Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Kadry/płace Prawo
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
01-01.02.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
01.02.2022
Wykładowca:
Kędziora Jacek

Opłata:
830,00 zł - cena podstawowa
788,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Jacek Kędziora – specjalista ds. kadr, adwokat

Termin kursu:

 • 1-2 lutego 2022 roku
Program kursu (16 godzin wykładowych):
 1. Nawiązanie, zmiana i rozwiązywanie umów o pracę
  • Stosunek pracy – ogólna charakterystyka
  • Umowa o pracę a inne podstawy nawiązania stosunku pracy (powołanie, mianowanie, wybór i spółdzielcza umowa o pracę)
  • Rodzaje i treść umów o pracę w ujęciu praktycznym
  • Limity zatrudnienia na czas określony
  • Porozumienie zmieniające a wypowiedzenie warunków pracy i płacy
  • Zasady rozwiązywania umów o pracę:
   • rozwiązanie umowy a wygaśnięcie stosunku pracy,
   • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia oraz upływ czasu na jaki zawarto umowę
   • ustalanie długości okresów wypowiedzenia
   • skutki błędnego ustalenia długości okresu wypowiedzenia
   • zasady doręczania oświadczeń o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia
   • wymogi formalne z uwzględnieniem konsultacji związkowej
   • ochrona przedemerytalna a nowelizacja dotycząca wieku emerytalnego (zagadnienia problemowe)
   • inne przypadki ochrony pracownika przed zwolnieniem
   • przyczyny rozwiązania umowy w orzecznictwie sądowym
   • konstruowanie przyczyny rozwiązania umowy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia (studium przypadku)
   • urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia
   • zwolnienie na poszukiwanie pracy
   • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
   • odprawa z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracownika – nabycia prawa oraz wysokość świadczenia
   • najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców
  • Powrót zwolnionego pracownika do pracy na mocy orzeczenia sądu – obowiązki pracodawcy
  • Świadectwo pracy w świetle ostatnich nowelizacji – uzupełnianie wzoru krok po kroku.
 2. Czas pracy
  • Definicje w ujęciu praktycznym:
   • czas pracy
   • doba pracownicza
   • tydzień
   • praca zmianowa
   • pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy
   • okres rozliczeniowy
  • Normy czasu pracy (norma dobowa a norma tygodniowa)
  • Obliczanie wymiaru czasu pracy
  • Odpoczynek dobowy i tygodniowy
  • Przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy (z uwzględnieniem tzw. przerwy lunchowej oraz wyjść w celu załatwienia spraw osobistych)
  • Systemy czasu pracy w ujęciu praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem:
   • podstawowego systemu czasu pracy
   • równoważnego systemu czasu pracy
   • zadaniowego systemu czasu pracy oraz
   • przerywanego systemu czas pracy
  • Ruchomy czas pracy a doba pracownicza
  • Nadgodziny w wybranych systemach czasu pracy
   • pojęcie oraz dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
   • praca w godzinach nadliczbowych a polecenie pracodawcy
   • limit pracy w godzinach nadliczbowych – limity dobowe, tygodniowe i roczne
   • nadgodziny a zadaniowy czas pracy
  • Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych (praktyczne wskazówki)
  • Praca w dniu wolnym od pracy
  • Dopuszczalność pracy w niedziele i święta oraz zasady jej rozliczania
  • Wskazówki dotyczące konstruowania grafików
  • Praca w porze nocnej
  • Czas pracy osób niepełnosprawnych
  • Ewidencja czasu pracy (obowiązki pracodawcy, zakres informacji zamieszczanych w ewidencji)
 3. Urlopy pracownicze oraz uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem
  • Urlop wypoczynkowy w ujęciu praktycznym:
   • prawo do pierwszego i kolejnego urlopu
   • wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
   • okresy zatrudnienia, nauka, praca w gospodarstwie rolnym a wymiar urlopu
  • dodatkowy urlop niepełnoprawnego pracownika
  • Zwolnienia okolicznościowe i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy
  • Uprawnienia pracownicze związane rodzicielstwem – wybrane zagadnienia w ujęciu praktycznym:
   • katalog osób uprawnionych
   • rodzaje urlopów (macierzyński, rodzicielski, ojcowski i wychowawczy)
   • dopuszczalność łączenia urlopu rodzicielskiego i wychowawczego z pracą
   • ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich
   • zasady dokumentowania i terminy
   • przerwa na karmienie
   • sprawowanie opieki nad dzieckiem do 14. roku życia – korzystanie z uprawnienia w dniach lub godzinach
 4. Zmiany w prawie pracy
  • Omówienie wybranych zmian w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:
   • zasad stosowania monitoringu wizyjnego oraz innych form kontroli, w tym kontroli poczty elektronicznej
   • zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej, w tym realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego okresu przechowywania dokumentacji, terminu na jej odebranie i zniszczenie
   • zasad dotyczących możliwości żądania podania przez pracownika numeru swojego rachunku bankowego, właściwego do wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą
   • przepisów Kodeksu pracy dotyczących pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy oraz pracowników
 5. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119