Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Inne
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
19-20.02.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
19.02.2022
Wykładowca:
Rumszus Bożenna

Opłata:
550,00 zł - cena podstawowa
460,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
490,00 zł - cena dla osób kontynuujących naukę po kursach długich
Zapisz się

Program

Wykładowca: Bożenna Rumszus – specjalista z zakresu programu PŁATNIK

Termin kursu:

 • 19-20 lutego 2022 roku
Program kursu (16 godzin wykładowych):

WSTĘP DO ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH – WYKŁAD (1 godz.)

 1. Zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych.
 2. Ubezpieczenie zdrowotne w ZUS a prawo do korzystania ze świadczeń medycznych.
 3. Prawa i obowiązki płatnika składek ZUS.
 4. Prawa i obowiązki ubezpieczonego w systemie ubezpieczeń ZUS.
 5. Tytuły do ubezpieczeń (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, działalność gospodarcza).
 6. Zgłaszanie do ubezpieczeń ubezpieczonego i członków ich rodzin.
 7. Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE (15 godz.)

 1. Funkcjonowanie programu:
  • menu główne, opis ekranów i okienek, skróty klawiaturowe,
  • parametry wyliczeniowe do weryfikacji poprawności danych,
  • zapis zdarzeń w dzienniku operacji,
  • aktualizacja komponentów programu.
 2. Operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników:
  • zakładanie i modyfikacja kartoteki płatnika,
  • potwierdzanie danych płatnika w ZUS – pobieranie danych z ZUS,
  • zgłoszenie i wyrejestrowanie osoby prawnej i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
  • zmiana danych identyfikacyjnych i adresowych płatnika składek.
 3. Obsługa rejestru ubezpieczonych:
  • zakładanie i modyfikacja kartoteki ubezpieczonego,
  • potwierdzanie danych ubezpieczonego w ZUS – pobieranie danych z ZUS,
  • wyszukiwanie i filtrowanie danych w rejestrze ubezpieczonych,
  • obsługa pól ATRYBUT1 i ATYBUT2.
 4. Dokumenty zgłoszeniowe ubezpieczonego – ZUS ZZA, ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA:
  • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
  • zgłoszenie i wyrejestrowanie zleceniobiorcy (zbieg tytułów do ubezpieczenia),
  • zgłoszenie zmiany danych (nazwiska, adresu) ubezpieczonego,
  • zgłoszenie zmiany zakresu ubezpieczeń.
 5. Obsługa członków rodziny ubezpieczonego:
  • zgłoszenie i wyrejestrowanie członka rodziny na dokumencie ZUS ZCNA,
  • zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych i adresowych członka rodziny,
  • wyrejestrowanie członka rodziny włącznie z wyrejestrowaniem pracownika,
  • monitoring członków rodziny w kartotece ubezpieczonego.
 6. Obsługa zestawu z dokumentami zgłoszeniowymi:
  • dodawanie dokumentów do zestawu / odłączanie dokumentów,
  • weryfikacja poprawności danych w zestawie,
  • ustawianie kolejności przetwarzania dokumentów zgłoszeniowych w ZUS.
 7. Generowanie miesięcznych raportów rozliczeniowych: ZUS RZA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RPA, w tym:
  • raporty składkowe:
   • pracownika, zleceniobiorcy – w trakcie i po zakończeniu zatrudnienia,
   • pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności uzyskanym w trakcie miesiąca rozliczeniowego,
   • pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim,
   • pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym,
   • pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym z jednoczesną pracą na umowę zlecenia,
  • rejestracja przekroczenia przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • rejestracja okresów przerw w opłacaniu składek pracownika: choroba, urlop bezpłatny, urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy,
  • rejestracja wyrównania świadczenia chorobowego,
  • rejestracja danych na formularzu ZUS RPA jako uzupełnienie danych wykazanych w raporcie ZUS RCA.
 8. Generowanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w oparciu o imienne raporty rozliczeniowe: ZUS RZA, ZUS RCA, ZUS RSA.
 9. Tworzenie zestawu z dokumentami rozliczeniowymi:
  • weryfikacja kompletności danych wg dokonanych zgłoszeń,
  • uzupełnianie imiennych raportów rozliczeniowych z poziomu zestawu dokumentów.
 10. Import danych z programu kadrowo–płacowego.
 11. Elektroniczny przekaz danych do ZUS:
  • ustawienia przekazu elektronicznego,
  • certyfikaty i ich aktualizacja (podpis kwalifikowany, certyfikat ZUS, listy CRL),
  • wysyłka danych do ZUS,
  • potwierdzanie i raportowanie przekazu danych do ZUS,
  • statusy przetworzenia dokumentów,
  • komplety rozliczeniowe.
 12. Uzupełnienie danych w oświadczeniu ZUS OSW i raporcie informacyjnym ZUS RIA.
  • zgłoszenie do ZUS zamiaru skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • informacja o imiennych przychodach uzyskanych w latach 1999-2018,
 13. Obsługa formularza informacyjnego ZUS IWA.
 14. Dokumentowanie pracy w warunkach specjalnych i pracy o szczególnym charakterze:
  • uzupełnianie dokumentu ZUS ZSWA,
  • rozliczanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych w deklaracji ZUS DRA,
  • przekazywanie danych dot. emerytur pomostowych do ZUS.
 15. Informacje miesięczne i roczne dla osoby ubezpieczonej.
 16. Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych:
  • zgłoszenie / wyrejestrowanie z błędną datą,
  • zgłoszenie / wyrejestrowanie z błędnym kodem tytułu ubezpieczenia,
  • zgłoszenie / wyrejestrowanie z błędnym zakresem ubezpieczeń,
  • wykorzystanie formularza ZUS KOA.
 17. Korygowanie dokumentów rozliczeniowych:
  • generowanie dokumentów korygujących z użyciem kreatora tworzenia dokumentów rozliczeniowych,
  • korekty składek ubezpieczeniowych,
  • korekty danych wykazywanych w ZUS RPA,
  • korekty zasiłków ZUS i nieobecności, w szczególności choroby pracownika,
  • korekty funduszu pracy, funduszu solidarnościowego oraz funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych.
 18. Archiwizacja danych:
  • zapis danych z zestawu dokumentów do pliku zew.
  • archiwizacja zestawu dokumentów.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych realizowanych w ciągu dwu dni szkoleniowych.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119