prawo
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
30.03.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
30.03.2022
Wykładowca:
Kędziora Jacek

Opłata:
460,00 zł - cena podstawowa
437,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Jacek Kędziora – specjalista ds. kadr, adwokat

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Zagadnienia ogólne
  • Ustanie umownego stosunku pracy – różnice pomiędzy rozwiązaniem a jej wygaśnięciem umowy o pracę,
  • Charakter norm prawnych regulujących ustanie stosunku pracy,
  • Formy prawne rozwiązywania umów o pracę,
  • Moment dokonania czynności prawnej,
  • Odwołanie oświadczenia woli,
  • Zasady reprezentacji pracodawcy przy czynnościach z zakresu prawa pracy,
  • Reprezentacja pracownika przez zakładową organizację związkową,
  • Skutki wadliwości czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę.
 2. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  • Omówienie konstrukcji prawnej,
  • Oferta zawarcia porozumienia, jej zmiana i przyjęcie oferty,
  • Umowy podlegające rozwiązaniu w drodze porozumienia stron,
  • Ochrona pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę a porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę,
  • Forma i treść porozumienia (przykłady postanowień wprowadzanych do porozumienia),
  • Wady oświadczenia woli,
  • Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę w świetle orzecznictwa.
 3. Wypowiedzenie umowy o pracę
  • Istota wypowiedzenia.
  • Początek i koniec okresu wypowiedzenia,
  • Doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę,
  • Wypowiedzenie umowy o pracę a zasada równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu. Prawa i obowiązki stron w okresie wypowiedzenia.
  • Wypowiadanie umów terminowych (z uwzględnieniem zasad wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej 22 lutego 2016 r.),
  • Wypowiadanie umów na czas nieokreślony:
   • tryb, treść i forma,
   • konsultacja związkowa,
   • przyczyna wypowiedzenia (rodzaje przyczyn w świetle orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego), kryteria doboru pracownika do zwolnienia,
  • Okres wypowiedzenia:
   • ustalanie długości zatrudnienia u danego pracodawcy,
   • uwzględnianie okresu zatrudnienia w sytuacji przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę,
   • zmiana okresu wypowiedzenia w drodze uzgodnień stron,
   • ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy.
  • Skrócenie okresu wypowiedzenia (przesłanki, tryb i uprawnienia pracownika z tym związane),
  • Zwolnienie od pracy na poszukiwanie pracy,
  • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
  • Ochrona przedemerytalna a obniżony wiek emerytalny,
  • Ochrona przed wypowiedzeniem w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy,
  • Pozostałe przypadki ochrony pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę.
 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
  • Odwołanie od wypowiedzenia.
  • Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
  • Przywrócenie pracownika do pracy. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Odmowa ponownego zatrudnienia.
  • Odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę,
  • Skutki błędnego skrócenia okresu wypowiedzenia,
  • Zasady zaliczania okresu pozostawania bez pracy do stażu pracy.
 5. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika w świetle orzecznictwa. Termin na złożenie oświadczenia.
  • Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika w świetle orzecznictwa. Termin na złożenie oświadczenia. Ponowne zatrudnienia pracownika.
  • Tryb, treść, forma i doręczenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia. Konsultacja związkowa.
  • Ochrona pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Odwołanie do sądu pracy,
  • Rodzaje roszczeń,
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w okresie wypowiedzenia,
  • Zasady zaliczania okresu pozostawania bez pracy do stażu pracy.
 7. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
  • Przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika w świetle orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego,
  • Treść i forma oświadczenia,
  • Termin na złożenie oświadczenia,
  • Uprawnienia pracownika związane ze złożonym oświadczeniem
 8. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.
  • Roszczenie pracodawcy o odszkodowanie,
  • Ustalanie odszkodowania
 9. Świadectwo pracy
  • Zasady wydawania świadectwa pracy,
  • Sprostowanie i uzupełnienie świadectwa pracy,
  • Rozszerzony zakres informacji zamieszczanych w świadectwie pracy,
  • Wzór świadectwa.
 10. Wybrane zagadnienia z zakresu tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych
  • Zakres stosowania ustawy,
  • Zwolnienie indywidualne a zwolnienie grupowe,
  • Odprawa pieniężna,
  • Ponowne zatrudnienie pracownika.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119