Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Kadry/płace Prawo
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
23-24.06.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
23.06.2022
Wykładowca:
Kędziora Jacek

Opłata:
830,00 zł - cena podstawowa
788,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Jacek Kędziora – specjalista ds. kadr, adwokat

Termin kursu:

 • 14-15 marca 2022 roku
 • 23-24 czerwca 2022 roku
Program kursu (16 godzin wykładowych):

        PROGRAM SZKOLENIA

 1. Prawne aspekty rekrutacji pracowników
  • Jak przeprowadzać proces rekrutacji i jakich pytań nie należy zadawać kandydatom do pracy,
  • Jak uniknąć zarzutu dyskryminacji,
  • Jakie dane osobowe kandydata do pracy może przetwarzać przyszły pracodawca,
  • Przez jaki okres można przechowywać CV oraz inne dokumenty dostarczone przez kandydata w ramach rekrutacji.
 2. Nawiązanie stosunku pracy
  • W jaki sposób może dojść do nawiązania stosunku pracy,
  • Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje Kodeks pracy,
  • W jakich przypadkach może dojść do ponownego nawiązania umowy o pracę zawartej na okres próbny,
  • Jakie są limity zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony,
  • W jakich sytuacjach można zawrzeć umowę na czas określony z przekroczeniem limitów,
  • Jak sporządzić umowę o pracę dopasowaną do specyfiki pracy danego pracownika,
  • Czy można zastąpić umowę o pracę umową cywilnoprawną,
  • Czy można zatrudnić pracownika na podstawie dwóch umów,
  • Czy w ramach jednej umowy można powierzyć pracownikowi kilka rodzajów pracy,
  • Czy sporządzenie pisemnego zakresu obowiązków jest obowiązkowe,
  • Na co należy zwrócić uwagę zatrudniając pracownika na część etatu.
 3. Zmiana stosunku pracy
  • W jaki sposób dokonać trwałej zmiany treści stosunku pracy,
  • Czy zawarcie porozumienia zmieniającego jest możliwe w każdym przypadku,
  • Czy porozumienie zmieniające może być zawarte na czas oznaczony,
  • Na jakich zasadach warto powierzać funkcje kierownicze – praktyczne wskazówki,
  • Na co należy zwrócić uwagę wypowiadając pracownikowi warunki pracy i płacy,
  • W jaki sposób wprowadzać zmiany regulaminu wynagrodzenia w sytuacji gdy są one korzystne lub mniej korzystne dla pracownika,
  • Czy pracodawca może dokonać zmiany zakresu obowiązków pracownika bez jego zgody,
  • Kiedy pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę bez jego zgody,
  • Czy w trakcie trwania umowy może dojść do zmiany podmiotu zatrudniającego i czy wymaga to zgody pracownika,
  • Czy można zawiesić stosowanie niektórych przepisów prawa pracy z uwagi na złą sytuację ekonomiczną pracodawcy,
  • Jakie instrumenty zmiany stosunku pracy przewidziano w tarczach antykryzysowych.
 4. Monitoring i inne formy kontroli
  • Jakie są zasady stosowana monitoringu wizyjnego,
  • Czy pracodawca może kontrolować pocztę służbową pracownika,
  • Czy pracodawca może kontrolować stan trzeźwości pracownika,
  • Czy dopuszczalne jest pobieranie danych biometrycznych od pracownika na potrzeby czasu pracy,
  • Czy można stosować kontrolę osobistą lub przeglądać rzeczy (np. plecak, torbę) wynoszone przez pracownika przy opuszczaniu zakładu pracy,
  • Jak chronić tajemnicę informacji uzyskanych przez pracownika w związku z pracą.
 5. Dyscyplina pracy, motywowanie pracownika oraz pociąganie go do odpowiedzialności
  • W jakim zakresie można wydać polecenie skierowane do pracownika,
  • Jaką funkcję pełni układ zbiorowy pracy, regulamin pracy i obwieszczenie i co powinny zawierać,
  • Kiedy konieczne jest współdziałanie pracodawcy z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników,
  • Jak nagradzać i premiować załogę, aby uniknąć zarzutu dyskryminacji,
  • Na co uważać przy tworzeniu systemów motywacyjnych,
  • Czym różni się premia uznaniowa od premii „regulaminowej”,
  • W jaki sposób wymierzać karę porządkową,
  • Kiedy mamy do czynienia z dyscyplinowaniem pracownika a kiedy z mobbingiem, molestowaniem lub nierównym traktowaniem w zatrudnieniu,
  • Na jakich zasadach pracownik ponosi odpowiedzialność za spowodowane szkody,
  • Jak zabezpieczyć interesy pracodawcy powierzając pracownikowi telefon, komputer, samochód lub inny składnik mienia.
 6.  Rozwiązanie stosunku pracy
  • Czym różni się rozwiązanie stosunku pracy od jego wygaśnięcia,
  • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – czy można oznaczyć dowolną datę ustania stosunku pracy,
  • Jaka powinna być forma i treść wypowiedzenia,
  • Czy można wypowiedzieć stosunek pracy bez zachowania tradycyjnej formy pisemnej,
  • Co zrobić, gdy pracownik nie chce przyjąć wypowiedzenia,
  • Jak ustalić długość okresu wypowiedzenia,
  • Jak skracać i wydłużać okres wypowiedzenia i jakie są tego konsekwencje,
  • Czy można wyznaczyć pracownikowi urlop wypoczynkowy w trakcie okresu wypowiedzenia bez jego zgody,
  • Jak zwolnić pracownika z obowiązku pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (czy pracodawca może zmienić swoją decyzję),
  • Jak cofnąć wypowiedzenie,
  • Jaka jest rola związku zawodowego w przypadku wypowiedzenia umowy,
