Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Rachunkowość Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
27.06.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
27.06.2024
Wykładowca:
Zasiewska Katarzyna

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
460,00 zł - cena podstawowa
437,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
435,00 zł - cena podstawowa
413,25 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Cel

Celem kursu jest:

 • doskonalenie wiedzy osób wykonujących między innymi następujące zawody: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), specjalista ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105), główny księgowy (kod zawodu 121101), doradca podatkowy (kod zawodu 241204), biegły rewident (kod zawodu 241101) oraz kierownik biura rachunkowości (kod zawodu 121102); zawody te zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy  wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społeczne z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227 ze zm.);
 • przekazanie uczestnikom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu różnic kursowych (księgowych i podatkowych).

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 1. aktywny udział uczestników w zajęciach,
 2. samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 3. analizowanie aktów prawnych.

Program

Wykładowca: Katarzyna Zasiewska

Program kursu (8 godzin wykładowy):

 1. Różnice kursowe – podstawowe pojęcia, przyczyny powstawania, klasyfikacja oraz podstawy prawne ich ustalania
  • Podstawowe pojęcia związane z różnicami kursowymi.
  • Podstawy prawne dotyczące przeliczania operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych (według prawa bilansowego i prawa podatkowego).
  • Klasyfikacja różnic kursowych według prawa bilansowego i podatkowego.
 2. Wycena operacji gospodarczych i zasady ustalania różnic kursowych według prawa bilansowego
  • Uregulowania ustawy o rachunkowości w zakresie walut obcych.
  • Dowody księgowe w walutach obcych.
  • Wycena operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych według prawa bilansowego.
  • Wycena na dzień bilansowy składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych.
  • Niezrealizowane różnice kursowe a podatek odroczony.
  • Różnice kursowe w sprawozdaniu finansowym.
 3. Wycena transakcji i zasady ustalania różnic kursowych według prawa podatkowego
  • Metoda podatkowa – uregulowania prawne i zasady stosowania.
  • Metoda bilansowa (rachunkowa) – uregulowania prawne, warunki i zasady stosowania.
  • Ustalanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walutach obcych.
  • Dodatnie i ujemne różnice kursowe według prawa podatkowego.
  • Eliminacja (odwrócenie) różnic kursowych niezrealizowanych w przypadku stosowania metody podatkowej.
  • Kursy walut stosowane dla celów podatku od towarów i usług, w tym „uproszczone” zasady wyboru kursu do przeliczenia, zasady stosowania kursów walutowych w przypadku faktur korygujących (Slim VAT 3).
 4. Przeliczanie transakcji wyrażonych w walutach obcych oraz ustalanie różnic kursowych (księgowych i podatkowych) – praktyczne przykłady
  • Różnice kursowe dotyczące obrotu własnymi środkami pieniężnymi.
  • Różnice kursowe związane z należnościami i zobowiązaniami w walucie obcej.
  • Faktury w walucie obcej w przypadku transakcji opodatkowanych na terytorium kraju.
  • Kursy walut stosowane w przypadku faktur korygujących.
  • Kompensata rozrachunków wyrażonych w walucie obcej.
  • Rozliczanie podróży służbowych w walucie obcej.
  • Różnice kursowe „niewynikowe”.
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych realizowanych w ciągu dwu dni szkoleniowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119