  • Komu i kiedy nie można wręczyć wypowiedzenia,
  • Czy pracownik w okresie wypowiedzenia ma takie same uprawnienia i obowiązki jak pozostałe osoby,
  • W jakich sytuacjach pracodawca musi uzasadniać swoją decyzję,
  • Co może być powodem zwolnienia pracownika,
  • W jaki sposób należy opisać przyczynę zwolnienia pracownika,
  • Na co uważać w przypadku przyczyn dotyczących pracownika,
  • Na co należy zwrócić uwagę wypowiadając umowę z przyczyn niedotyczących pracownika,
  • Czym różni się likwidacja stanowiska pracy od redukcji zatrudnienia,
  • Jakie mogą być kryteria doboru pracownika do zwolnienia spośród większej grupy osób zatrudnionych,
  • Czy można zwolnić pracownika z uwagi na wiek,
  • Czy posiadanie innego źródła utrzymania np. w postaci prawa emerytury może być kryterium doboru pracownika do zwolnienia,
  • Kiedy zwolnienia chorobowe mogą stanowić podstawę zakończenia współpracy,
  • Kiedy może dojść do rozwiązana umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i jakie należy spełnić wymogi,
  • Czy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest ograniczone czasowo,
  • Czy zamiar rozwiązania umowy bez wypowiedzenia podlega konsultacji ze związkiem zawodowym,
  • Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w związku z nieprawidłowym wypowiedzeniem umowy lub jej rozwiązaniem bez wypowiedzenia,
  • Czy pracownik może wręczyć pracodawcy „dyscyplinarkę” i czy pracodawca może to zakwestionować,
  • Jak prawidłowo wskazać sposób zakończenia współpracy w świadectwie pracy,
  • Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku gdy sąd orzekł o wadliwości wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
 7. Zadania kierownika w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy
  • Pojęcie czasu pracy, doby pracowniczej, tygodnia, okresu rozliczeniowego oraz osób zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy,
  • Ustalanie wymiaru czasu pracy pracownika,
  • Rozkład czasu pracy a grafik/harmonogram czasu pracy
  • Dla kogo nie trzeba sporządzać grafiku,
  • Na jakich zasadach dokonać zmiany grafiku w tracie okresu rozliczeniowego,
  • Dobór odpowiedniego systemu czasu i okresu rozliczeniowego,
  • Zachowanie minimalnych norm odpoczynku,
  • Na czym polega ruchomy czas pracy i jak go wdrożyć,
  • Jak ewidencjonować czas pracy,
  • Czas pracy pracowników zatrudnionych na część etatu,
  • Obowiązek wprowadzenia dodatkowej informacji do umowy o pracę zawartej z pracownikiem zatrudnionym na część etatu,
  • Czas pracy kadry kierowniczej,
  • Czas pracy osób niepełnosprawnych (normy czasu pracy, dodatkowa przerwa, zwolnienie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia),
  • Czas pracy w podróży służbowej,
  • Praca w godzinach nadliczbowych, w soboty, niedziele i święta oraz w porze nocnej,
  • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych,
  • Jak identyfikować godziny nadliczbowe,
  • W jaki sposób rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych,
  • Rekompensata pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
  • Rekompensata pracy w niedziele i święta,
  • Rekompensata pracy w porze nocnej,
  • Wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw osobistych i zasady odpracowywania.
 8. Usprawiedliwianie nieobecności pracownika w pracy. Urlopy pracownicze.
  • Zasady i tryb usprawiedliwiania nieobecności pracownika w pracy,
  • Zwolnienia okolicznościowe, krwiodawstwo, wezwanie do stawiennictwa w sądzie oraz inne przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy,
  • Jak ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego,
  • Na czym polega zasada udzielania urlopu w dniach a jego rozliczania w godzinach,
  • Co dzieje się z udzielonym urlopem w razie choroby pracownika,
  • Od czego zależy termin wykorzystania urlopu,
  • Czy można zmienić ustalony termin urlopu,
  • Czy można wezwać pracownika do przerwania urlopu,
  • Przykłady urlopów pracowniczych, innych niż urlop wypoczynkowy.
 9. Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem
  • Ochrona stosunku pracy kobiety w ciąży,
  • Co dzieje się gdy pracownica poinformuje o ciąży już po rozwiązaniu umowy,
  • Ochrona stosunku pracy osób korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem,
  • Na jakie stanowisko powraca pracownik po okresie korzystania z urlopów,
  • Jak kształtować czas pracy kobiety w ciąży oraz osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 4.
  • Czy osoby te można delegować poza stałe miejsce pracy
  • Czy można łączyć prace z urlopem rodzicielskim i wychowawczym.
 10. Pracownik niepełnosprawny
  • Z czego wynikają szczególne uprawnienia pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  • Jak kształtować czas pracy pracowników z niepełnosprawnością,
  • Dodatkowy urlop oraz inne przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy,
 11. Odpowiedzialność kierownictwa za naruszanie przepisów prawa pracy
  • Kto odpowiada za naruszenia w przypadku kontroli,
  • W jakiej wysokości nakładane są grzywny,
  • Jakie są prawa PIP w przypadku kontroli.
 12. Odpowiedzi na pytania Uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119